Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

07/05/19
Menter Newydd yn Cynrychioli tirnod hanesyddol ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru, medd AaGIC

Mae gweithwyr cymorth gofal iechyd sy'n byw neu'n gweithio mewn rhannau anghysbell o Gymru ar fin elwa ar fenter arloesol sy'n ceisio ehangu eu haddysg a'u hyfforddiant, un a fydd hefyd yn gwneud Cymru yn lle iachach i fyw.

29/04/19
Cymru yn ennill 'coron driphlyg' yng Ngwobrau Student Nursing Times

Roedd Gwobrau Nyrsio Myfyrwyr Myfyrwyr eleni yn rheswm i fod yn hapus i Gymru, gyda thri o'r rheini ar y rhestr fer - gan gynnwys Kate Young o Brifysgol Bangor - yn fuddugoliaethus.

26/04/19
Stori Partneriaeth Blue Light, Prifysgol De Cymru

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Maent yn cynnwys yr Ysgol Gwyddorau Gofal ym Mhrifysgol De Cymru, ar restr fer categori Partneriaeth y Flwyddyn.

25/04/19
Stori Tîm Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol, Prifysgol Caerdydd

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Maent yn cynnwys y Tîm Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol ym Mhrifysgol Caerdydd, ar y rhestr fer yng nghategori Darparwr Addysg Nyrsio'r Flwyddyn (Ôl-gofrestru).

24/04/19
Stori Stephen

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau’r Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Ymhlith y rhai ar y rhestr fer mae Stephen Prydderch o Brifysgol Bangor yn y categori Addysgwr y Flwyddyn.

23/04/19
Unwaith i Gymru 2020: Cylchlythyr Ebrill 2019

Y cylchlythyr diweddaraf o Unwaith i Gymru 2020, trosolwg o'r gwaith tuag at weithredu Safonau NMC newydd ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth, fel y cynhyrchwyd gan Simon Cassidy, Rheolwr Rhaglen (Addysg), Addysg Iechyd a Gwella Cymru.

23/04/19
Stori Julie

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau’r Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Ymhlith y rhai ar y rhestr fer mae Julie Roberts o Brifysgol Bangor yn y categori Addysgwr y Flwyddyn.

18/04/19
Stori Tîm Hydr8

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Ymhlith y rhai ar y rhestr fer mae GIG Hydr8 o Brifysgol De Cymru yn y categori Arloesedd mewn Ymarfer Myfyrwyr.

16/04/19
Mitchell yn Ennill Cydnabyddiaeth Eang mewn Gwobrau Nyrsio Myfyrwyr

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau mawreddog Student Nursing Times 2019 yn cynnwys dim llai nag 11 o nyrsys, mentoriaid, addysgwyr, prifysgolion a sefydliadau yng Nghymru ar draws ei 21 categori, yn fwy nag erioed o'r blaen. Ymhlith y rhai ar y rhestr fer mae Mitchell Richards o Brifysgol Abertawe yn y categori Nyrs Myfyriwr Mwyaf Ysbrydoledig y Flwyddyn.

17/04/19
Hwb ariannol ar gyfer rhaglen hyfforddi unigryw i fferyllwyr yng Nghymru

Mae fferyllwyr dan hyfforddiant yng Nghymru ar fin elwa o hwb ariannol o £ 3.6m sy'n golygu mwy o leoedd hyfforddi, mewn mwy o leoliadau a chyflogaeth y GIG ar gyfer eu blwyddyn olaf o hyfforddiant.

09/04/19
Gwobrwyo staff AaGIC am eu cyfraniad at addysgu yn GIG Cymru

Mae dau o staff meddygol blaenllaw Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi cael eu hanrhydeddu am eu hymrwymiad i hyfforddiant.

08/04/19
Eich gyrfa, dyfodol Cymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn edrych ar ei raglen Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru (WCLTF), sy'n galluogi hyfforddeion i wella eu sgiliau a dod yn arweinwyr clinigol y dyfodol.

08/04/19
Sut mae meddygon a deintyddion dan hyfforddiant yng Nghymru yn llunio eu haddysg eu hunain

Y syniad y tu ôl i Felin Drafod Hyfforddeion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw grymuso'r rhai y mae'r rhaglenni hyfforddi meddygol a deintyddol yng Nghymru yn effeithio arnynt i ddylanwadu ar yr agenda hyfforddi. 

05/04/19
Cydnabyddiaeth i hyfforddi meddygon a deintyddion gweithlu GIG Cymru yn y dyfodol

Mae meddygon a deintyddion ledled Cymru wedi cael eu cydnabod am eu hymrwymiad amhrisiadwy i addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

03/04/19
Cymru yn Ennill Cydnabyddiaeth Eang mewn Gwobrau Nyrsio Myfyrwyr

Mae enw da cynyddol Cymru fel cyrchfan ar gyfer denu, cefnogi a datblygu'r doniau ifanc gorau yn y diwydiant nyrsio wedi cael hwb arall eto.

25/03/19
Prifysgol yn rhannu ffyrdd gwobrwyol o gefnogi darpar famau

Mae Canolfan Bydwreigiaeth a Rhianta Prifysgol Abertawe wedi bod mor llwyddiannus, mae'r tîm y tu ôl iddi yn mynd i rannu eu profiadau gyda chydweithwyr ar draws Cymru.

18/03/19
Cydnabyddiaeth i feddygon a deintyddion dan hyfforddiant sy'n trawsnewid gofal iechyd yng Nghymru

Mae meddygon a deintyddion dan hyfforddiant o bob cwr o Gymru wedi cael eu cydnabod am eu brwdfrydedd a'u hymrwymiad i drawsnewid gofal iechyd i bobl Cymru.

05/03/19
Ymgynghoriad Cenedlaethol - Fframwaith Arfer Uwch Technegwyr Fferyllfa

Mae Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru ac APTUK wedi bod yn cydweithio ar brosiect cenedlaethol i ddatblygu Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth.

25/02/19
Meddygon Cyswlllt: Cam Ymlaen ymlaen i GIG Cymru

Mae Addysg a Gwelliant Iechyd Cymru (AaGIC) yn edrych ar y meddyg cyswllt (PA), rôl gweithlu o fewn GIG Cymru a allai ddod â manteision go iawn i ofal cleifion ledled y wlad.

20/02/19
System brysbennu newydd dros y ffôn yn gwella amseroedd aros pediatrig

Mae rhoi model newydd ar waith ar gyfer atgyfeirio plant at Therapi Galwedigaethol a Ffisiotherapi ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf wedi ei gwneud yn haws i bobl ddod o hyd i wasanaethau.