Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

20/11/19
Menter newydd i helpu timau deintyddol yng Nghymru gyda diagnosis cynnar o ganser y geg

Mae pecyn cymorth addysgol newydd a luniwyd i helpu timau deintyddol i atal a nodi canser y geg wedi cael ei lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

15/11/19
AaGIC yn ennill gwobr genedlaethol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ennill gwobr 'Gwella Ymgysylltiad a Phrofiad Cydweithwyr' yng Ngwobrau Rhagoriaeth HPMA Cymru eleni.

12/11/19
AaGIC ar restr fer ar gyfer tair gwobr genedlaethol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar y rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Rhagoriaeth HPMA Cymru eleni.

07/11/19
Helpwch AaGIC i gau'r bwlch cyrhaeddiad ymhlith meddygon iau yng Nghymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn edrych am gwirfoddolwyr i ymuno â grwpiau ffocws i helpu cau y bwlch cyrhaeddiad ymhlith meddygon iau yng Nghymru.

06/11/19
Ymchwydd mewn cymwysiadau gwyddonydd dan hyfforddiant yn golygi newyddion da i ddyfodol system gofal iechyd Cymru

Pan ofynnodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), y sefydliad sy'n gyfrifol am addysgu a hyfforddi'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, yn gynharach eleni i bobl wneud cais am ei Raglen Hyfforddi Gwyddonydd, roedd yn disgwyl ymateb cadarnhaol. Wedi'r cwbl, mae Cymru'n cael ei hystyried yn awr yn lle mwyfwy atyniadol i weithwyr iechyd proffesiynol i hyfforddi.

30/10/19
Datblygu Cymru Iachach drwy Arweinyddiaeth Dosturiol

Mae rhestr chwarae o Gynhadledd Arweinyddiaeth AaGIC nawr ar gael. 

18/10/19
Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn arwain y ffordd i wella mynediad cyfathrebu i bobl anabl yng Nghymru

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i fabwysiadu'r symbol a'r safonau mynediad cyfathrebu er mwyn gwella bywydau pobl sy'n byw gydag anableddau cyfathrebu.

14/10/19
'Cwrdd â'r Cymrodyr': Cyflwyno Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru 2019-2020

Wrth i'r garfan newydd o Gymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) ddechrau ar eu prosiectau gwella ansawdd blwyddyn o hyd, dysgwch fwy am bob un o'r arweinwyr clinigol uchelgeisiol hyn.

11/10/19
Sioe deithiol genedlaethol y TUC ar Afiechyd Marwol ar gyfer y GIG yn dod i AaGIC

Mae AaGIC wedi croesawu sioe deithiol genedlaethol y TUC "Marw i Weithio" yn y GIG ac ychwanegodd ei enw at y Siarter a anelwyd at helpu cyflogeion sy'n dioddef salwch angheuol yn y gwaith.

30/09/19
Polisi ad-dalu wedi'i ddiweddaru wedi'i gytuno ar gyfer hyfforddeion

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) mewn cydweithrediad â BMA Cymru Wales, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) a chynrychiolwyr dan hyfforddiant wedi diweddaru'r polisi ad-dalu ar gyfer meddygon a deintyddion iau yng Nghymru.

16/09/19
Ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd recriwtio mewn gofal sylfaenol brys yng Nghymru

Mae ymgyrch wedi'i lansio yr wythnos hon i roi gwybodaeth i weithwyr meddygol proffesiynol am weithio ym maes gofal sylfaenol brys yng Nghymru. Mae'r safle yn hyrwyddo'r manteision, yn taclo'r mythau, ac yn hysbysebu swyddi gwag presennol.

11/09/19
Lansio cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant newydd

Yr wythnos hon mae dysgwyr ledled Cymru, sy'n anelu am yrfa yn y sector gofal, wedi cychwyn  astudio cyfres newydd o gymwysterau sydd wedi'u cynllunio i gryfhau'r proffesiwn ar gyfer y dyfodol. Bydd y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant newydd yn helpu i gryfhau'r sector gofal ar adeg pan mae ei wasanaethau'n darparu achubiaeth hanfodol i gymunedau a theuluoedd ledled Cymru.

04/09/19
Rhifyn gyntaf o ein cylchlythyr i hyfforddeion meddygol

Croeso i rifyn cyntaf ein cylchlythyr hyfforddeion chwarterol.

14/08/19
Deintyddion Cymru yn ymgymryd â rolau addysgol i wella gofal yn eu practisiau

Mae menter newydd wedi gweld 58 o ddeintyddion ledled Cymru yn ymgymryd â rolau mewn addysg a hyfforddiant i wella gwasanaethau cleifion yn eu practisau, ers iddo gael eu lansio chwe mis yn ôl.

09/08/19
Ystafell ymarfer clinigol newydd o'r radd flaenaf wedi agor i fyfyrwyr yn Ysbyty Singleton

Agorwyd ystafell ymarfer clinigol newydd sbon o'r radd flaenaf gan Brifysgol Abertawe yn Ysbyty Singleton yn dilyn buddsoddiad gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

24/07/19
Simon Cassidy yn siarad â'r Coleg Nyrsio Brenhinol am y dull Unwaith i Gymru 2020

Yn ddiweddar, siaradodd Simon Cassidy, Rheolwr Rhaglen Addysg AaGIC, â'r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) am y dull cenedlaethol ‘Unwaith i Gymru 2020’ i weithredu safonau addysg newydd Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (NMC) (2018).

18/07/19
Digwyddiadau rhanddeiliaid AaGIC - Hydref 2019

Ymunwch â ni yn un o'n digwyddiadau rhanddeiliaid i ddysgu mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud a chymryd rhan yn y gwaith o gynllunio ein gwaith dros y blynyddoedd nesaf.

18/07/19
Hyfforddeion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar Raglen Hyfforddiant Academaidd Clinigol GW4 (GW4-CAT)

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn falch iawn o gyhoeddi cefnogaeth i ddau hyfforddai meddygol newydd yng Nghymru sy'n ymuno â'r rhaglen hyfforddiant academaidd clinigol, gan roi cyfle i'r ddau unigolyn ddilyn PhD. Bydd y ddau hyfforddai, sef Dr Bnar Talabani a Dr Dmitri Sastin, yn cymryd eu llefydd yng ngharfan mis Medi 2019.

16/07/19
Myfyrwyr, hyfforddeion a staff GIG Cymru wedi elwa o adnoddau digidol newydd

Mae myfyrwyr, hyfforddeion a staff GIG Cymru wedi elwa offer TG newydd ddiolch i ariannu gwerth £50K wrth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

08/07/19
Gofal ysbrydol i ddod yn rhan o gwricwlwm nyrsio Cymru

Mae menter newydd wedi'i hanelu at gydnabod anghenion ysbrydol pobl i'w hymgorffori yn hyfforddiant yr holl nyrsys a bydwragedd sy'n gweithio yn system gofal iechyd Cymru.