Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

29/06/20
Diweddariad PRIDE: Neges bwysig ar gyfer holl staff GIG Cymru

Fel y gwyddoch, efallai, mae dathliadau Pride eleni yn symud ar-lein ac felly yr ydym ni am wneud hefyd.

15/06/20
Gall fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru nawr ddefnyddio Hwb COVID Cymru i recriwtio myfyrwyr MPharm

Mae ‘Hwb COVID Cymru’, platfform recriwtio ar-lein newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, wedi’i lansio fel ateb recriwtio i gefnogi gwasanaethau sy’n ymateb i amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

10/06/20
Cleifion Cymru i elwa o hyfforddiant endosgopi rhith-wirionedd newydd

Mae Rhaglen Genedlaethol Gwella Endosgopi Llywodraeth Cymru wedi gosod tasg i Addysg a Gwella Iechyd Cymru datblygu llwybr addysgol newydd er mwyn hyfforddi nyrsys arbenigol i ddod yn endosgopyddion clinigol er mwyn helpu i gyflawni gwasanaethau endosgopi cynaliadwy ar gyfer cleifion Cymru. 

04/06/20
Cyrsiau ar-lein newydd Gwydnwch a Lles MedTRiM ar gael i holl staff y GIG yn ystod pandemig COVID-19

Mae cyrsiau cyfunol newydd ar-lein ar gael i gefnogi gwydnwch a lles seicolegol parhaus staff y GIG yng Nghymru yn ystod yr ymateb COVID.

03/06/20
Gwirfoddolwyr – Diolch i Chi!

Ledled y GIG, mae yna wirfoddolwyr di-rif sydd i gyd yn ymroddedig i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach. Rydym yn ddiolchgar i bob un ohonynt am eu hymdrechion ysbrydoledig.

28/05/20
Rhaglen hyfforddi gweinyddu meddyginiaeth i dechnegwyr fferyllol wedi'i lansio

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi datblygu rhaglen hyfforddi newydd i gefnogi technegwyr fferyllol i weinyddu meddyginiaeth yn ystod pandemig COVID-19. 

27/05/20
Datganiad gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar gofrestriad dros dro o Fferyllwyr Cyn Cofrestru 2019/20

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cydnabod y pryderon niferus i hyfforddeion, tiwtoriaid a chyflogwyr ynghylch hyfforddiant fferyllwyr cyn cofrestru ar gyfer 2019/20 a achosir gan effeithiau COVID-19 ac oedi o ganlyniad i'r asesiad cofrestru.

06/05/20
Adnodd newydd yn darparu arweiniad gofal dementia ymarferol ar gyfer y pandemig covid-19

Mewn cydweithrediad â Gofal Cymdeithasol Cymru, Gwelliant Cymru a Helen Lambert, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi datblygu adnodd hyfforddi newydd ar gyfer gweithwyr gofal sy'n cefnogi'r rhai sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd. 

30/04/20
Hyfforddiant Therapi Ocsigen Newydd AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod hyfforddiant 'Therapi Ocsigen' AaGIC bellach yn fyw ar ein gwefan.

24/04/20
Ymateb wedi'i ddiweddaru ynghylch myfyrwyr nyrsio yn ei ail flwyddyn

Isod, ceir ein hymateb llawn i'r BBC mewn perthynas â sefyllfa nyrsys a bydwragedd sy'n fyfyrwyr yn yr 2il flwyddyn yn ystod yr argyfwng presennol ym maes iechyd y cyhoedd.

23/04/20
Rhaglen hyfforddi ail-ardystio rheoli meddygaeth wedi'i lansio i dechnegwyr fferylliaeth

Bydd rhaglen hyfforddi newydd, wedi’i lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn galluogi technegwyr fferylliaeth yng Nghymru i ail-ardystio yn rheoli meddygaeth i gefnogi’r gweithlu yn yr amser heriol hwn. 

23/04/20
Ymateb i ymholiad y BBC ynghylch nyrsys sy'n fyfyrwyr 2il flwyddyn

Isod, ceir ein hymateb llawn i'r BBC mewn perthynas â sefyllfa nyrsys a bydwragedd sy'n fyfyrwyr yn yr 2il flwyddyn yn ystod yr argyfwng presennol ym maes iechyd y cyhoedd.

21/04/20
Hyfforddiant Gweinyddu Meddygol Newydd AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod hyfforddiant 'Gweinyddu Meddyginiaeth' AaGIC bellach yn fyw ar ein gwefan.

16/04/20
Creu adnoddau lles ar gyfer staff gig cymru

Mae partneriaid o bob rhan o GIG Cymru wedi dod at ei gilydd i greu pecyn lles ar-lein cadarn i staff y GIG yn ystod pandemig COVID-19.

14/04/20
Diweddariad COVID-19

Diweddariad gan Julie Rogers, Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr y Gweithlu a DG, ar sut mae AaGIC yn cefnogi'r ymateb i COVID-19.

07/04/20
Rhaglen hyfforddi i dechnegwyr fferylliaeth wedi'i lansio i gefnogi gweithlu'r GIG yn ystod pandemig COVID-19

Bydd rhaglen hyfforddi newydd, wedi’i lansio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn galluogi technegwyr fferylliaeth yng Nghymru i ail-ardystio fel Technegwyr Fferylliaeth Gwirio Achrededig (ACPT) i gefnogi’r gweithlu yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

31/03/20
Cymorth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth sy'n gallu ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID-19

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy'n rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth ar sut y gallant gefnogi'r system iechyd a gofal yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. 

27/03/20
COVID-19 Dysgu Gofal Critigol

Mewn ymateb i alwad Dr Andrew Goodall inni wella sgiliau staff gofal nad ydynt yn feirniadol i gefnogi arbenigwyr gofal critigol, rydym wedi ymgysylltu'n rhagweithiol â'r gwasanaeth a Phrifysgolion yng Nghymru i lunio cynllun gweithredu.

27/03/20
Hyfforddiant ychwanegol Covid-19 ar gael ar ESR

Mae pecyn hyfforddi ar-lein newydd wedi'i ddatblygu i helpu'r gweithlu iechyd a gofal i ymateb i achos Covid-19.

26/03/20
Ymateb AaGIC i COVID-19: datganiad addysg a hyfforddiant

Datganiad AaGIC ynglyn â addysg a hyfforddiant mewn ymateb i COVID-19.