Neidio i'r prif gynnwy

Ddeintydd

Dyn yn cael triniaeth ddeintyddol

Beth yw Deintyddiaeth?

Mae deintyddiaeth yn gangen o feddygaeth sy'n cynnwys astudio, diagnosio, atal a thrin clefydau'r ceudod y geg, mwcosa (meinweoedd meddal), meinweoedd periodontol (gwm) a’r cymal temromandibwlaidd (cymal yr ên).

Mae deintyddion yn rhan o dîm deintyddol sydd hefyd yn cynnwys hylenwyr deintyddol, therapyddion deintyddol, nyrsys deintyddol, technegwyr deintyddol a thechnegwyr deintyddol clinigol. Mae'r tîm hwn yn trin cleifion yn gyfannol drwy roi cyngor ataliol a chynnal gweithdrefnau llawfeddygol ar gyfer adfer iechyd y geg.

Disgwylir i ddeintyddion fod â lefel uchel o arbenigedd ar anatomeg ddynol, clefydau'r geg a chynnal lefel uchel o wybodaeth wyddonol gyfoes am arferion cyfredol gorau. Yn ogystal, â hyn, mae angen lefelau uchel o ddeheurwydd â llaw arnynt i ddarparu ar gyfer gofal clinigol 'safon aur' i'w cleifion.

Ai Deintyddiaeth yw’r yrfa iawn imi?

Mae deintyddiaeth yn yrfa werth chweil ac wedi'i chynllunio i helpu pobl i wella eu hiechyd geneuol. Mae deintyddion yn gweithio gyda chleifion a'r cyhoedd i atal a thrin clefyd deintyddol a chlefyd y geg, cywiro afreoleidd-dra deintyddol (yn enwedig mewn plant) a thrin anafiadau deintyddol a'r wyneb. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu pobl a deall problemau a'u datrys gydag atebion, yna mae'n debyg fod deintyddiaeth yn yrfa addas i chi.

Beth mae deintyddion yn ei wneud?

Mae gweithio o fewn deintyddiaeth yn golygu y byddwch yn cwrdd â llawer o aelodau'r cyhoedd ac yn newid ac yn siapio ymddygiadau i geisio atal clefydau. Byddwch yn trin clefydau cleifion mewn modd llawfeddygol ac anlawfeddygol. Bydd angen i chi fod yn siaradus, yn gyfeillgar ac yn ofalgar, gan fod llawer o bobl yn poeni os ydynt yn mynd at y deintydd. Bydd angen i chi ddangos empathi a dealltwriaeth. Mae gwaith deintyddion yn fwyfwy ataliol, gan ddiogelu dannedd a gwm rhag pydredd a chlefydau. Mae'r rhan fwyaf o ddeintyddion yn gweithio fel ymarferwyr cyffredinol ac mae eu cleifion yn dod o'r gymuned leol.

Ble mae deintyddion yn gweithio?

Gall deintyddion weithio ar draws sbectrwm o feysydd, gan gynnwys o fewn practis deintyddol cyffredinol, ysbytai, clinigau cymunedol, y Lluoedd Arfog a hyd yn oed dod yn arbenigwyr yn y maes deintyddiaeth. Meddyliwch am bob man y gallai fod angen deintydd arnoch ac mae'n debyg bod un yn gweithio yno!

Faint mae deintyddion yn ei ennill?

Cyflog cychwynnol deintydd yn ystod eu blwyddyn Hyfforddiant Sylfaenol yw £33k. Mae deintyddion cyflogedig a gyflogir gan y GIG, gan weithio'n bennaf gyda gwasanaethau deintyddol cymunedol, yn ennill cyflog sylfaenol o rhwng £38,476 ac £82,295.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i ddeintyddion gamu ymlaen yn eu gyrfa?

Mae llawer o ddeintyddion sy'n cymhwyso yn gweithio mewn practis deintyddol cyffredinol drwy gydol eu gyrfa glinigol, er bod llawer o gyfleoedd ar gael ar ôl cymhwyso. Efallai y byddwch yn penderfynu dod yn arbenigwr mewn cangen benodol o ddeintyddiaeth gyda hyfforddiant pellach. Gall hyn arwain at fod yn Ymgynghorydd ar un o 13 o wahanol arbenigeddau yn y DU. Efallai y byddwch yn penderfynu dilyn llwybr anghlinigol a datblygu polisïau ar gyfer gwella iechyd y genedl. Mae llawer o gyfleoedd ar ôl graddio mewn deintyddiaeth.

Sut ydw i’n mynd yn ddeintydd?

Bydd angen i chi ymgymryd â rhaglen bum mlynedd i feithrin y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sydd eu hangen arnoch i gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). Bydd hyn yn eich galluogi i gwblhau eich blwyddyn Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol (DFT), ac yn y pen draw eich galluogi i ymuno â byd deintyddiaeth broffesiynol. Cewch gyfle i wasanaethu a rheoli cleifion o oedrannau a chefndiroedd amrywiol gydag ystod eang o glefydau deintyddol. Bydd hyfforddiant ochr yn ochr â Therapyddion Deintyddol, Hylenwyr Deintyddol a Deintyddion yn eich cefnogi i ddeall sut mae eich rôl yn cyd-fynd ag amgylchedd y tîm deintyddol wrth baratoi ar gyfer pan fyddwch yn gymwys ac yn dechrau ymarfer.

Oes angen gradd arna i? Oes, Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol (BDS)
Ble galla i hyfforddi yng Nghymru? Prifysgol Caerdydd.
A oes cyllid ar gael?

Bydd myfyrwyr deintyddol cyn-gofrestru sy'n dilyn y rhaglen mynediad carlam pedair blynedd i raddedigion yn gymwys i gael cyllid gan y GIG ar gyfer blynyddoedd 2–4 eu cwrs. Bydd myfyrwyr deintyddol sy'n dilyn cyrsiau israddedig 5-6 blynedd yn gymwys i gael cyllid gan y GIG ar gyfer eu pumed flwyddyn a'u blynyddoedd astudio dilynol.

Am ragor o wybodaeth ynghylch eich hawl i gyllid, ewch i wefan Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr.

A oes cyfleoedd ôl-raddedig? Mae'r cyfleoedd ôl-raddedig yn helaeth iawn a gall gradd Baglor mewn Meddygfa Ddeintyddol agor llawer o ddrysau. Mae llawer o ôl-raddedigion yn parhau â'u haddysg gydag arholiadau, Gradd Meistr neu Hyfforddiant Arbenigol y Coleg Brenhinol - mae hyn i gyd yn dibynnu ar eich llwybr gyrfa ddewisol fel deintydd.
A oes angen profiad blaenorol arnaf i wneud cais am y cwrs? Na, ond gall fod yn fantais. Dylech fanteisio ar y cyfle i gael profiad gwaith gwerthfawr ym maes deintyddiaeth. Bydd yn rhoi cipolwg i chi gael gweld os ydych yn ei fwynhau.
Sut ydw i'n cael profiad? Mae nifer o Bractisau Deintyddol yn y GIG a thu allan i'r GIG a all gynnig profiad gwaith.
Sut ydw i'n gwneud cais am swydd? Ewch i’r adran Gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

Dolenni defnyddiol: