Neidio i'r prif gynnwy

Therapi drama

Mae llawer o’r wybodaeth isod yn dod o wefan y British Association of Dramatherapists (BADth). Edrychwch ar wefan BADth am ragor o wybodaeth, gan gynnwys manylion am sefydliadau sy’n cynnig hyfforddiant.

Ai therapydd drama yw’r yrfa iawn imi?

Fel therapydd drama dan hyfforddiant, bydd yn rhaid eich bod:

 • Yn mwynhau gweithio gyda’ch corff a’ch dychymyg;

 • Yn berson naturiol chwareus a chreadigol;

 • Â phrofiad o weithio ag amrywiaeth o bobl ac yn mwynhau gwneud hynny

 • Â sgiliau cyfathrebu da

 • Â’r gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm

 • Yn adnabod meysydd y gallwch chi eu gwella a datblygu trwy gydol eich gyrfa

 • Â’r gallu i ddefnyddio’ch profiad i lywio’ch gwaith â’ch cleientiaid.

Beth yw therapi drama?

Mae therapi drama yn defnyddio chwarae, gemau, symudiadau, ymgorfforiadau, straeon, gwaith byrfyfyr, taflunio a sain i hwyluso therapi seicolegol. Mae’r berthynas therapiwtig yn greiddiol i therapi drama, felly mae creu diogelwch ac ymddiriedaeth yn hanfodol.

Beth mae therapyddion drama yn ei wneud?

Mae therapyddion drama yn artistiaid ac yn glinigwyr, ac maent yn defnyddio eu hyfforddiant ym maes y theatr a drama i gael eu cleientiaid i roi newidiadau seicolegol, emosiynol a chymdeithasol ar waith. Mae therapyddion drama yn gweithio â grwpiau, unigolion a theuluoedd; maent yn defnyddio nifer o gyd-destunau dramatig (megis straeon, pypedau a byrfyfyrio) er mwyn galluogi cleientiaid i fynd i’r afael â phrofiadau bywyd anodd a phoenus trwy ddull anuniongyrchol.

Ymhle mae therapyddion drama yn gweithio?

Mae llawer o therapyddion drama yn creu eu gwaith eu hunain trwy sefydlu prosiectau peilot neu drwy wneud gwaith llawrydd. Mae eraill yn arbenigo mewn un maes. Mae therapyddion drama yn gweithio mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau, gam gynnwys:

 • yn y GIG, gan weithio â phobl o bob oedran ac â gwahanol gyflyrau.

 • Addysg

 • Gwasanaethau Cymdeithasol

 • Meddygfa breifat

 • Elusennau

 • Sector Wirfoddol

Pa oriau mae therapyddion drama yn gweithio?

Bydd rhai swyddi llawn amser ar gael i therapyddion drama, ond bydd y rhan fwyaf yn rhan amser. Mae’r GIG yn tueddu i gynnig swyddi o fewn oriau swyddfa.

Faint mae therapyddion drama yn ei ennill?

Y cyflog dechreuol sylfaenol yw Band 6 neu 7 yn y GIG. Ewch i'n hadran am Gyflog a Buddion am ragor o wybodgeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i therapyddion drama gamu ymlaen yn eu gyrfa?

Gall therapyddion drama ddod yn therapydd arweiniol eu tîm neu’n rheolwyr yn eu timau ehangach. Gallant ddod yn therapyddion drama ymgynghorol yn eu lleoliadau gwaith. Mae llawer o therapyddion drama yn mynd ymlaen i hyfforddi fel goruchwylwyr clinigol.

Sut y galla i ddod yn therapydd drama?

Oes angen gradd arna i? Oes, fel arfer bydd angen gradd Baglor mewn drama arnoch chi neu bwnc yn ymwneud ag iechyd seicolegol, neu radd/cymhwyster proffesiynol priodol. Hefyd, bydd rhaid bod gennych chi brofiad sydd gyfwerth ag un flwyddyn amser llawn o weithio gyda phobl sydd ag anghenion penodol (naill ai â thâl neu’n wirfoddol); er enghraifft salwch iechyd meddwl, anableddau dysgu, plant ag anawsterau emosiynol. Yn ogystal, mae profiad o waith drama ymarferol a sgiliau rhyngbersonol da yn angenrheidiol. Os ydych chi am weithio i’r GIG, bydd rhaid ichi gwblhau cwrs sydd wedi ei achredu gan Y Cyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd

Ymhle y galla i hyfforddi yng Nghymru?

Gellir gwneud y cyrsiau yn Derby, Caerwysg, Llundain, Roehampton a Chaergrawnt.

Oes cyllid ar gael?

Gall myfyrwyr gael eu cyllido gan eu cyflogwyr, yn enwedig y rhai sydd wedi eu cyflogi gan y GIG a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae cyfleoedd ichi ymgeisio am gyllid ar gyfer ffioedd y cwrs gan yr Arts and Humanities Research Council. Fel arall, mae unigolion yn cyllido eu hunain.

Oes rhagor o gyfleoedd hyfforddi ar gael?

Mae’r hyfforddiant i’w gael ar lefel Meistr. Gall hyfforddiant pellach gynnwys doethuriaeth. Hefyd, gall gynnwys hyfforddiant mewn goruchwyliaeth.

A oes cyfleoedd i ôl-raddedigion? Mae meddu ar brofiad mewn gofal, iechyd, addysg, gwaith cymdeithasol neu waith tebyg gyda phobl yn hanfodol.
Sut mae ennill profiad?

I ddysgu am brofiad gwaith a chyfleoedd i wirfoddoli yn GIG Cymru, ewch i'n hadran Gwaith.

Sut y galla i ymgeisio am swydd?

Hysbysebir pob swydd yn GIG Cymru ar wefan NHS Jobs. Ewch i’r adran Gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

 

Dolenni defnyddiol: