Neidio i'r prif gynnwy

Therapi drama

 

Beth yw therapi drama?

Mae therapi drama yn fath o Seicotherapi, lle mae therapyddion drama yn tynnu ar eu gwybodaeth am theatr a therapi, fel cyfrwng ar gyfer therapi seicolegol. Gall hyn gynnwys drama, gwneud straeon, cerddoriaeth, symud a chelf.

Yn aml mae gan therapyddion drama gefndir mewn theatr, iechyd neu addysg, ac maent i'w cael mewn llawer o leoliadau amrywiol fel ysgolion, gofal iechyd meddwl, gofal cymdeithasol iechyd cyffredinol, carchardai ac yn y sector gwirfoddol. Mae therapi drama yn gwneud defnydd o chwarae, gemau, symud, ymgorfforiad, straeon, byrfyfyrio, taflunio a sain i hwyluso therapi seicolegol. Yn ganolog i therapi drama mae'r berthynas therapiwtig, felly mae sicrhau diogelwch ac ymddiriedaeth yn hanfodol.

Gall cleientiaid archwilio amrywiaeth eang o wahanol faterion ac anghenion, o awtistiaeth a dementia i gam-drin corfforol / rhywiol a salwch meddwl mewn ffordd anuniongyrchol gan arwain at newidiadau seicolegol, emosiynol a chymdeithasol.

Ai therapi drama yw'r yrfa iawn i mi?

Mae gyrfa mewn therapi drama yn cynnig cyfle i fod yn naturiol chwareus a chreadigol, sy'n eich galluogi i fwynhau gweithio gyda'ch corff a'ch dychymyg. Mae angen i therapyddion drama feddu ar sgiliau cyfathrebu da, y gallu i weithio'n annibynnol yn ogystal â gweithio fel rhan o dîm, bod â phrofiad o weithio gydag amrywiaeth o bobl a mwynhau gweithio gyda nhw. Bydd angen i chi allu tynnu ar brofiad personol i lywio'ch gwaith gyda chleientiaid, nodi meysydd ar gyfer twf a pharhau i ddatblygu'n bersonol trwy gydol eich gyrfa.  

Beth mae therapydd drama yn ei wneud?

Mae therapyddion drama yn gweithio gyda'u cleientiaid gan ddefnyddio ystod eang iawn o dechnegau dramatig mewn ffyrdd geiriol ac aneiriol. Er bod lleisio, gwneud straeon a siarad yn rhannau annatod o therapi drama, nid yw'r arfer o reidrwydd yn dibynnu ar iaith lafar yn unig i ddatrys yr hyn y gallai disgybl, cleient neu glaf fod eisiau mynd i'r afael ag ef, ei archwilio neu i geisio cefnogaeth ag ef. Mae ymgorfforiad a symudiad hefyd yn hanfodol yn ein hymarfer.

Mae therapyddion drama yn gweithio'n therapiwtig gydag ystod amrywiol o unigolion, grwpiau a sefydliadau sy'n profi anawsterau sylweddol, gan ddefnyddio nifer o gyd-destunau dramatig (megis straeon, pypedwaith a gwaith byrfyfyr) i alluogi cleientiaid i archwilio profiadau bywyd anodd a phoenus trwy ddull anuniongyrchol. Mae llawer o therapyddion drama hefyd yn artistiaid annibynnol a / neu'n ymchwilwyr, sy'n arbenigo mewn meysydd sy'n caniatáu iddynt ddatblygu ffocws unigryw. 

Ble mae therapyddion drama yn gweithio?

Mae llawer o therapyddion drama yn creu eu gwaith eu hunain trwy sefydlu prosiectau peilot a gwaith llawrydd. Mae eraill yn arbenigo mewn un maes. Mae therapyddion drama yn gweithio mewn amrywiaeth eang o leoliadau, gan gynnwys:  

  • GIG, yn gweithio gyda phobl o bob oed a gyda chyflyrau amrywiol 
  • Addysg 
  • Gwasanaethau Cymdeithasol 
  • Ymarfer preifat 
  • Elusennau 
  • Sector gwirfoddol

Beth yw oriau gwaith therapyddion drama?

Mae yna rai swyddi amser llawn ar gyfer therapyddion drama, ond mae'r mwyafrif yn rhan amser. Mae swyddi GIG yn tueddu i gynnig gwaith o fewn oriau swyddfa.

Faint o arian mae therapyddion drama yn ennill?

Y cyflog cychwynnol sylfaenol yw Band 6 neu 7 yn y GIG; gweler ein hadran Tâl a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

Pa gyfleoedd dilyniant gyrfa sydd ar gael i therapyddion drama?

Gall therapyddion drama ddatblygu i fod yn therapydd arweiniol eu tîm neu reolwyr yn eu timau ehangach. Gallant fod yn therapyddion drama ymgynghorol yn eu lleoliadau gwaith. Mae llawer o therapyddion drama yn mynd ymlaen i hyfforddi fel goruchwylwyr clinigol. 

Sut ydw i’n cymhwyso i fod yn therapydd drama?

Oes angen gradd arnaf?

Oes, fel rheol bydd angen gradd Baglor mewn drama neu bwnc sy'n gysylltiedig ag iechyd seicolegol, neu gymhwyster / gradd broffesiynol briodol.

Yn ogystal, bydd angen yr hyn sy'n cyfateb i flwyddyn o brofiad gwaith llawn amser arnoch (â thâl neu'n wirfoddol) gyda phobl ag anghenion penodol; er enghraifft afiechyd meddwl, anableddau dysgu, plant ag anawsterau emosiynol. Yn ogystal, bydd angen profiad o waith drama ymarferol a sgiliau rhyngbersonol da arnoch. Os ydych chi eisiau gweithio yn y GIG, bydd angen i chi gwblhau cwrs a gymeradwywyd gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Ble alla i hyfforddi yng Nghymru?

Mae'r cyrsiau wedi'u lleoli yn Derby, Exeter, Llundain, Roehampton a Chaergrawnt. Edrychwch ar wefan BADth i gael mwy o wybodaeth.

Oes cyllid ar gael?

Gall myfyrwyr gael eu hariannu gan eu cyflogwyr, yn enwedig y rhai a gyflogir yn y GIG a'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae cyfleoedd i wneud cais am gyllid ar gyfer ffioedd cyrsiau gan Fwrdd Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRB). Fel arall, mae unigolion yn ariannu eu hunain.

Oes cyfleoedd ôl-raddedig ar gael? Mae'r hyfforddiant ar Lefel Meistr. Gall hyfforddiant pellach gynnwys doethuriaeth. Gall hefyd gynnwys hyfforddiant mewn goruchwylio.
Oes angen profiad blaenorol arnaf i ymgeisio am le ar y cwrs? Mae cael profiad mewn gofal, iechyd, addysg, gwaith cymdeithasol neu waith tebyg gyda phobl yn hanfodol.
Sut ydw i’n ennill profiad?

I ddarganfod mwy am brofiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli yn GIG Cymru, ymwelwch â'n hadran Waith.

Sut ydw i’n ymgeisio am swydd? Mae holl swyddi gwag GIG Cymru yn cael eu hysbysebu ar wefan NHS Jobs. Ewch i’n hadran Gwaith i gael mwy o wybodaeth.

 

Dolenni defnyddiol: