Neidio i'r prif gynnwy

Radiograffydd

Beth yw radiograffydd?

Ydych chi erioed wedi torri neu gracio asgwrn ac wedi bod i’r ysbyty? Ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi cael triniaeth radiotherapi ar gyfer canser? Do? Wel, mae’n siŵr eich bod wedi cyfarfod radiograffydd!

Mae radiograffwyr yn gofalu am bobl sâl, pobl sydd mewn poen ac sy’n bryderus neu’n ansicr ynghylch beth fydd yn digwydd. Maent yn rhan bwysig o dîm meddygol mawr, ac maent yn defnyddio eu hystod eang o sgiliau er mwyn darparu gwasanaeth gofal iechyd sy’n sensitif ac yn canolbwyntio ar y claf yn yr adrannau delweddu a radiotherapi.

Ai radiograffeg yw’r yrfa iawn i fi?

Gofalu am gleifion sydd wrth wraidd gwaith radiograffwyr; mae’n rhaid iddynt fod yn drugarog a chydymdeimlo. Rhaid i radiograffwyr allu gweithio a chyfathrebu â phobl o bob oedran a chefndir. Pan fyddwch yn astudio i fod yn radiograffydd, byddwch yn datblygu eich sgiliau trin pobl er mwyn darparu gofal rhagorol i gleifion.

Mae cymryd diddordeb yn y gwyddorau’n hanfodol, gan y byddwch yn dysgu llawer am anatomi, technoleg, afiechydon ac anafiadau.

Mae radiograffydd da yn:

 • Peidio â chynhyrfu dan bwysau
 • Mwynhau gweithio fel rhan o dîm
 • Hyderus yn gweithio gyda thechnoleg fodern
 • Gallu addasu ac yn gallu dysgu sgiliau newydd

Beth mae radiograffwyr yn gwneud?

Mae dau fath o radiograffydd:

 1. Radiograffwyr diagnostig: rhoi diagnosis i afiechydon ac anafiadau
 2. Radiograffwyr therapiwtig (neu therapi): trin pobl â chanser a gofalu amdanynt

Mae radiograffwyr yn defnyddio cyfarpar technolegol modern a drud er mwyn rhoi diagnosis i anaf neu afiechyd, ac maent hefyd yn gofalu am bobl â chanser a’u trin. Mae radiograffwyr yn gweithio’n agos iawn â chleifion, felly mae’n bwysig eich bod yn mwynhau cwrdd â phobl newydd.

Ym mhle mae radiograffwyr yn gweithio?

Yn y GIG, byddai swydd radiograffeg cymwys lefel mynediad yn dechrau ar Fand 5; ewch i’r adran Cyflog a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i radiograffwyr gamu ymlaen yn eu gyrfa?

Mae radiograffeg yn cynnig nifer o ddewisiadau cyflogaeth gwahanol a hyblyg. Pan fyddwch wedi cymhwyso ac ennill rhywfaint o brofiad clinigol, gallwch:

 • Gweithio gydag uwchsain neu arwain mewn maes arbenigol e.e. MRI
 • Ymestyn eich sgiliau i greu adroddiadau am y delweddau a grëwyd
 • Rhedeg clinig dilynol eich hun
 • Darlithydd radiograffeg mewn prifysgol
 • Rheoli gwasanaeth delweddu neu radiotherapi
 • Dod yn gyfarwyddwr neu gyfarwyddwr cynorthwyol mewn Therapi a Gwyddor Iechyd

Sut gallaf ennill swydd fel radiograffydd?

A oes angen gradd arnaf? Oes, os hoffech weithio yn y GIG, bydd angen i chi gwblhau cwrs a gymeradwywyd gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.
Ble gallaf gael fy hyfforddi yng Nghymru?

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd - Radiotherapi ac Oncoleg

Prifysgol Caerdydd - Radiograffeg Diagnostig

A oes cyllid ar gael? Oes, ewch i wefan Y Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyri gael rhagor o wybodaeth am gyllid ac i weld a ydych yn gymwys.
A oes cyfleoedd ar gael i ôl-raddedigion? Mae gwefan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yn rhoi manylion y rhaglenni ôl-raddedig a gymeradwywyd.
Sut gallaf ennill profiad? I gael gwybodaeth am gyfleoedd profiad gwaith a gwirfoddoli yn GIG Cymru, ewch i’r adran Gwaith.
Sut gallaf ymgeisio am swydd?

Caiff holl swyddi gwag GIG Cymru eu hysbysebu ar NHS Jobs. Ewch i’r adran Gwaith am ragor o wybodaeth.

 

Hefyd, mae gan wefan y Gymdeithas Radiograffwyr adran swyddi.

Dolenni defnyddiol: