Neidio i'r prif gynnwy

Dietegydd

Beth yw dietegydd?

Dietegwyr Cofrestredig yw’r unig weithwyr iechyd proffesiynol sy’n asesu ac yn rhoi diagnosis a thriniaeth o broblemau maeth a dietegol i unigolion ac yn ehangach ar lefel iechyd cyhoeddus. Maent yn gweithio gyda phobl iach a phobl sâl.

Beth yw gwaith dietegwyr?

Mae dietegwyr yn dehongli gwyddor maetheg er mwyn gwella iechyd a thrin afiechydon/cyflyrau trwy addysgu, rhoi cyngor ymarferol ac ysgogi cleientiaid, cleifion, gofalwyr a chydweithwyr trwy ddefnyddio technegau newid ymddygiad.

Yn aml, mae dietegwyr yn gweithio fel aelodau creiddiol o dimau amlddisgyblaethol er mwyn trin cyflyrau clinigol cymhleth fel diabetes, alergedd ac anoddefiad bwyd, anhwylderau bwyta ac anhwylderau’r coluddyn, a llawer mwy. Maent yn rhoi cyngor i arlwywyr er mwyn sicrhau gofal maeth i holl gleientiaid y GIG a lleoliadau gofal eraill fel cartrefi nyrsio. Hefyd, maent yn dylunio ac yn gweithredu rhaglenni iechyd cyhoeddus er mwyn hybu iechyd ac atal afiechydon yn ymwneud â maeth. Un o rolau allweddol dietegydd yw hyfforddi ac addysgu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill. Hefyd, maent yn rhoi cyngor ar sut i newid eich diet er mwyn osgoi sgil effeithiau a gwrthdaro rhwng meddyginiaethau.

Ym mhle y mae dietegwyr yn gweithio?

Mae dietegwyr yn ymarfer mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys y GIG a chlinigau preifat. Gall dietegwyr weithio yn y diwydiant bwyd, y gweithle, arlwyo, addysg, chwaraeon a’r cyfryngau.

Beth yw cyflog dietegwyr?

Yn y GIG, byddai swydd dietegydd cymwys lefel mynediad yn dechrau ar Fand 5; ewch i'n hadran am Gyflog a Buddion am ragor o wybodgeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i ddietegwyr gamu ymlaen yn eu gyrfa?

Gyda phrofiad a hyfforddiant ychwanegol, gall dietegwyr arbenigo mewn maes clinigol. Mae’n debygol y bydd cyfrifoldebau ychwanegol, fel goruchwylio staff iau, ymchwil, addysgu neu rolau rheoli ac arwain, yn enwedig mewn rolau uwch.

Sut gallaf ennill swydd fel dietegydd?

Oes angen gradd arna i? Oes, os hoffech weithio yn y GIG, bydd angen i chi gwblhau cwrs a gymeradwywyd gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.
Ym mhle galla i gael fy hyfforddi yng Nghymru? Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
A oes cyllid ar gael? Oes, ewch i Gwasanaethau Dyfarniadau Myfyrwyr am ragor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ac i weld a ydych yn gymwys.
A oes cyfleoedd i ôl raddedigion? Hefyd, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhedeg cyrsiau diploma i raddedigion mewn dieteteg; mae’r rhain yn gyrsiau 18 mis y gallwch eu dilyn os cwblhawyd gradd israddedig berthnasol.
A oes angen profiad blaenorol arnaf er mwyn gwneud cais am y cwrs? Mae angen profiad gwaith o fewn lleoliad dieteteg er mwyn gwneud y cwrs. O ran y datganiad personol, byddwn yn chwilio am dystiolaeth o brofiad gwaith a gwybodaeth am waith dietegydd, ynghyd â thystiolaeth o sgiliau cyfathrebu.
Sut gallaf ennill profiad?

Mewn diwrnodau profiad gwaith a gyflwynir gan Fyrddau Iechyd ar raglen dreigl. Ewch i wefan Prifysgol Metropolitan Caerdydd am ragor o wybodaeth am eu diwrnodau profiad gwaith.

I ddysgu am brofiad gwaith a chyfleoedd i wirfoddoli yn GIG Cymru, ewch i'n hadran Gwaith.

Sut alla i ymgeisio am swydd? Caiff holl swyddi gwag GIG Cymru eu hysbysebu ar NHS Jobs. Ewch i’r adran Gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

Dolenni defnyddiol: