Neidio i'r prif gynnwy

Bydwraigiaeith

Bydwraigiaeith

Gweithiwr proffesiynol iechyd sydd wedi’i hyfforddi i gynorthwyo menywod drwy feichiogrwydd, genedigaeth a chyfnod ôl-enedigol cynnar yw bydwraig.

Ai bydwreigiaeth yw’r yrfa iawn i mi?

Mae Bydwreigiaeth yn ddeiws gyrfa poblogaidd sy’n darparu cyfleoedd gyrfa amrywiol a gwerth chweil.  Dylech fod â diddordeb mewn iechyd a lles menywod.  Yn ychwanegol i hynny, mae angen y gallu i ymdopi â mwy o gyfrifoldeb mewn sefyllfaoedd heriol.

Mae’r nodweddion personol ar gyfer yr yrfa hon yn cynnwys:

 • Agwedd ofalgar a thosturiol
 • Ymreolaeth
 • Dibynadwy
 • Angerddol
 • Trefnus â’r gallu i flaenoriaethu y galw
 • Sgiliau Cyfathrebu rhagorol
 • Aelod effiethiol o’r tîm
 • Eiriolwr ar gyfer merched

Beth mae bydwragedd yn ei wneud?

Mae bydwragedd yn weithwyr proffesiynol arweiniol ar gyfer gofal dros ferched beichiog a genedigaethau normal.  Mae bydwragedd yn gweithio yn agos gyda chydweithwyr iechyd obstetrig a phartneriaid gofal cymdeithasol lle y tybir bod beichiogrwydd yn fwy cymhleth.  Gall hyn gynnwys cymhlethdodau corfforol, cymdeithasol a siecolegol.

Mae bydwragedd yn gyfrifol am ddarparu merched a’u teuluoedd gyda gwybodaeth er mwyn cefnogi dewisiadau gwybodus.  Mae dyletswyddau nodweddiadol yn cynnwys:

 • Archwilio a monitro merched beichiog
 • Asesu lles y ffetws yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth
 • Asesu anghenion gofal a chynllunio gofal
 • Cynnal profion sgrinio
 • Cadw cofnodion clir o’r gofal a roddir
 • Rhoddi gofal cyn-enedigol yn y cartref, ysbytai a meddygfeydd
 • Darparu cefnogaeth a gwybodaeth gyfannol i fenywod a’u partneriaid
 • Darparu cefnogaeth ymarferol a seicolegol i fenywod a theuluoedd yn ystod y broses geni
 • Cefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod o addasu i fod yn riant
 • Rhoi cefnogaeth mewn achosion o brofedigaeth a cholli baban
 • Hyfforddi a mentora myfyrwyr bydwreigiaeth a staff iau

Ble mae bydwragedd yn gweithio?

Mae bydwragedd yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys yng nghartrefi merched, clinigau iechyd lleol, canolfannau geni ac ysbytai.

Faint mae bydwragedd yn gallu ei ennill?

Gall bydwraig sydd newydd gymhwyso ennill cyflog sy’n dechrau ar fand 5 ac bydd y cyflog yn codi cyn belled bod y cymwyseddau preceptoriaeth yn cael eu cyflawni. Ewch I’n hadran am Gyflog a Buddion am ragor o wybodgeth.

Pa gyfleoedd datblygu gyrfa sydd ar gael i fydwragedd?

Mae nifer o gyfleoedd datblygu gyrfa i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb, er enghraifft camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl amenedigol.  Mae rhai bydwragedd yn symud ymlaen i rolau arweinyddiaeth clinigol yn y canolfannau geni, timau cymunedol ar y Wardiau Esgor.  Mae nifer llai o fydwragedd yn symud i swyddi rheoli, gan gynnwys rolau megis Pennaeth Bydwreigiaeth ar gyfer Bwrdd Iechyd.  Mae’r rhan fwyaf o Fyrddau Iechyd yn cynnwys rôl Bydwraig Ymgynghorol yn eu sefydliad.

Sut mae modd i mi fod yn fydwraig?

Oes angen gradd arna i?

Oes, os yr ydych am weithio i’r GIG bydd angen i chi gwblhau cwrs wedi ei gymeradwyo gan Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Ble galla i gael hyfforddiant yng Nghymru?

Oes cyllid ar gael?

Oes, i gael rhagor o wybodaeth am gyllid sydd ar gael ac i ddarganfod os yr ydych yn gymwys ymwelwch â’r Gwasanaeth Gwobreuo Myfyrwyr.

Oes cyfleoedd ôl-radd i’w cael?

Mae llawer o gyfleoedd ôl-radd i ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau a chefnogi eich dilyniant gyrfaol.  Mae enghreiffitiau yn cynnwys Cwrs Archwilio Babanod Newyddaneidg, Cymorth Bywyd Uwch mewn Obstetreg a llawer o lwybrau i astudio gradd meistr neu lefel doethuriaeth.

Sut ydw i i’n cael profiad?

Nid yw’r rhan fwyaf o ysbytai yn cynnig profiad gwaith yn y gwiethle mewn adrannau mamolaeth.  Gallwch wneud cais i dreulio amser gyda bydwraig i darfod ei rôl ac mae rhai grwpiau cymorth cymunedol a phrosiectau yn cynnig cyswllt â menywod a babanod.

Sut ydw i’n gallu ceisio am swydd?

Caiff holl swyddi gwag GIG Cymru eu hysbysebu ar NHS Jobs. Ewch i’r adran Gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

Dolenni defnyddiol: