Neidio i'r prif gynnwy

Cyflogau a Buddion

Pam byddech chi eisiau gweithio yn GIG Cymru?

Dyma saith rheswm gwych:

1. Mae’n yrfa werth chweil sydd â chyfleoedd gwych!

Mae dewis o dros 350 o rolau, felly gallwch dreulio’ch gyrfa gyfan yn GIG Cymru yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’ch cymuned leol.

2. Byddwn yn buddsoddi ynoch chi

Rydym yn talu ffioedd nifer o raddau gofal iechyd ac mae bwrsariaethau ar gael hefyd.

3. Does dim rhaid ichi fynd i’r brifysgol i weithio yn GIG Cymru.

Byddwn yn eich hyfforddi yn y swydd, felly gallwch chi ennill cyflog wrth ddysgu!

4. Byddwn yn eich helpu i fwrw ymlaen yn eich gyrfa

Bydd yr adolygiad gwerthuso a datblygu perfformiad blynyddol yn cefnogi’ch dyheadau gyrfaol.

5. Ydych chi am fwynhau’ch gwaith? Fe fyddwch chi!

Gan ein bod yn dod â phobl o’r un anian at ei gilydd, byddwch mewn cwmni da.

6. Mwynhau cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd

Os na fydd pum wythnos a gwyliau banc yn ddigon, gallwch brynu gwyliau ychwanegol. Mae amrywiaeth o batrymau gweithio hyblyg ar gael hefyd.

7. Mae barnau ein gweithwyr yn bwysig inni

Rydym yn ymgynghori â’n staff yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau trwy eu gwahodd i gwblhau arolygon staff.

Buddion

Mae llawer iawn o fuddion a dyma rai ohonyn nhw:

  • Codiadau cyflog graddol
  • Wythnos waith arferol o 37.5 awr
  • Taliadau ychwanegol am sifftiau, goramser neu am weithio y tu allan i oriau
  • 5 wythnos o wyliau a gwyliau banc, gyda nifer y gwyliau a gewch chi yn cynyddu yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth
  • Mae Cynllun Pensiwn y GIG yn un o’r cynlluniau mwyaf hael a chynhwysfawr yn y DU.
  • Gwasanaethau cwnsela ac iechyd galwedigaethol
  • Disgowntiau GIG
  • Trefniadau gweithio hyblyg fel bod modd taro’r cydbwysedd iawn rhwng bywyd a gwaith
  • Talebau Gofal Plant

Cyflog

Mae’r wybodaeth isod yn esbonio graddfeydd cyflog Agenda ar gyfer Newid GIG Cymru. Mae hyn yn berthnasol i bob aelod o staff, heblaw am feddygon, deintyddion ac uwch reolwyr. Wrth ymgeisio am swydd, dylech chi wirio’r band gyda’r cyflogwr.

Am ragor o wybodaeth am dâl ac amodau swyddi meddygol a deintyddol, ewch i Iechyd yng Nghymru.

Band Graddfeydd Cyflog Rolau enghreifftiol
1 £17,652 Cynorthwyydd Domestig, Cynorthwyydd Arlwyo
2 £17,652 - £19,020 Clerc Cofnodion Meddygol, Derbynnydd, Cynorthwyydd yr Adran Radioleg, Cynorthwyydd Cyfleusterau Gwesty
3 £18,813 - £20,795 Technegydd Ffisiotherapi, Swyddog Cyflogau, Triniwr Galwadau, Swyddog Meddygol Technegol
4 £21,089 - £23,761 Swyddog Datblygu Cyfathrebu, Nyrs Ddeintyddol, Cynorthwyydd Personol, Plymiwr
5 £24,214 - £30,112 Gweithiwr proffesiynol cofrestredig sydd newydd gymhwyso (fel nyrs, ffisiotherapydd, podiatrydd), Llyfrgellydd, Cyfieithydd
6 £30,041 - £37,267 Ymarferydd Theatr, Uwch Dechnolegydd Deintyddol, Ymwelydd Iechyd
7 £37,570 - £43,772 Seicolegydd Clinigol, Uwch Reolwr Prosiect TGCh, Syrfëwr Eiddo, Radiograffydd
8A £44,606 - £50,819 Uwch Beiriannydd Safonau Perfformiad (Awyriad)
8B £52,306 - £60,983 Prif Bensaer Seilwaith
8C £61,777 - £72,597 Pennaeth Seicoleg a Therapïau Seicolegol
8D £73,936 - £86,687 Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
9 £89,537 - £103,860 Prif Fferyllydd