Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg staff GIG Cymru 2020

Logo NHS Wales staff survey

Er bod ein Harolwg Staff GIG Cymru 2020 wedi cau, mae bellach yn bryd treulio amser gyda chydweithwyr yn myfyrio, yn cael sgyrsiau ac yn penderfynu ar yr hyn y gallwn ni i gyd ei wneud i wneud ein gwaith a gweithleoedd yn well. Dylai'r ysgogiad hwn ein helpu (PDF, 160 Kb).

Drwy i'n gwaith a'n gweithleoedd fod y gorau y gallant fod, ni fydd y gorau y gallwn fod a bydd ein cleifion a cymunedau yn cael y gofal gorau posibl.

Cymerodd dros 20% o gydweithwyr ran dros y 21 diwrnod yr oedd yr arolwg ar agor, sy'n cymharu'n ffafriol ag arolygon blaenorol ac yn rhoi cyfleoedd i ni annog eraill i gymryd rhan yn y dyfodol.

Gan fod y dull yn wahanol ac na ofynnwyd cwestiynau yn yr un modd, mae angen trin cymariaethau uniongyrchol ag elfen o rybudd. Wedi dweud hynny, rwy'n falch bod y canlyniadau, ar ôl 2020 mor anodd, yn debyg yn fras i arolwg 2018 ac yn dangos gwelliannau parhaus ers 2013. Yr uchafbwyntiau allweddol yr wyf wedi sylwi arnynt yw:

  • mae mwy o bobl yn teimlo'n frwdfrydig am eu gwaith (2016=68% a 2020=77%)
  • mae canran y bobl sy'n teimlo eu bod yn ymwneud â thrafod newid wedi aros yr un fath â 2018, ar 55%
  • fodd bynnag, ymddengys fod llai o ymwneud â gwneud gwelliannau (2018=75% a 2020-63%) a chymryd amser allan i fyfyrio a dysgu (2018=60% a 2020=52%).
  • yn 2018, tynnais sylw at faterion pwysig aflonyddu a cham-drin bwlio gan gydweithwyr/rheolwyr/aelodau o'r cyhoedd yn ystod y 12 mis blaenorol. Ers 2018, rwy'n falch o weld hyn yn cael ei leihau gan reolwyr (2018=18% 2020=10%) ac aelodau o'r cyhoedd (2018=21% a 2020=15%). Mae'n siomedig peidio â gweld gostyngiad tebyg mewn cydweithwyr eraill (2018=18% 2020=17%) a hefyd ei bod yn ymddangos bod llai o hyder y bydd camau'n cael eu cymryd (2018=50% a 2020=42%). Mae hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth.

Fe'm sicrhawyd bod gwaith yn digwydd ar draws GIG Cymru, mewn partneriaeth gymdeithasol drwy Fforwm Partneriaeth Cymru ac o fewn sefydliadau i greu arweinyddiaeth fwy tosturiol, cysylltiadau cydweithredol ac i gydnabod pwysigrwydd gwrando a siarad â'i gilydd er mwyn annog Perthnasoedd Gwaith Iach, fel y crynhoir yn y Strategaeth Gweithlu a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Yn gyffredinol, yn enwedig o ystyried profiadau 2020 a gwaith gwych cydweithwyr GIG Cymru wrth ymateb i heriau pandemig Covid-19, rwy'n teimlo'n dawel fy meddwl y bydd y dulliau rydym yn eu cymryd yn ein helpu i gael Cymru Iachach.

Mae canlyniadau manylach hefyd ar gael drwy eich rheolwr, undeb llafur, y gweithlu a thîm OD a/neu gyswllt lleol.

Yn ystod 2021, bydd cyfleoedd byrrach a mwy rheolaidd i gymryd rhan mewn rhoi adborth a chael sgyrsiau.

Diolch eto am gymryd rhan, ac edrychaf ymlaen at weld effaith y sgyrsiau a'r penderfyniadau myfyriol, cydweithredol a lleol yn dilyn y canlyniadau hyn.

Vaughan Gethin
- Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ffeiliau