Neidio i'r prif gynnwy

Fframwaith rheoli ansawdd

Abstract image

Mae'r Fframwaith Rheoli Ansawdd (QMF) yn ein tywys wrth fonitro hyfforddiant, adborth a phryderon.

Mae'r QMF yn disgrifio:

  • y rhanddeiliaid rydyn ni'n gweithio gyda nhw
  • y set o brosesau a ddefnyddiwn i reoli ansawdd hyfforddiant a sicrhau diogelwch cleifion
  • y sefydliadau rydyn ni'n rhyngweithio â nhw.

Yn y bôn, mae'r fframwaith yn dangos ein hatebolrwydd i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) fel y rheolydd.

Sut mae rhoi adborth ar fy hyfforddiant?

Mae sawl ffordd o roi adborth ar eich hyfforddiant gan gynnwys yr arolwg GMC blynyddol: adborth diwedd lleoliad, adborth trwy gynrychiolwyr dan hyfforddiant i'r arbenigedd, neu'n uniongyrchol i'ch goruchwyliwr addysgol, cyfarwyddwr y rhaglen hyfforddi neu'n uniongyrchol i'r Uned Ansawdd.

Sut mae AaGIC yn defnyddio'r adborth a roddaf?

Mae AaGIC yn defnyddio'ch adborth i driongli tystiolaeth ar draws arbenigeddau a rhaglenni hyfforddi i sicrhau bod rhaglenni'n cydymffurfio â safonau hyfforddi cenedlaethol ac i allu ymchwilio i unrhyw feysydd sy'n peri pryder a datrys unrhyw broblemau gyda rhaglenni hyfforddi.

Mae'r fframwaith rheoli ansawdd yn nodi proses i'n galluogi i ymchwilio i bryderon trwy broses fesul cam (y broses wedi'i thargedu ) sy'n caniatáu i Dimau Cyfadran lleol roi adborth inni ar bryderon cychwynnol a gwella tystiolaeth neu, os yw pryderon yn fwy difrifol, neu'n dod yn fwy difrifol, bydden yn ymweld ag adrannau a chyfweld hyfforddwyr a hyfforddeion yn ogystal ag uwch staff i gael adborth pellach a gweithio gydag adrannau ar gynllun gweithredu i ddatrys pryderon gyda monitro parhaus.

Beth arall mae AaGIC yn ei wneud i sicrhau hyfforddiant o ansawdd uchel?

Yn ogystal â nodi a rheoli pryderon hyfforddiant, rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod systemau a threfniadau llywodraethu priodol ar waith i gefnogi cyflwyno hyfforddiant o ansawdd uchel. Rydym yn gwneud hyn trwy ymweliadau comisiynu blynyddol â darparwyr addysg lleol i hwyluso trafodaeth strategol ynghylch nifer y swyddi hyfforddi sydd ar waith ac i ystyried yr amgylchedd addysgol.

Proses adrodd rhaglenni hyfforddi blynyddol (ASR), wedi'i hwyluso gan yr Uned Ansawdd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob arbenigedd gyflwyno adroddiad hunanasesu blynyddol yn erbyn safonau rheolydd. Yna mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn bwydo yn ôl i arbenigeddau er mwyn gwella trefniadau llywodraethu gyda rhaglenni hyfforddi a rhannu arfer gorau.

Ffeiliau

Dental Nurse Post-Qualification Certificate Courses
 Audit and Assurance Committee Papers May 2021 (PDF, 5.5Mb)
 AaGIC Agored (PDF, 5.2Mb)
 Microhyfforddiant mewn Therapi Cerdd (PDF, 159Kb)
 Therapi Drama ac Iechyd Meddwl.pdf (PDF, 131Kb)


 Therapi Cerdd ar gyfer Dementia.pdf (PDF, 130Kb)


 Therapi cerdd mewn ysbyty pediatrig (PDF, 112Kb)


 Seicotherapi Symudiadau Dawns - Llesiant Staff Astudiaeth Achos 1.pdf (PDF, 118Kb)


 Dulliau Gweithredu Seicotherapi Celf mewn Goruchwyliaeth Glinigol.pdf (PDF, 110Kb)


 Côr sy’n Ystyriol o Affasia.pdf (PDF, 123Kb)


 Grŵp Amenedigol Celf ar gyfer Lles (PDF, 77Kb)


 Canu er Lles Iechyd yr Ysgyfaint Caerdydd - sesiwn ymuno (PDF, 140Kb)


 Trafodaeth am Oruchwyliaeth Greadigol a Cherdd (PDF, 107Kb)


 Gwaith Therapi Cerdd Llawrydd mewn Addysg ADY (PDF, 145Kb)


Current vacancies
 Yr uned ganu - trawsgrifiad (PDF, 143Kb)
 Therapi Celf – Oedolion Hŷn (PDF, 143Kb)


 Therapi Cerddoriaeth Nordoff Robbins (PDF, 133Kb)


 Trainee update 20 April 2021 (PDF, 157Kb)
 COVID-19 joint statement on annual leave April 2021 (PDF, 173Kb)
 Audit and Assurance Committee briefing April 2021 (Word, 83Kb)
 COVID-19 Dental Foundation Training joint statement April 2021 (PDF, 96Kb)
 Therapi Celf a Chyd-gynhyrchu (PDF, 937Kb)
 Ext Physical tree - Cym.pdf (PDF, 53Kb)


 Emotional support - cym.pdf (PDF, 29Kb)
 Aphasia Choir Presentation Cymraeg.pdf (PDF, 1.6Mb)
 CYM - Music Therapy for Dementia.pdf (PDF, 367Kb)
 Audit and Assurance Committee papers April 2021 (PDF, 14.8Mb)
 Yr uned ganu (PDF, 296Kb)


 Therapi celf ar sail meddwleiddio (PDF, 1.1Mb)


 Gwella gwasanaethau trwy bartneriaethau (PDF, 937Kb)
 Therapi cerddoriaeth (PDF, 1.8Mb)
 Canu ar gyfer iechyd yr ysgyfaint Caerdydd (PDF, 66Kb)
 Therapi cerdd - ysbytai plant (PDF, 2.0Mb)
Bwletin Gweithlu Gofal Sylfaenol/Primary Care Newsletter
 Dan Groen: Rhwystrau a Chyfleoedd Therapi Symudiadau Dawns a Chelf (PDF, 154Kb)
 Canolfan Adnoddau Glasoed Caerdydd (PDF, 39Kb)
 Blog: Mae therapi cerddoriaeth yn gwella iechyd babanod cynamserol (PDF, 46Kb)
 Sut y gall therapi cerddoriaeth helpu plant pryderus (PDF, 81Kb)
 Visioning document (Word, 199Kb)
 Blog: Therapi cerdd yn 'The Wallich' (PDF, 126Kb)
 Beth yw seicotherapi celf? (PDF, 68Kb)
 Creative supervision poem - drama therapy (PDF, 89Kb)
 Beth yw therapi cerdd? (PDF, 51Kb)
 Bursary FAQs Cymraeg 2021 (Word, 50Kb)
Newyddion
 Therapi cerdd yn nhy hafan - trawsgrifiad (PDF, 69Kb)
 Histogram o sgoriau ymgeiswyr yn 2021 (PDF, 93Kb)
 Bursary Appeal Policy 2021 Cymraeg (PDF, 277Kb)
 Bursary Appeal Form 2021 Cymraeg (Word, 121Kb)
 Bursary Review Form 2021 Cymraeg (Word, 122Kb)
 Strategic equality plan 2020-2024 (PDF, 2.8Mb)
Programmes - Resources (Cym)
Trainee progression governance
LTFT
Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog
QI
Iechyd a lles staff
Training programmes
Diweddariadau'r Prif Weithredwr
Spring Webinars
Trainer bulletins
Healthcare Science
Healthcare science
Covid
Bwrsariaeth y GIG
Educational Development
Careers
Two files
Covid-19
 COVID-19 FAQs Medical - Nov 2020 (PDF, 290Kb)
 Consultation and Surveys Privacy (PDF, 354Kb)
 Privacy notice consultations (PDF, 400Kb)
e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru
Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth
Arferion da
Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan
Cefnogaeth broffesiynol-Pwy ydyn ni
HyfforddiGweithioByw Meddygol
Unwaith i Gymru 2020
Strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol
Hysbysu dyfodol y Gweithlu Iechyd Meddwl yng Nghymru
Arolwg staff GIG Cymru 2020
Arloesi ar Adegau Heriol