Neidio i'r prif gynnwy

Cynrychiolwyr lleyg

Abstraction of people chatting

Mae gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gronfa o gynrychiolwyr lleyg sy'n gwbl ddiduedd ac annibynnol ac yn gallu cynrychioli llais y cyhoedd.

Eu rôl yw goruchwylio bod trefniadau, polisïau a gweithdrefnau yn gadarn, yn dryloyw ac yn deg a bod proses atebolrwydd ar waith. Maent yn ymwneud â nifer o brosesau megis recriwtio i raglenni hyfforddiant meddygol a deintyddol ôl-raddedig, monitro cynnydd hyfforddai trwy raglen o'r fath a rheoli ansawdd yr hyfforddiant a gynigir. Mae cynrychiolwyr lleyg yn gweithredu fel cynghorwyr annibynnol a diduedd i'r prosesau hyn ac yn helpu i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn deg ac yn anwahaniaethol. Maent yn helpu i gynnal ansawdd yr hyfforddiant ac i wirio bod yr holl safonau perthnasol yn cael eu bodloni, gan wella atebolrwydd y paneli a'r pwyllgorau dan sylw a chwestiynu rhagdybiaethau lle bo hynny'n berthnasol. Fel llais annibynnol, dylai cynrychiolwyr lleyg roi golwg allanol ar brosesau AaGIC a helpu i sicrhau bod y broses o wneud penderfyniadau yn gyson, yn gadarn ac yn dryloyw.

Mae'r prosesau craidd sy'n cynnwys cynrychiolwyr lleyg fel a ganlyn;

 • cyfweliadau recriwtio
 • adolygiad blynyddol o ddilyniant cymhwysedd (ARCP)
 • paneli apelio
 • ymweliadau o safon
 • pwyllgorau / cyfarfodydd, gan gynnwys:
  • Grwpiau Cynghori Fferylliaeth
  • Pwyllgor Ansawdd (neu beth bynnag sy'n cymryd ei le)
  • comisiynu

Mae AaGIC bob amser yn awyddus i benodi mwy o gynrychiolwyr Lleyg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn gynrychiolydd lleyg, gellir gweld y disgrifydd rôl a manylion sut i wneud cais ar y dudalen dod yn gynrychiolydd lleyg.