Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg hyfforddwyr

Sut mae sicrhau cefnogaeth i'r rheini sydd â rolau hyfforddi?

Mae'r arolwg hyfforddwyr yn gymharol newydd (pedair oed) ac mae adborth yn amhrisiadwy i ni wrth gefnogi hyfforddwyr yn eu rolau. Rydym yn dechrau adeiladu cymariaethau â blynyddoedd blaenorol wrth i amser fynd yn ei flaen sy'n caniatáu inni ddadansoddi'r data yn fwy cynhwysfawr ac rydym hefyd yn cymharu'r canlyniadau yn erbyn yr arolwg hyfforddeion i weld a yw'n cydberthyn. Yn y modd hwn gallwn nodi unrhyw feysydd sy'n stryffaglu a sicrhau y gellir darparu cefnogaeth berthnasol i alluogi hyfforddwyr i gyflawni eu rolau yn llawn.

Sut y bydd fy adborth yn cael ei ddefnyddio fel hyfforddwr?

Ar ôl i ganlyniadau'r arolwg ddod i mewn, mae'r Uned Ansawdd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd craffu i'w hystyried. Yn ystod y cyfarfodydd hyn, adolygir canlyniadau'r arolwg ochr yn ochr â chanlyniadau'r arolwg hyfforddeion ac yng ngoleuni ffynonellau tystiolaeth eraill a allai fodoli fel y gallwn weld lle y gall fod meysydd newydd o bryder, gwelliannau neu ddirywiad. Mae logiau risg yn cael eu diweddaru a'u rhannu â darparwyr addysg lleol, y gofynnir iddynt adolygu pob maes sy'n peri pryder a rhoi adborth pellach inni i'n galluogi i gyd-destunio'r canlyniadau. Efallai y bydd gennych gyswllt gan arweinydd cyfadran neu gyfarwyddwr rhaglen fel rhan o'r broses hon. Ar ôl i ni dderbyn yr holl ddiweddariadau, rydym yn gwahaniaethu'r risgiau hynny sy'n gofyn am weithredu pellach oddi wrth y rhai nad oes angen gweithredu ymhellach ar eu cyfer.

Cwestiynau a allai fod gennych fel hyfforddwr am yr arolygon hyfforddi:

 • Os yw fy adran yn cael ei rhoi ar log risg Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a fydd yn aros am gyfnod penodol fel marc du yn erbyn y safle hyfforddi?
  Na. Er y gellir ychwanegu pryder hyfforddi at y log risg yn dilyn yr arolygon (neu wrth gyflwyno tystiolaeth arall) nid oes amser penodol y bydd yr adran yn aros ar y log risg. Mae hyn oherwydd ymchwilio a thriongli tystiolaeth a gwella unrhyw feysydd pryder. Os canfyddir bod y pryder wedi'i ddatrys ar ôl yr ymchwiliad cychwynnol, bydd y cofnod risg yn cael ei gau i lawr. Er enghraifft, os cyfwelwyd hyfforddwyr a / neu hyfforddeion ac na chodwyd unrhyw bryderon, efallai y bydd yn bosibl cau'r risg yn dilyn yr ymchwiliad cychwynnol. Pan fydd pryderon yn parhau, bydd y mater yn parhau ar y log monitro a gofynnir i'r adran ddarparu diweddariad cryno dair gwaith y flwyddyn. Lle mae pryderon, mae'r rhain yn cael eu dwyn ymlaen trwy broses wedi'i thargedu gan AaGIC.
 • Os oes gan fy safle gofnod risg, a fydd yn rhaid i mi gael ymweliad wedi'i dargedu'n llawn?
  Na, nid o reidrwydd. Ymchwilir i faterion gan arweinydd y gyfadran, ar y cyd â phartïon perthnasol eraill fel cyfarwyddwr y rhaglen, deon cyswllt meddygon teulu a / neu gyfarwyddwr rhaglen sylfaen. Efallai y gofynnir i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth bellach i'ch arweinydd cyfadran neu efallai y byddan nhw'n gofyn am gael cyfarfod â chi neu'ch hyfforddeion neu i chi drefnu cyfarfod gyda'ch hyfforddeion i gasglu mwy o adborth. Os penderfynir bod angen ymweld â'ch gwefan, nid yw hyn o reidrwydd yn beth drwg. Mae ymweliadau yn caniatáu inni weithio gyda thimau Cyfadran i gadarnhau cynlluniau gweithredu a monitro cynnydd gyda'n gilydd a gallant arwain at well cyfathrebu a chysylltu, sy'n golygu yn y pen draw y bydd y pryderon yn cael eu datrys yn gyflymach.
 • Sut mae hyn yn cysylltu ag adborth diwedd lleoliad?


  Pan amlygir materion yn yr arolwg hyfforddeion, bydd yr Uned Ansawdd hefyd yn adolygu ffynonellau tystiolaeth eraill gan gynnwys adborth diwedd lleoliad i driongli tystiolaeth.
 • A fyddaf yn cael gwybod pan fydd y risg yn cael ei dileu o'r gofrestr?
  Pan fydd risgiau ar gau byddwn yn hysbysu arweinydd y gyfadran a'r Ganolfan Addysg Feddygol a byddant yn rhoi gwybod ichi.

Beth os nad oes gan fy adran unrhyw ganlyniadau?

Mewn sefyllfaoedd lle mae llai na thri hyfforddwr neu hyfforddai sy'n cwblhau'r arolwg ar safle ni fydd canlyniadau'n dangos ar yr arolwg i amddiffyn preifatrwydd unigolion. Fodd bynnag, gellir casglu adborth o hyd trwy adborth diwedd lleoliad neu drwy gyfarfodydd rheolaidd â hyfforddeion.

Sut alla i gael gafael ar y canlyniadau?

Gellir gweld canlyniadau'r ddau arolwg ar gyfer pob blwyddyn ar wefan adroddiad crynodeb cenedlaethol . Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddolen hon i adolygu adroddiad 'canfyddiadau cychwynnol' y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) i weld y themâu o adborth hyfforddeion a hyfforddwyr bob blwyddyn. Yn yr arolwg diwethaf cymerodd mwy na 70,000 o hyfforddeion a hyfforddwyr ran yn yr arolygon ledled y DU. Y cyfraddau ymateb yng Nghymru oedd 97.5% ar gyfer hyfforddeion yn erbyn cyfartaledd y DU o 94.6% a chyfradd ymateb hyfforddwyr o 61.6% yn erbyn cyfartaledd y DU o 44.8%. Po uchaf yw'r ymateb a gawn, y mwyaf defnyddiol yw'r arolygon inni.

Mae canlyniadau'r arolwg yn cael eu harddangos trwy gyfres o ddangosyddion gyda sgorau o'u cymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol ac fe'u hadroddir mewn chwarteli gydag allgleifion cadarnhaol a negyddol wedi'u cynrychioli gan goch a gwyrdd yn y tablau canlyniadau. Os bydd angen unrhyw help arnoch i lywio'r offeryn adrodd, cysylltwch â ni ar AaGIC QA a byddem yn hapus i'ch helpu.

Am wybod mwy?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg neu broses rheoli ansawdd AaGIC, cysylltwch â ni ar AaGIC QA a byddwn yn hapus i'ch cynorthwyo.

Arolwg Hyfforddwyr

Hyfforddwyr: Dweud Eich Dweud Ynghylch Eich Rôl Hyfforddi

Beth yw pwrpas hyn?

Mae’r arolwg yn gyfle i chi roi adborth inni ar feysydd megis a oes gennych amser digonol a llwyth gwaith priodol i hyfforddi, yn ogystal â chael dweud wrthym am eich anghenion datblygu fel hyfforddwr. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio’r cyfeirnod cwblhau fel tystiolaeth o’ch ymrwymiad i gymryd rhan mewn systemau sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn eich arfarniad.

Ar gyfer pwy mae hyn yn berthnasol?

Mae’r arolwg yn berthnasol ar gyfer y grwpiau canlynol:-

Goruchwylwyr Addysg:
O ran gofal eilaidd mae hyn yn cyfeirio at y rhai sydd wedi ymuno â’r Cytundeb Goruchwylio Addysg ac o ran gofal sylfaenol mae hyn yn cyfeirio at Hyfforddwyr Meddygon Teulu.
Goruchwylwyr Clinigol a Enwir:
Y Goruchwylwyr Clinigol hynny sy’n goruchwylio gwaith hyfforddeion trwy gydol y swydd ac sy’n ymwneud â phenderfyniadau ar sail cynnydd.

Sut mae’r canlyniadau’n cael eu defnyddio?

 • Defnyddir data i adnabod p’un ai yw meysydd arbennig yn achosi pryderon penodol ar draws un Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth/ Practis neu arbenigedd penodol. 
 • Bydd canlyniadau hyfforddwyr yn cael eu triongli â chanlyniadau hyfforddeion i adnabod themâu cyffredin.

Defnyddir canlyniadau arolwg hyfforddwyr i lywio ymweliadau o safon ac er mwyn i hyfforddwyr gael eu gwahodd i fynychu ymweliadau yn rhan o arfer safonol.

Gofynnwyd i dimau cyfadran lleol adolygu meysydd pryder a godwyd drwy gyfrwng yr arolwg hyfforddwyr.

Pryd a sut mae cwblhau’r arolwg?

Bydd y GMC yn lansio’r arolwg ar 20 Ebrill 2021. Bydd yr arolwg yn agored i’w gwblhau am bedair wythnos hyd at 25 Mai 2021.

Gallwch gyrchu’r arolwg drwy’ch cyfrif GMC Ar-lein.

Os nad ydych wedi defnyddio GMC Ar-lein o’r blaen, gellir deffro’ch cyfrif ar eich rhan dim ond trwy ateb ychydig o gwestiynau syml pan fyddwch yn mewngofnodi am y tro cyntaf. Mae gwiriad gwybodaeth, y mae GMC eisoes wedi’i arbed, i gadarnhau pwy ydych chi bob amser.

Gallwch ddeffro’ch cyfrif drwy’r dudalen we ganlynol: GMC managing your registration

Bydd pob ymateb yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn cael ei ddatgan yn ddienw. Bydd y canlyniadau ar gael i’r cyhoedd gan y GMC o haf 2021 ymlaen (dyddiad i’w gadarnhau).

Ble allaf i ddarganfod mwy?

I gael mwy o wybodaeth am yr Arolwg Hyfforddwyr, cysylltwch â ni drwy AaGIC QA