Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg hyfforddeion

Fel y gwyddoch mae'n ofynnol i bob hyfforddai gynnal arolwg hyfforddi blynyddol trwy'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) i roi adborth ar eich lleoliad presennol.

Rydym yn ddiolchgar iawn am yr adborth hwn ac mae'n amhrisiadwy i ni mewn perthynas â monitro safonau hyfforddi.

Gellir gweld manylion am arolwg eleni a chanlyniadau arolygon yn y gorffennol ar wefan y GMC.

Beth ydyn ni'n ei wneud gyda'r canlyniadau?

Unwaith y bydd canlyni adau'r arolwg yn yr Uned Ansawdd, cynhelir cyfres o gyfarfodydd craffu i ystyried y rhain. Yn ystod y rhain mae canlyniadau'r arolwg, sylwadau testun rhydd a logiau risg cyfredol yn cael eu triongli a nodir unrhyw feysydd risg newydd. Mae logiau risg yn cael eu diweddaru a'u rhannu â darparwyr addysg lleol y gofynnir iddynt adolygu pob maes sy'n peri pryder.;

Anfonir llythyr at ddarparwyr addysg lleol yn tynnu sylw at unrhyw feysydd pryder brys a hefyd feysydd sydd wedi derbyn canlyniadau arbennig o gadarnhaol fel y gellir rhannu arfer da ag eraill.

Defnyddir y broses wedi'i thargedu i helpu i wella pryderon hyfforddi ledled Cymru trwy weithio gyda darparwyr addysg lleol i ddatblygu cynlluniau gweithredu er mwyn gwella meysydd pryder. Gallwch ddarganfod mwy am y broses wedi'i thargedu.

Pan fydd ymweliad wedi'i dargedu yn digwydd ar gyfer arbenigedd a lleoliad penodol, gwahoddir hyfforddeion a hyfforddwyr i ddod i'r cyfarfod a chael cyfle i godi unrhyw bryderon a rhoi eu hadborth gonest.

Beth am fy sylwadau testun rhad ac am ddim?

Mae'r GMC yn darparu sylwadau a ddarperir gennych yn y maes testun rhad ac am ddim sy'n ymwneud â diogelwch cleifion neu fwlio ac yn tanseilio pryderon a gyflwynwyd inni wrth iddynt ddod i mewn, tra bo'r arolwg yn dal ar agor, mewn fformat anhysbys. Ymchwilir iddynt i gyd yn llawn rhyngom ni a'r darparwyr addysg lleol ac yna cyflwynir ymatebion, gyda chamau i'w cymryd i ddatrys pryderon, i'r GMC.

Mae sylwadau testun rhad ac am ddim yn cael eu cymryd o ddifrif a lle na chaiff materion eu datrys yn gyflym, bydd pryderon yn cael eu monitro trwy'r log risg a'u rheoli'n llawn yn unol â'r broses risg. Mae pryderon a godir fel hyn hefyd yn cael eu triongli â thystiolaeth a sylwadau eraill o flynyddoedd blaenorol i sicrhau bod pryderon yn cael eu hymchwilio a'u datrys yn llawn.

Sut allwch chi ein helpu ni?

  • Mae'n bwysig cofio peidio ag aros am arolwg blynyddol i godi'ch pryderon, mewn gwirionedd os ydych chi eisoes wedi'i godi ar eich gwefan, gall fod yn ddefnyddiol iawn sicrhau bod pethau'n cael eu hymchwilio'n lleol a sicrhau newid lle mae ei angen.
  • Ceisiwch fod yn benodol pan wnewch eich sylwadau. Gall fod yn anodd iawn bwrw ymlaen â sylwadau cyffredinol.

Arolwg Hyfforddeion 2021

Pryd fydd yr arolwg yn cael ei lansio?

Bydd y GMC yn lansio arolwg eleni ddydd Mawrth 20 Ebrill 2021. Bydd yr arolwg yn agored am bedair wythnos, a bydd yn cau ddydd Mawrth 25 Mai 2021. Y prif nod yw mesur eich canfyddiad chi ynghylch ansawdd yr hyfforddiant rydych chi’n ei dderbyn. 

Sut y byddwn yn cysylltu ag hyfforddeion?

Bydd angen i hyfforddeion fewngofnodi i’w cyfrif GMC Ar-lein drwy: GMC Online account.

Yna gellir cyrchu’r arolwg hyfforddeion trwy glicio ar y tab 'Fy Arolygon'. Bydd tudalen gyntaf y ffurflen arolwg yn cael ei rhag-boblogi gyda manylion swydd yr hyfforddai ac ni fydd angen i’r hyfforddeion ond cadarnhau eu bod yn gywir neu eu diwygio os bydd angen.

Pa hyfforddeion sy’n rhaid iddynt gwblhau'r arolwg?

Mae’r arolwg yn berthnasol i hyfforddeion Sylfaen, Craidd ac Arbenigedd Uwch gan gynnwys cofrestryddion arbenigedd (SpR) a hyfforddeion meddygon teulu.  Yr unig eithriadau i hyn yw hyfforddeion SpR/ StR sydd wedi derbyn eu CCT ond yn aros am swydd ymgynghorol, deintyddion, hyfforddeion Iechyd Cyhoeddus anfeddygol, Meddygon nad ydynt mewn swyddi hyfforddi e.e. penodiad locwm ar gyfer gwasanaeth (LAS) a meddygon gradd ymddiriedaeth, Hyfforddeion y Fenter Hyfforddiant Meddygol (MTI). Y poblogaethau hynny dan hyfforddiant na fydd yn cael eu harolygu ond y bydd gwybodaeth amdanynt yn cael ei chasglu yw hyfforddeion sydd ar gyfnod mamolaeth o’r 20 Ebrill 2021 neu’n hyfforddeion oddi allan i’r rhaglen (OOPT) y tu allan i’r DU, ymchwil oddi allan i’r rhaglen (OOPR), profiad clinigol oddi allan i’r rhaglen (OOPE), neu seibiant gyrfa oddi allan i’r rhaglen.

Sut y bydd canlyniadau ystyrlon yn dod i feddiant?

Cyn lansio’r arolwg byddwn yn gweithio gydag arbenigeddau a lleoliadau i godi ymwybyddiaeth. Yn ystod yr arolwg, bydd yr Uned Ansawdd yn monitro’r gyfradd ymateb ac yn cylchredeg manylion y rhai nad ydynt yn ymateb i arweinwyr arbenigedd a Chanolfannau Ôl-raddedig. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch yr arolwg at HEIW trainee survey.

Pryd fydd y canlyniadau ar gael?

Mae’r GMC wedi hysbysu y bydd y canlyniadau ar gael yn gyhoeddus yn haf 2021 (dyddiad terfynol i’w gadarnhau). Bydd AaGIC yn cylchredeg gwybodaeth bellach am y canlyniadau wrth iddi ddod ar gael.
Eich barn

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i wella ein cyfradd ymateb neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill am yr arolwg, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni. Dyma gyfle prin i ddylanwadu ar hyfforddiant drwy roi eich barn i’r GMC ar safon addysg a hyfforddiant meddygol yng Nghymru. Bydd ymatebion yn cael eu trin yn GYFRINACHOL ac yn cael eu datgan yn DDIENW

Mwy o wybodaeth

Os hoffech ddarganfod mwy o wybodaeth am yr arolwg sydd ar ddod, cysylltwch ag: