Neidio i'r prif gynnwy

Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF)

Hand holding abstract figures

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu rheolwyr clinigol o ansawdd uchel ar gyfer GIG y dyfodol drwy Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd.

Bydd graddedigion Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) mewn lle delfrydol i adeiladu ac arwain datblygiadau a gwelliannau wrth ddarparu gofal iechyd.

Mae rhaglen Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) yn gyfle dros gyfnod o flwyddyn i feddygon, deintyddion, fferyllwyr ac optometryddion. Mae’r rhaglen WCLTF yn cynnig hyfforddiant a phrofiad ymarferol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth glinigol. Bwriad y cynllun yw recriwtio a datblygu arweinwyr clinigol mwyaf uchelgeisiol y dyfodol.

Mae WCLTF yn ymgymryd â phrosiect arweinyddiaeth a rheolaeth o gynigion a gyflwynwyd gan sefydliadau gofal iechyd yng Nghymru. Mae Cymrodyr Arweinyddiaeth yn cydweithio’n agos ag uwch gydweithwyr meddygol, deintyddol, fferyllol neu optometreg ac yn cael eu cefnogi yn eu sefydliadau gan oruchwylwyr prosiect.

Mae’r rhaglen yn rhoi amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad angenrheidiol i baratoi Cymrodyr Arweinyddiaeth i fod yn arweinwyr clinigol credadwy a dylanwadol yn GIG modern y dyfodol.

Prosbectws y Prosiect 2021/22  Recriwtio    |  Cwrdd â’r Cymrodyr Arweinyddiaeth

Mae AaGIC yn falch o groesawu ceisiadau am gymrodyr arweinyddiaeth glinigol yng Nghymru y flwyddyn nesaf

Mae’r cyfle cyffrous ac unigryw hwn dros gyfnod o flwyddyn wedi cael ei gyflwyno’n llwyddiannus ers 2013. Mae'r diwylliant arweinyddiaeth yn newid yn y GIG modern gyda mwy o bwyslais ar hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth mewn astudiaethau israddedig/ôl-raddedig. Mae dyfodol gofal iechyd yn dibynnu ar arweinwyr clinigol credadwy. Am fwy o wybodaeth, cadwch ddarllen...

Beth yw e? Beth fyddai’n gwneud?

Bydd eich blwyddyn yn llawn cyfleoedd, ond dyma rai o’r uchafbwyntiau:

 • Profiad ymarferol o fod yn rhan o dîm yng Nghymru e.e. Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, AaGIC a Byrddau Iechyd amrywio
 • Cyfle i ddatblygu eich ymddygiad arweinyddiaeth a sgiliau rhyngbersonol
 • Adeiladu rhwydweithiau gwych a chwrdd ag uwch arweinwyr clinigol dylanwadol yn Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill
 • Datblygu gwybodaeth o’r darlun ehangach o’r GIG  a mynychu cynadleddau cenedlaethol/rhyngwladol perthnasol
 • Arwain ar brosiect gofal iechyd o fewn eich sefydliad. Gellir dod o hyd i gynigion am brosiectau isod neu drwy Oriel
 • Rhaglen Academaidd –bydd eich profiad ymarferol yn cael ei ategu gan raglen addysgol 
 • Ymwneud â Chyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol – sefydlu cysylltiadau gyda hyfforddeion o’r un feddylfryd ar draws y DU

Pryd gallaf wneud cais?

Bydd ceisiadau ar gyfer carfan 2020 yn agor ym mis Tachwedd 2021.

Sut gallaf wneud cais?

Drwy Oriel. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal rhwng 4 Ionawr 2021 a 9 Ebrill 2021.

Beth yw enw’r swydd?

Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF).

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

 • Cyfwerth â ST3 neu’n uwch ym mis Awst 2019 (h.y. wedi cwblhau hyfforddiant craidd)
 • GPST2 neu uwch
 • Hyfforddiant Craidd Deintyddiaeth Blwyddyn 2 neu uwch
 • Fferyllwyr
 • Optometryddion
 • Mae’n rhaid i hyfforddeion meddygol/deintyddol hefyd fod yn gymwys i gymryd blwyddyn allan o hyfforddiant a bydd yn rhaid cael cadarnhad ysgrifenedig o gefnogaeth oddi wrth Cyfarwyddwr eu Rhaglen Hyfforddiant neu grŵp Addysg Meddygon Teulu.
 • Mae’n rhaid i hyfforddeion meddygol/deintyddol fod yn rhan o raglen hyfforddi gofrestredig adeg ymgeisio, ac os yn llwyddiannus, adeg dechrau’r cynllun cymrodoriaeth (Ar gyfer hyfforddeion meddygol/deintyddol, mae hwn yn gyfle y tu allan i’r rhaglen)
 • Croesewir ceisiadau gan y rheini sy'n dymuno gweithio ar sail LTFT.

Ar gyfer pryd mae’r swydd?

Mae pob swydd am gyfnod penodol o flwyddyn ac yn dechrau ym mis Awst/Medi 2021.

Ble fyddai’n gweithio?

Byddwch yn gweithio o fewn sefydliad yng Nghymru – naill ai yn eu swyddfeydd neu o fewn bwrdd iechyd, yn dibynnu ar ba brosiect y dewiswch.

Ydw i’n dal yn gallu gwneud gwaith clinigol?

Ydych, mae dal opsiwn i wneud gwaith clinigol hyd at 20% o’ch amser e.e. un diwrnod yr wythnos.

Oes rhaid i fi fod yn ‘arweinydd’ yn barod?

Na. Dim ond diddordeb mewn arweinyddiaeth glinigol, gyda’r agwedd gywir i ddysgu, datblygu a gwneud y mwyaf o’ch blwyddyn.

Gallwch gael gwybod mwy am y cyfle cyffrous hwn drwy gysylltu â:

Pob lwc gyda’ch cais!