Neidio i'r prif gynnwy

MedTRiM a gwydnwch

Logo Medtrim

Mae cyrsiau cyfunol newydd ar gael ar-lein i helpu i gynnal gwydnwch a lles seicolegol staff y GIG yng Nghymru yn ystod yr ymateb i COVID. 

Mae’r cyrsiau’n galluogi staff y GIG sydd wedi dilyn cyrsiau o’r blaen i ddiweddaru eu hyfforddiant Trawma Meddygol a Rheoli Gwydnwch (MedTRiM), tra bydd y cyfyngiadau ar arferion gweithio arferol yn parhau. Bydd cwrs MedTRiM ychwanegol  ar gael i ymarferwyr o fis Gorffennaf drwy danysgrifio’n unig. Mae’r holl gyrsiau’n cynnig cyfleoedd am astudio hunangyfeiriedig a rhyngweithio â hwyluswyr arbenigol MedTRiM. 

Datblygwyd MedTRiM sawl blwyddyn yn ôl gan Dr Mark Stacey, Anesthetydd Ymgynghorol a Deon Cyswllt (Mentrau Newydd yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru) drwy gydweithio â’r Athro Andy McCann a Steve Eaton MBE o DNA Definitive. Mae’r cyrsiau wedi ennyn diddordeb mewn gwledydd tramor ac roedd mwy na 1,200 o glinigwyr wedi mynychu’r cyrsiau hyfforddi o bob rhan o’r DU. Mae’r deunydd cwrs yn darparu strategaeth ar gyfer delio â digwyddiadau cysylltiedig â gofal iechyd a all fod yn niweidiol, ac amrywiaeth o sgiliau i wella’ch lles eich hun. 

Yn ogystal â dysgu sut i weithredu dull Rheoli Sefydliadol MedTRiM, mae’r cwrs yn rhoi pwys ar yr angen am hunanofal drwy wahanol strategaethau lles wedi’u seilio ar dystiolaeth sydd wedi’u datblygu ar gyfer y cyrsiau. Yr enw ar y rhain yw’r ‘Wellbeing Baker’s Dozen’, 13 o strategaethau sy’n cael sylw drwy gydol yr hyfforddiant. 

Yn ôl rhai a oedd wedi dilyn y cwrs, Charlie (BIPAB) a Hattie (BIPCF) sy’n addysgu ym Mlwyddyn Sylfaen 2, “Roedd yr hyn a ddysgwyd mor ddefnyddiol fel ein bod ni wedi dechrau cynllunio diwrnod addysg ar sail cynnwys y cwrs yn ystod y toriad am ginio i’w gyflwyno i fyfyrwyr meddygol y bumed flwyddyn”. 

Ar ôl cydweithio â’r darparwr dysgu rhagorol, MiMentor, mae’r cwrs dysgu cyfunol cyntaf ar gael ar-lein bellach. Mae’r cwrs diweddaru byr ar MedTRiM wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sydd wedi dilyn cwrs MedTRiM o’r blaen. 

Canmoliaeth 

Dr Mark Stacey, Anesthetydd Ymgynghorol: “Roedd y cyrsiau MedTRiM wedi’u seilio’n wreiddiol ar y dull Rheoli Risg Trawma (TRiM) a gafodd ei ddatblygu a’i fabwysiadu gan luoedd arfog y DU, y Môr-filwyr Brenhinol yn bennaf, sef dull rhagweithiol i helpu gweithwyr sy’n debygol o weld nifer o olygfeydd llawn gofid a dod i gysylltiad â gwahanol ddigwyddiadau a all beri trawma. Nod y dull MedTRiM yw bod yn rhan annatod o’r broses o ddatblygu sefydliad sy’n ystyriol o drawma, ac un lle mae’r cryfder yn cael ei weld yn y cais am gymorth. 

Bydd yn bwysig bod uwch arweinwyr yn deall y rhaglenni hyfforddi MedTRiM yn drylwyr oherwydd byddant yn cymryd rhan wrth eu gweithredu. Os na cheir cefnogaeth gan arweinwyr/rheolwyr, bydd y fenter yn sicr o fethu. Felly, mae’r dull MedTRiM yn ategu’r swyddogaethau arwain a rheoli arferol mewn sefydliad ar ôl digwyddiadau a all beri trawma, ond nid yw’n cymryd eu lle.” 

Mae Mark yn falch bod y cwrs wedi’i ddatblygu gan y tîm yng Nghymru a’i fod yn cael ei fabwysiadu gan Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau yng Nghymru, y DU a thu hwnt. 

Yr Athro Andy McCann: “Mae’r hyfforddiant yn darparu fframwaith i reoli canlyniadau seicolegol niweidiol i staff sy’n profi digwyddiadau a all beri trawma yn ystod eu gwaith, ac mae’n datblygu ymarferwyr fel y byddant yn cynorthwyo arweinwyr/rheolwyr y sefydliad wrth iddynt helpu cydweithwyr i ddelio â’r agweddau seicolegol ar ddigwyddiadau a all beri trawma”. 

Steve Eaton: "Mae TRiM yn ffordd ddibynadwy i ategu hynny o wasanaethau a all fod ar gael eisoes, ac mae tystiolaeth ei fod yn gwneud gwahaniaeth drwy normaleiddio a chynnig cysur, addysg a chefnogaeth gymdeithasol gan gymheiriaid. Dangoswyd bod y defnydd o gefnogaeth gan gymheiriaid i hybu gwydnwch mewn poblogaethau gwahanol yn gallu bod yn ffordd i hyrwyddo’r nodweddion sy’n sail i wydnwch. Oherwydd hynny, bydd hefyd yn fuddiol hyfforddi gwahanol fathau o staff yn yr holl swyddogaethau yn y sefydliad er mwyn gallu ymateb mewn ffordd hyblyg ar y lefel briodol. 

Mae’r cwrs ar gael ar lwyfan dysgu ar-lein, a bydd angen gwahodd defnyddwyr i gofrestru. Os yw’r adnodd hwn o ddiddordeb i chi, anfonwch neges e-bost i heiw.newinitiatives@wales.nhs.uk i gael rhagor o fanylion.