Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac apeliadau ARCP

Yn weithredol o 01 Mai 2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Trefniadau dros dro ar gyfer apelio yn erbyn canlyniadau ARCP

Cytunwyd ar drefniadau dros dro ar lefel genedlaethol ar gyfer cwblhau Apeliadau ARCP (adolygiadau a gwrandawiadau annibynnol). Mabwysiadir y gweithdrefnau canlynol nes bydd rhybudd pellach. Ar ddiwedd y ddogfen hon mae Atodiad Un yn nodi gwybodaeth am ddau gôd dros dro ychwanegol sydd, os cânt eu dyfarnu, hefyd yn caniatáu i'r hyfforddai apelio.

Ceisiadau

Bydd hyfforddeion yn parhau i lenwi'r ffurflenni safonol sydd ar gael ar wefan Addysg Iechyd a Gwella Cymru (HEIW). Bydd y Tîm Cynnydd Hyfforddeion (TPG) yn ymateb cyn pen pum niwrnod i dderbyn yr apêl a chychwyn trefniadau. Mae'r canllaw aur mwyaf diweddar yn awgrymu uchafswm o 30 diwrnod gwaith i'w gwblhau er y rhagwelir y bydd peth oedi yn debygol o ystyried Covid-19. Bydd llythyrau canlyniad safonol a roddir i hyfforddeion o AaGIC yn awr yn cynnwys gwybodaeth am y trefniadau dros dro newydd. Bydd y nodyn canllaw hwn hefyd yn ymddangos ar dudalennau gwe allanol AaGIC ar gyfer mynediad cyffredinol.

Adolygiadau

Bydd pob Adolygiad yn cael ei gwblhau o bell gan aelodau gwreiddiol y panel. Cyfrifoldeb y Cadeirydd panel dyfarnu ARCP fydd sicrhau bod aelodau eraill y panel yn rhoi sylwadau ac ymatebion i'r Cadeirydd i'r materion a godir gan yr hyfforddai. Bydd Cadeirydd y panel yn cwblhau'r adolygiad o bell gyda chefnogaeth a chyngor rheolwr TPG. Bydd rheolwr TPG yn llenwi'r ffurflenni mewnol a gyda Chadeirydd y panel yn llunio llythyr penderfyniad i'r hyfforddai.

Bydd yr unigolion perthnasol yn AaGIC yn derbyn copi o'r llythyr penderfyniad fel sy'n arferol ac yn diweddaru'r cofnodion angenrheidiol. Os na fydd yr hyfforddai yn derbyn y penderfyniad ar ôl cwblhau'r adolygiad, mae ganddo hawl i ofyn am ymchwiliad pellach sef gwrandawiad annibynnol (cam dau yn y Canllaw Aur) i gael canlyniadau perthnasol.

Apeliadau - gwrandawiadau annibynnol: canlyniad 3 a 10.2

Gan fod cyfyngiadau Covid-19 yn gofyn am bellter cymdeithasol, ni fydd yn bosibl cynnal gwrandawiadau annibynnol wyneb yn wyneb yn y ffordd arferol. O ystyried hyn, cynhelir gwrandawiadau annibynnol ar gyfer pob canlyniad 3 neu ganlyniad 10.2 gyda phanel rhithwir llai. Gellir cynnwys yr hyfforddai (ac unrhyw gynrychiolydd) yn y trefniadau rhithwir ar gais gan nodi pam y dylid eu cynnwys yn y trefniadau rhithwir.

Rhagwelir y bydd hyfforddeion mewn rhai achosion yn derbyn y bydd achos yn cael ei gwblhau heb eu tystiolaeth lafar. Yn yr achos hwn, bydd y dystiolaeth o'r cyflwyniadau ysgrifenedig (hyfforddai a chynrychiolydd AaGIC) yn llywio'r achos a'r penderfyniad.

Bydd y panel yn cynnwys o leiaf tri unigolyn. Dewisir y Cadeirydd o'r rhestr gymeradwy o Gadeiryddion Panel a benodir gan y Deon Ôl-raddedig, gyda chefnogaeth dau aelod o'r rhestr ganlynol:

  • cynghorydd coleg / cyfadran allanol o'r arbenigedd perthnasol
  • ymgynghorydd o'r un arbenigedd sy'n gweithio i GIG Cymru
  • cynrychiolydd lleyg wedi'i benodi gan AaGIC
  • cynrychiolydd dan hyfforddiant sy’n gweithio i GIG Cymru.

Bydd y Cadeirydd yn gwneud argymhelliad i'r Deon Ôl-raddedig ac wedi hynny bydd y TPG yn cyflwyno llythyr penderfyniad i'r hyfforddai. Anfonir copi o'r llythyr penderfyniad at yr unigolion perthnasol yn AaGIC i'w weithredu ac er gwybodaeth.

Gwrthdroi canlyniad 3 ARCP yn ystod Covid-19:

Gall hyfforddeion a aseswyd yn ystod Covid-19 ac a ddyfarnodd ganlyniad 3 ARCP sy'n credu y dylid bod wedi dyfarnu canlyniad 10 ARCP “dim bai”, apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw. Os cadarnheir yr apêl, mae gan y Deon Ôl-raddedig ddisgresiwn i randdirymiad o'r broses Canllaw Aur (GG8: 1.12) gan wrthdroi canlyniad 3 a dyfarnu canlyniad 10.2 ARCP.

Apeliadau - gwrandawiadau annibynnol ar gyfer canlyniad 4

Yn dibynnu ar amserlenni a chyngor priodol gan y llywodraeth, bydd yr hyfforddai a chynrychiolydd AaGIC yn unol â pholisi AaGIC, yn rhoi eu tystiolaeth naill ai gan ddefnyddio mesurau cadw pellter cymdeithasol priodol neu'n fwy tebygol, drwy fideo-gynadledda neu dechnoleg debyg. Mae cyfansoddiad y panel yn parhau i fod yn llai fel y nodwyd ar gyfer apeliadau canlyniad 3 neu 10.2. Os na all yr hyfforddai a / neu gynrychiolydd AaGIC gyflwyno eu dadleuon ar ddiwrnod y gwrandawiad, bydd y panel yn penderfynu a yw'n briodol aildrefnu, neu symud ymlaen ar sail y dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd ymlaen llaw.

Amserlenni

Nid yw polisi AaGIC yn pennu nifer benodol o ddyddiau ond mae amserlenni yn cael eu harwain gan Ganllaw Aur 8: 4.173 mwyaf diweddar sy'n awgrymu 30 diwrnod gwaith a therfyn uchaf o flwyddyn y tu hwnt i ddyddiad y penderfyniad i gwblhau'r broses.

Gwybodaeth bellach am apeliadau

Gellir cael cyngor ac ymholiadau yn ymwneud â'r trefniant dros dro hwn trwy e-bostio'r rheolwr TPG.

Gwybodaeth bellach am ddyfarnu canlyniadau ARCP

Gellir cael gwybodaeth gan golegau perthnasol ac o'r ddogfen ddiweddar a gyhoeddwyd ar 30 Ebrill 2020 “Cefnogi ymateb Covid-19: rheoli adolygiad blynyddol o ddilyniant cymhwysedd (ARCP)" a'r ddogfen pedair gwlad "Cefnogi ymateb Covid-19: galluogi dilyniant yn ARCP" a gyhoeddwyd ar ran y Deon Ôl-raddedig, Dr Tom Lawson, AaGIC.

Atodiad 1:

Codau canlyniad Covid-19 newydd a'r broses apelio

Pan fo oedi wrth gaffael cymwyseddau / galluoedd nad ydynt yn gysylltiedig â COVID, yna mae'r canlyniadau ARCP arferol (GG8: 4.91) yn berthnasol ac yn destun yr adolygiad arferol (canlyniad 2) neu'r broses apelio (canlyniadau 3 a 4).

Y rhanddirymiad i GG8: 4.91. Mae Canlyniad 10 ARCP yn darparu ar gyfer “canlyniadau dim bai” lle mae Covid-19 wedi tarfu ar hyfforddiant.

Canlyniad ARCP 10.1: sy'n cyfateb i ganlyniad 2

Mae'r canlyniad hwn yn cydnabod bod cynnydd yn foddhaol ond mae caffael cymwyseddau / galluoedd gan yr hyfforddai wedi cael ei ohirio oherwydd Covid-19.

Nid yw'r hyfforddai ar bwynt dilyniant critigol yn ei raglen a gall symud ymlaen i gam nesaf ei hyfforddiant. Bydd unrhyw amser hyfforddi ychwanegol yn cael ei adolygu yn yr ARCP nesaf.

Noder: Gellir defnyddio canlyniad 10.1 hefyd ar bwyntiau dilyniant critigol os yw'r galluoedd mandadol ar gyfer dilyniant wedi'u diwygio ac y gellir eu ffurfio yn y cam nesaf yn yr hyfforddiant.
Ni ddylid defnyddio canlyniad 10.1 ar gyfer hyfforddai ar bwynt dilyniant critigol CCT.

Mae canlyniad 10.1 ARCP yn ddarostyngedig i'r broses adolygu yn unig (GG8: 4.614-4.615).

Canlyniad ARCP 10.2

Mae'r canlyniad hwn yn cydnabod bod cynnydd yn foddhaol ond mae caffael cymwyseddau / galluoedd gan yr hyfforddai wedi cael ei ohirio oherwydd Covid-19. Mae'r hyfforddai ar bwynt dilyniant critigol yn ei raglen ac mae angen amser hyfforddi ychwanegol.

Mae canlyniad 10.1 ARCP yn ddarostyngedig i'r broses adolygu yn unig (GG8: 4.614.166-4.179).

Gwrthdroi Penderfyniad Canlyniad ARCP 3 yn ystod Covid-19: Gall hyfforddeion a aseswyd yn ystod Covid-19 a chyda canlyniad 3 ARCP ac sy'n credu y dylai canlyniad “dim bai” ARCP 10 fod wedi cael ei ddyfarnu iddynt apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw. Os cadarnheir yr apêl, mae gan y Deon Ôl-raddedig ddisgresiwn i randdirymiad o'r broses Canllaw Aur (GG8: 1.12) gan wrthdroi canlyniad 3 a dyfarnu canlyniad 10 ARCP.