Neidio i'r prif gynnwy

Melin drafod hyfforddeion

Thinking process
 

Rydym yn grŵp o hyfforddeion o amrywiaeth o arbenigeddau, gydag amrywiaeth o brofiad, sy’n gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i hyrwyddo barn hyfforddeion. Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod prosiectau diddorol, meysydd i’w datblygu ac i sicrhau bod hyfforddiant o ansawdd uchel a lles hyfforddeion yn parhau i fod yn ffocws craidd i AaGIC.

Ein gweledigaeth

Bod yr holl hyfforddeion yng Nghymru yn cael hyfforddiant o’r safon uchaf ac yn mwynhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw dylanwadu ar y gwaith o ddatblygu a gwella rhaglenni hyfforddi meddygol a deintyddol yn AaGIC yn y dyfodol. Credwn y dylai pob hyfforddai gael ei drin yn gyfartal ac, o’r herwydd, dylai’r holl hyfforddeion deimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi. Byddwn yn rhyngweithio â hyfforddeion o bob arbenigedd a graddfa hyfforddiant er mwyn cael safbwyntiau hyfforddeion i ganfod cyfleoedd ar gyfer newid a byddwn yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhoi adborth i hyfforddeion yn uniongyrchol i’r Deon.

Mae croeso i chi anfon neges e-bost neu drydar os oes unrhyw beth yr hoffech chi ei drafod!

Grwpiau ffocws: Effaith Covid ar hyfforddiant mewn meddygaeth a deintyddiaeth

Yn ddiweddar, cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws gennym a oedd yn edrych ar wahanol themâu a oedd yn ymwneud â’r effaith mae Covid-19 wedi ei chael ar hyfforddiant mewn deintyddiaeth a meddygaeth yng Nghymru. Hwylusodd y Felin Drafod Hyfforddeion y darn hwn o waith ar y cyd ag AaGIC, a chyda chefnogaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol. Roedd y Grwpiau Ffocws yn cynnwys trafodaethau gweminar ar-lein rhyngweithiol wedi eu hwyluso gan aelodau’r Felin Drafod Hyfforddeion, gyda chymorth ar-lein gan AaGIC.

Mae’r materion rydym wedi eu trafod yn cynnwys:

  • newidiadau yn y ffordd y bu disgwyl i ni weithio sydd wedi gwella gofal i gleifion
  • cyfathrebu rhwng rheolwyr a hyfforddeion
  • newidiadau i strwythurau rota
  • effaith Covid ar absenoldeb
  • unrhyw faes arall sy’n dod i’r amlwg.

Rydyn ni’n casglu’r wybodaeth hon er mwyn i ni allu darganfod meysydd o arfer da a drwg a dysgu oddi wrthynt. Rydyn ni’n arbennig o awyddus i glywed am effeithiau cadarnhaol Covid-19 a allai fod wedi bod o fudd i’r ffordd rydyn ni’n gweithio, neu ansawdd y gofal rydyn ni’n ei ddarparu i’n cleifion.

Caiff yr holl drafodaethau eu recordio ar dâp, a’u gwneud yn ddienw cyn eu trawsgrifio, er mwyn i ni allu llunio cyfres o argymhellion os bydd sefyllfa debyg yn codi, fel y gellir cynorthwyo’r hyfforddeion yn y ffordd orau bosibl i wneud eu gwaith. Byddai’r adroddiad hwn yn cael ei rannu ag AaGIC a’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ddienw.

Byddwn yn cynnal rhagor o grwpiau ffocws yn y dyfodol agos. Dewch yn ôl i gael manylion neu cysylltwch â Kathryn Speedy (Cadeirydd).

Aelodau’r felin drafod hyfforddeion

Kathryn Speedy

Kathryn Speedy,
Seiciatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Cadeirydd

Farook Sarfraz

Farook Sarfraz,
Meddyg teulu dan hyfforddiant, cymrawd arweinyddiaeth yn rhwydwaith canser Cymru
Is-gadeirydd

Holly Morgan

Holly Morgan,
Cardioleg, Cwm Taf
Cadeirydd blaenorol

chris brown

Chris Brown,
Llawfeddygaeth Gyffredinol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Michael Cooper

Michael Cooper,
Anaestheteg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Anwen Cope

Anwen Cope,
Anaestheteg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Tom Cromarty

Tom Cromarty,
Pediatreg, Caerdydd a’r Fro

Bryn Ellis

Bryn Ellis,
Anaestheteg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Stacey Harris

Stacey Harris,
Paediatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Greg James,
Meddyg Teulu dan hyfforddiant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Assim Javaid

Assim Javaid,
Pediatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Madhu Kannan

Madhu Kannan,
Hyfforddai Meddygol Acíwt, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rachel Lee

Rachel Lee,
Obstetreg a Gynaecoleg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ifan Lewis,
Anestheteg/gofal dwys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Kate Richards,
Llawfeddygaeth blastig, cymrawd arweinyddiaeth AaGIC ar hyn o bryd

Imran Siddiqui

Imran Siddiqui,
Radioleg Glinigol, Cynllun Hyfforddi De Cymru

Hannah Skipp

Hannah Skipp,
Hyfforddai Geriatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe