Neidio i'r prif gynnwy

Ailddilysu hyfforddeion

Guy and girl looking at a laptop

Y diweddaraf am Ailddilysiad y Cyngor Meddygol Cyffredinol

O 17 Mawrth 2020 ymlaen, oherwydd y sefyllfa bresennol o ran Covid-19, bydd dyddiad ailddilysu meddygon sydd i fod i ailddilysu cyn diwedd mis Medi yn cael ei ohirio am flwyddyn. Byddwn yn parhau i adolygu hyn ac yn gohirio ymhellach yn ôl yr angen.

Canllawiau ailddilysu

Canllawiau i feddygon dan hyfforddiant yn ein rhaglenni a gymeradwywyd ac a reolir gan AaGIC

Cyflwynwyd ailddilysu ym mis Rhagfyr 2012. Mae meddygon trwyddedig sydd wedi cofrestru’n llawn gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, gan gynnwys meddygon yn yr ail flwyddyn sylfaen a hyfforddiant arbenigol, yn gorfod ailddilysu. Fel arfer, gwneir cais ailddilysu ar gyfer pob meddyg cymwys ar gylch pum mlynedd. Ar gyfer meddygon mewn rhaglenni hyfforddiant arbenigol uwch, gellir gwneud cais ailddilysu ychwanegol i gyd-fynd â dyfarnu Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant neu Dystysgrif Cymhwysedd Cofrestru Arbenigol ar gyfer Rhaglenni Cyfunol (CESR CP).

Rhaid i bob meddyg trwyddedig sy’n ymarfer meddygaeth ailddilysu. Mae ailddilysu’n cynorthwyo meddygon i ddatblygu ymarfer, sbarduno gwelliannau mewn llywodraethu clinigol a rhoi hyder i gleifion fod pob meddyg yn gyfredol ac yn addas i ymarfer.

Bwriad yr wybodaeth hon yw egluro’r llwybr at Ailddilysu ar gyfer Meddygon graddfa hyfforddiant, ac ateb cwestiynau ar y prosesau sy’n gysylltiedig ag ailddilysu hyfforddeion.

Cam 1

Y cam cyntaf i sicrhau eich bod chi ar y trywydd iawn ar gyfer ailddilysu yw cadarnhau eich bod yn gysylltiedig ag AaGIC fel eich Corff Dynodedig. Gallwch ddiweddaru eich Cysylltiad Wedi’i Ragnodi ar eich cyfrif GMC connect

Cam 2

Fel hyfforddai, bydd eich proses ailddilysu yn rhan ddiwnïad o’ch ARCP (adolygiad blynyddol o gynnydd cymhwysedd) a bydd angen i chi ymgysylltu â gofynion eich proses ARCP a sicrhau bod eich e-Bortffolio yn cael ei ddiweddaru a’ch bod chi’n bodloni holl ofynion cwricwlwm a rhaglen hyfforddi eich ysgol/coleg.

Yn ogystal, mae’n rhaid i chi gyflwyno Ffurflen R (Rhan B) ar gyfer pob panel ARCP, sef ffurflen hunan-ddatganiad ailddilysu ar gyfer Meddygon dan Hyfforddiant. Mae Ffurflen R (Rhan B) yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am unrhyw ymarfer y tu allan i’ch rhaglen hyfforddi (a elwir yn Gwmpas Ymarfer Ehangach), unrhyw gŵyn neu ymchwiliad heb ei ddatrys ac unrhyw ganmoliaeth a gawsoch. Os oes cwynion heb eu datrys ochr yn ochr â’ch myfyrdodau yn y portffolio, bydd eich Goruchwyliwr Addysgol yn rhoi manylion i’r panel ARCP yn Adroddiad y Goruchwyliwr Addysgol.

Mae’n ofynnol bod Ffurflen R (Rhan B) yn cael ei llenwi cyn pob Panel ARCP. RHAID llenwi’r ffurflen a’i chyflwyno i Intrepid cyn dyddiad eich panel. Mae rhagor o fanylion am y broses ARCP ar gael yn y Canllaw Cyfeirio ar gyfer Hyfforddiant Arbenigol i Raddedigion yn y Deyrnas Unedig The Gold Guide (PDF, 938 KB).

Yn ogystal â Ffurflen R, rydym nawr yn gofyn i chi lenwi Ffurflen Hunan-ddatganiad Covid-19 Hyfforddeion a fydd yn ein helpu ni i ddeall yr effaith mae Covid-19 wedi ei chael ar eich hyfforddiant a’ch anghenion addysgol yn y dyfodol.

Er bod y broses ailddilysu yn gysylltiedig â’ch ARCP, nid yw ailddilysu wedi ei gysylltu’n uniongyrchol â’ch cynnydd drwy hyfforddiant. Gallai meddyg sy’n derbyn Canlyniad 2 neu 3 fod yn iawn i ailddilysu fel meddyg, ond mae hyn yn dibynnu ar y rhesymau dros y canlyniadau perthnasol.

Cofiwch y gall rhai o’r gofynion hyn fod yn berthnasol i chi hyd yn oed os ydych chi y tu allan i’r rhaglen, ar Absenoldeb Mamolaeth neu absenoldeb salwch tymor hir.

Cam 3

Dylech fod yn ymwybodol o amseriad eich dyddiad Ailddilysu a’r ffactorau sy’n berthnasol i’r argymhelliad y bydd eich Swyddog Cyfrifol yn ei wneud. 
Dim ond yr argymhellion a ganlyn y gall eich Swyddog Cyfrifol (Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC) eu gwneud:

 • argymell ailddilysu
 • gohirio (Dim digon o dystiolaeth i wneud argymhelliad ailddilysu) - fel arfer oherwydd bod angen rhagor o wybodaeth (h.y. Nid ydych chi wedi cael ARCP gydag AaGIC yn ystod y 15 mis diwethaf). Gallai hyn fod oherwydd: 
  • mai hon yw eich swydd gyntaf gydag AaGIC
  • eich bod wedi bod ar absenoldeb salwch tymor hir, absenoldeb rhiant
  • nid yw eich Ffurflen R wedi ei llenwi ac mae gwybodaeth ar goll.
 • gohirio (rhan o broses barhaus) – fel arfer bydd hyn yn digwydd os ydych chi’n destun proses ymchwilio gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol neu’r Bwrdd Iechyd a bod angen i ni aros nes bydd canlyniad yr ymchwiliad hwn yn hysbys cyn gwneud argymhellion pellach. Mae gohirio’r argymhelliad ailddilysu yn benderfyniad gweinyddol arferol nad yw’n cael unrhyw effaith ar eich trwydded i ymarfer. Rhaid i’r cyfnod gohirio fod rhwng pedwar a 12 mis.
 • peidio â chymryd rhan – fel arfer, bydd hyn yn digwydd pan fydd hyfforddai wedi methu â chydymffurfio ag amodau ei raglen hyfforddi arbenigol dro ar ôl tro, a gall gynnwys:
  • methiant parhaus i gadw mewn cysylltiad â’r Swyddog Cyfrifol neu AaGIC
  • methiant parhaus i ymateb i ohebiaeth gan AaGIC
  • cadw cofnodion yn gyson wael mewn perthynas ag ARCP
  • methiant dro ar ôl tro i gyflwyno Ffurflen R Rhan B
  • peidio â mynychu’r ARCP dro ar ôl tro heb esboniad rhesymol
  • methiant parhaus i ymateb i ohebiaeth gan AaGIC yn ystod cyfnod o absenoldeb salwch am gyfnod hir.

Bydd argymhelliad ailddilysu yn cael ei wneud ar y pwynt 5 mlynedd h.y. y dyddiad a bennir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ac eto ar ddyddiad eich Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant. Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn anfon hysbysiad ailddilysu ffurfiol atoch chi a Deon Ôl-raddedig / Cyfarwyddwr Meddygol Addysg a Gwella Iechyd Cymru bedwar mis cyn bod eich argymhelliad ailddilysu i fod i gael ei wneud, a gall y Swyddog wneud ei argymhelliad i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod rhybudd hwn. Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn cyfeirio at y cyfnod hwn fel hyfforddeion 'dan rybudd'.

Cwestiynau?

Cwestiynau Cyffredin yn ddefnyddiol i chi.

Os oes gennych chi ymholiadau nad ydynt yn cael sylw yn ein Cwestiynau Cyffredin ac sy’n ymwneud ag ailddilysu ar gyfer hyfforddeion o Gymru, anfonwch e-bost at y tîm ailddilysu.