Neidio i'r prif gynnwy

Ailddilysu - Cwestiynau Cyffredin

Question marks

Mae’r dudalen hon yn rhestru ein Cwestiynau Cyffredin sy’n ymwneud ag ailddilysu ar gyfer meddygon dan hyfforddiant. Mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru’n gyson.

Pwrpas ailddilysu trwydded meddyg i ymarfer yw rhoi mwy o hyder i gleifion yn y proffesiwn a chynorthwyo’r unigolyn i gynnal a gwella ei ymarfer.

Mae hwn yn uwch glinigwr mewn corff dynodedig sy’n sicrhau bod y meddygon maent yn gweithredu ar eu rhan yn y swyddogaeth enwebedig hon yn parhau i ymarfer yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi a’u rheoli’n briodol wrth gynnal eu safonau proffesiynol. 

Dyma’r sefydliad y mae gan feddyg trwyddedig gysylltiad proffesiynol, addysgol neu gyflogaeth ag ef sy’n rhoi cymorth iddo/iddi ar gyfer ailddilysu. Yn achos hyfforddeion o Gymru, AaGIC yw eich corff dynodedig. Mae hyn yn dal yn wir cyhyd â’ch bod yn hyfforddi yn y rhanbarth, ni waeth pa ymddiriedolaeth, practis neu sefydliad arall rydych chi’n gweithio iddo.

I feddygon mewn rhaglenni hyfforddi yng Nghymru, eich swyddog cyfrifol yw Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC. Mae hyn yn dal yn wir cyhyd â’ch bod yn hyfforddi yn y rhanbarth, ni waeth pa ymddiriedolaeth, practis neu sefydliad arall rydych chi’n gweithio iddo. 

Gallwch weld a diweddaru eich corff dynodedig gan ddefnyddio’r adran ‘Fy Ailddilysiad’ ar eich cyfrif ar-lein gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Mae’n bwysig eich bod chi’n nodi’r corff dynodedig cywir bob amser, a dylech ddiweddaru’r wybodaeth hon cyn gynted ag y bydd eich corff dynodedig yn newid (e.e. ar ôl diwrnod olaf eich rhaglen hyfforddi, gan gynnwys unrhyw gyfnod gras).

Byddwch yn cynhyrchu llawer neu’r cyfan o’r dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer ailddilysu fel mater o drefn yn ystod eich hyfforddiant, drwy fodloni gofynion eich cwricwlwm a thrafodaethau rheolaidd gyda’ch goruchwyliwr addysgol.  Bydd angen i hyfforddeion arbenigol lenwi Ffurflen R uwch. Ffurflen R yw’r ddogfen mae’r holl hyfforddeion arbenigol yn ei llofnodi cyn eu ARCP, ac mae’r fersiwn uwch hon yn gofyn i chi ateb cwestiynau ynghylch a ydych chi wedi bod yn rhan o gwynion neu ddigwyddiadau yr ymchwiliwyd iddynt yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Bydd angen i chi ddychwelyd y ffurflen hon i'r unigolyn priodol, a rhoddir manylion cyswllt llawn i chi.

Dywed y Cyngor Meddygol Cyffredinol bod digwyddiad arwyddocaol (a elwir hefyd yn ddigwyddiad anffafriol neu argyfyngus) yn unrhyw ddigwyddiad anfwriadol neu annisgwyl, a allai arwain neu a arweiniodd at niwed i un neu fwy o gleifion. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau nad oeddent wedi achosi niwed ond a allai fod wedi gwneud hynny, neu lle dylid bod wedi atal y digwyddiad, sy’n ddigon sylweddol i’r sefydliad sy’n eich cyflogi ymchwilio iddo.
Mae disgwyl i bob meddyg fel rhan o’r gofynion ailddilysu gofnodi ac ystyried digwyddiadau arwyddocaol yn eu gwaith, gan ganolbwyntio ar yr hyn maent wedi ei ddysgu o ganlyniad i’r digwyddiad(au).  Dim ond os nad yw ymchwiliadau ffurfiol wedi eu cwblhau a’u datrys y bydd angen i chi gofnodi’r wybodaeth hon ar eich Ffurflen R, neu os nad ydynt wedi eu cynnwys yn eich portffolio.
 

Os ydych chi wedi cael eich ailddilysu yn ystod eich hyfforddiant yn barod, dylech nodi’r dyddiad y cawsoch eich ailddilysu. Os nad ydych chi wedi cael eich ailddilysu eto, gadewch y maes hwn yn wag.

Gallwch ddod o hyd i’ch dyddiad ailddilysu presennol sydd wedi ei neilltuo gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol o dan yr adran ‘Fy Ailddilysu’ yn eich cyfrif ar-lein gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol.
Bydd yr holl hyfforddeion yn ailddilysu ar adeg eu Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (cwblhau hyfforddiant arbenigol uwch), a byddant hefyd yn ailddilysu os bydd eu dyddiad ailddilysu yn dod cyn eu Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant. Yn achos hyfforddeion sy’n cael eu cofrestru’n llawn gyda thrwydded i ymarfer ar ôl mis Rhagfyr 2012, bydd eich dyddiad ailddilysu yn cael ei bennu ar gyfer pum mlynedd ar ôl cofrestru’n llawn. Os bydd y dyddiad hwn cyn y dyddiad rydych chi’n disgwyl i’r Dystysgrif Cwblhau Hyfforddiant ddod i ben, byddwch yn cael eich ailddilysu ar y dyddiad hwn ac ar ddyddiad y Dystysgrif Cwblhau Hyfforddiant. Fel arall, bydd AaGIC yn diwygio’r dyddiad ac yn eich ailddilysu pan gewch chi eich Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant.
 

AaGIC sy’n llenwi’r wybodaeth hon. Ar gyfer arolwg y Cyngor Meddygol Cyffredinol, bydd yr wybodaeth hon yn cael ei darparu i chi drwy’r arolwg o’r wybodaeth a ddarperir gan AaGIC yn uniongyrchol i’r Cyngor Meddygol.

Bydd eich cyflogwr yn rhoi gwybodaeth i AaGIC am ddigwyddiadau difrifol, cwynion, ymchwiliadau ac unrhyw bryder arall er mwyn cyfrannu at y broses ailddilysu drwy eich ARCP. Yn y rhan fwyaf o achosion, nodir bod materion o’r fath yn cael eu datrys pan roddwyd sylw iddynt a phan fydd dysgu priodol wedi digwydd. Os canfyddir bod digwyddiadau heb eu datrys, byddant yn cael eu hystyried gan y panel ARCP i benderfynu a yw’r mater yn bryder posibl o ran addasrwydd i ymarfer ai peidio.

Ni ddylai methiant cyflogwr i gynhyrchu gwybodaeth ddigonol fod yn niweidiol i’r hyfforddai.

Darperir yr wybodaeth hon dan dri phennawd:

 1. Ymchwiliad i ymddygiad/gallu:
  Gofynnir i’r cyflogwr gadarnhau a ydych chi wedi bod yn rhan o ymchwiliad i ymddygiad neu allu, a darparu crynodeb byr. Os felly, a yw hyn wedi ei ddatrys yn foddhaol heb unrhyw bryder heb ei ddatrys am eich ymddygiad. Os oes pryderon heb eu datrys, gofynnir iddynt roi crynodeb byr a dyddiad disgwyliedig canlyniad unrhyw ymchwiliad.

   

 2. Digwyddiadau anffafriol difrifol/archwilio digwyddiadau sylweddol
  Os ydych chi wedi bod yn gysylltiedig â digwyddiad anffafriol difrifol (gweler diffiniad y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Q8), p’un ai yr ymchwiliwyd i’r mater ai peidio, dylech fod wedi ei drafod gyda’ch goruchwyliwr addysg ac ystyried y canlyniad yn eich portffolio fel rhan o’r broses arfarnu addysg arferol. Dim ond os nad yw ymchwiliadau ffurfiol wedi eu cwblhau a’u datrys y bydd angen i chi gofnodi’r wybodaeth hon ar eich ffurflen R, neu os nad ydynt wedi eu cynnwys yn eich portffolio. Gofynnir i’r cyflogwr a ydych chi wedi bod yn rhan o ymchwiliad ffurfiol difrifol i ddigwyddiad anffafriol/digwyddiad sylweddol, a darparu crynodeb byr. Os felly, a yw hyn wedi ei ddatrys yn foddhaol heb unrhyw bryder heb ei ddatrys am eich addasrwydd i ymarfer? Os oes pryderon heb eu datrys, gofynnir iddynt roi crynodeb byr a dyddiad disgwyliedig canlyniad unrhyw ymchwiliad.

   

 3. Cwynion
  Os ydych chi’n gwybod eich bod chi wedi bod yn rhan o gŵyn, dylech fod wedi ei thrafod gyda’ch goruchwyliwr addysgol ac wedi pwyso a mesur y canlyniad yn eich portffolio fel rhan o’r broses arfarnu addysgol arferol.  Dim ond os nad yw’r ymchwiliad wedi ei gwblhau a’i ddatrys y bydd angen i chi gofnodi gwybodaeth ar eich ffurflen R, neu os nad yw wedi ei gynnwys yn eich portffolio. Gofynnir i’r cyflogwr a ydych chi wedi cael eich enwi mewn cwyn a rhoi crynodeb byr. Os felly, a yw hyn wedi ei ddatrys yn foddhaol heb unrhyw bryder heb ei ddatrys am eich addasrwydd i ymarfer? Os oes pryderon heb eu datrys, gofynnir iddynt roi crynodeb byr a dyddiad disgwyliedig canlyniad unrhyw ymchwiliad.

Dylai cyflogwyr ddarparu’r wybodaeth hon i AaGIC mewn yn gyfredol drwy brosesau adrodd y cytunwyd arnynt.

Byddwch yn cael hysbysiad ffurfiol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol o’ch penderfyniad ailddilysu. Fel arfer, anfonir hwn atoch drwy e-bost a thrwy’r post. Os nad oes modd gwneud argymhelliad am unrhyw reswm a bod yn rhaid gohirio eich dyddiad ailddilysu (e.e. os nad ydych chi wedi cael ARCP diweddar pan fydd angen ailddilysu), yna bydd AaGIC yn gwneud cais am ohirio i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Ar ôl i hyn gael ei gymeradwyo, byddwch yn cael e-bost a llythyr gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol i gadarnhau bod eich dyddiad wedi cael ei ohirio. Byddwch hefyd yn cael neges gan AaGIC i nodi pam fod y cais am ohirio wedi cael ei wneud.

Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC fydd y swyddog cyfrifol hyd ddiwedd y cyfnod gras.

Dim ond ar gyfer hyfforddeion mewn swyddi a rhaglenni hyfforddi AaGIC sydd wedi eu cymeradwyo gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol mae Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC yn gyfrifol. Bydd hyn yn cynnwys Meddygon Locwm a Benodwyd i Hyfforddi (LATs) a hyfforddeion sydd ar drefniadau ‘y tu allan i’r rhaglen’ (OOP) ar hyn o bryd.  Nid yw Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC yn gyfrifol am unrhyw Locwm a Benodwyd i’r Gwasanaeth, meddygon mewn swyddi graddfa ymddiriedolaeth neu raddfa staff a swyddi eraill ar raddfeydd heb fod yn rhai hyfforddiant.

Ddim o gwbl.  Mae’n eithaf posib cael canlyniad 3 neu 4 am fethu â phasio arholiadau allweddol, neu ganlyniadau eraill oherwydd pryderon ynghylch dilyniant addysgol, ond oni bai fod pryderon penodol heb eu datrys ynghylch addasrwydd i ymarfer (e.e. ymddygiad neu iechyd), ni fyddai’n cael unrhyw effaith niweidiol ar benderfyniad ynghylch ailddilysu.

Os ydych chi’n absennol neu’n cymryd seibiant o’r rhaglen hyfforddi sy’n cael ei chymeradwyo gan AaGIC (sy’n golygu nad ydych chi’n rhoi’r gorau i’ch rhif hyfforddi), bydd eich dyddiad ailddilysu a’ch cysylltiad rhagnodedig yn aros yr un fath, ac nid oes angen i chi wneud dim byd arall. Gallai hyn gynnwys derbyn hyfforddiant neu swydd ymchwil y tu allan i’r rhaglen, neu fynd ar absenoldeb salwch, absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb gofalwr. Os bydd eich dyddiad ailddilysu yn digwydd disgyn pan na fyddwch yn cael eich hyfforddi, bydd gan eich swyddog cyfrifol y dewis i ohirio eich ailddilysiad nes bydd disgwyl i chi fod yn ôl yn hyfforddi a phan fydd modd darparu'r dystiolaeth berthnasol. Nid yw gohirio’r argymhelliad ailddilysu yn cael unrhyw effaith ar eich trwydded i ymarfer nac ar eich statws yn y rhaglen hyfforddi, ac nid yw’n adlewyrchiad niweidiol arnoch chi.

Mae pedwar rheswm pam y gellir gohirio ailddilysu:

DIM ARCP DIWEDDAR: Bydd eich swyddog cyfrifol (Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC) yn ystyried eich canlyniad ARCP diweddaraf a’r sylw ar addasrwydd i ymarfer sy’n cyd-fynd ag ef gan y panel ARCP wrth benderfynu a ddylid rhoi cadarnhad cadarnhaol i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ynghylch eich ailddilysu. Ar hyn o bryd, nid oes gan AaGIC ganlyniad ARCP diweddar ar eich cyfer (h.y. yn ystod y 12 mis diwethaf). Mae hyn yn golygu nad oes gennym yr holl dystiolaeth a ystyrir fel arfer er mwyn cadarnhau addasrwydd i ymarfer i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ar hyn o bryd. Felly, byddwn yn gohirio dyddiad cau eich cais ailddilysu tan ar ôl eich ARCP nesaf, fel y bydd gennym y dystiolaeth angenrheidiol i lywio cyflwyniad pan fydd un i fod i gael ei gyflwyno nesaf.

LAI NA BLWYDDYN O’R DYSTYSGRIF CWBLHAU HYFFORDDIANT: Y broses genedlaethol y cytunwyd arni ar gyfer meddygon dan hyfforddiant yw os bydd angen ailddilysu o fewn blwyddyn i ddyddiad gorffen disgwyliedig yr hyfforddiant i feddygon, bydd dyddiad cau’r cais ailddilysu yn cael ei ohirio i gyd-fynd yn union â’r cyfnod ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. Mae hyn yn caniatáu i feddygon ddechrau cylch ailddilysu newydd gyda’u corff dynodedig newydd ar ôl iddynt ddod o hyd i waith ôl-hyfforddi.

Y TU ALLAN I’R RHAGLEN (OOP): Y broses genedlaethol y cytunwyd arni yw nad yw meddygon dan hyfforddiant sydd ar drefniadau y tu allan i’r rhaglen fel arfer yn cael eu hailddilysu nes iddynt ddychwelyd i’r rhaglen hyfforddi arferol.

PEIDIO AG YMGYSYLLTU: Nid ydych chi wedi ymgysylltu â’r broses ARCP felly ni fydd AaGIC yn gallu argymell eich bod yn ailddilysu nes byddwch chi’n ymgysylltu â’r broses ac yn cael canlyniad ARCP boddhaol

Gwasanaethau Cyfathrebu’r Cyngor Meddygol Cyffredinol

Bydd gohebiaeth a gewch gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol sy’n ymwneud â’r gohiriad hwn yn nodi’r rheswm dros eich gohirio fel ‘Tystiolaeth annigonol ar gyfer argymhelliad cadarnhaol’. Peidiwch â dychryn oherwydd hyn. Nid yw o reidrwydd yn golygu bod tystiolaeth ar goll a ddylai fod wedi cael ei darparu gennych chi. Mae’n golygu nad oes gennym yr holl gadarnhad cadarnhaol/tystiolaeth o addasrwydd i ymarfer sydd ei hangen i wneud argymhelliad cadarnhaol i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Fel arfer, y rheswm am hyn yw nad yw amseriad eich ARCP ac amseriad eich dyddiad cau ar gyfer ailddilysu sydd wedi ei lofnodi gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn cyd-fynd, sy’n wir am lawer o feddygon dan hyfforddiant yn y rhanbarth hwn ac ar draws y wlad.

Pan fyddwch yn dechrau eich Rhaglen Hyfforddi yng Nghymru, mae’n rhaid i chi fewngofnodi i  GMC Online a newid eich Corff Dynodedig i AaGIC. Os na wneir hyn, ni fydd y Swyddog Cyfrifol yn cael gwybod am eich dyddiad ailddilysu felly ni fydd camau yn cael eu cymryd.

Os byddwch chi’n gadael y rhaglen yn ystod eich hyfforddiant yng Nghymru, ni fyddwch yn newid eich Corff Dynodedig gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol. AaGIC fydd eich Corff Dynodedig o hyd, nes byddwch chi’n cwblhau neu’n gadael y Rhaglen Hyfforddi