Neidio i'r prif gynnwy

3D

Logo showing the 3D model

Mae’r rhaglen 3D yn rhaglen addysgol am ddim sy’n agored i feddygon teulu, meddygon mewn ysbytai, meddygon iechyd cyhoeddus, deintyddion a fferyllwyr.

Mae’r rhaglen 3D wedi’i chynllunio i fynd i’r afael â gofynion addysgol gweithwyr gofal iechyd sy’n dymuno ymestyn eu gallu i ymgysylltu â’r agenda gwella gwasanaethau yn GIG Cymru a dylanwadu arni.

Elfen allweddol o’r rhaglen 3D yw’r prosiect 3D; prosiect a nodir gan y cyfranogwr sy’n seiliedig ar wella gofal iechyd. Drwy gyfuniad o theori ac ymarfer sefydliadol, nod y rhaglen yw cynyddu sgiliau a hyder y clinigwyr hynny nad ydynt yn gweld eu hunain fel arweinwyr yn yr ystyr draddodiadol, ond sy’n dymuno gweithredu a dylanwadu ar newid yn eu maes clinigol.

Nod y rhaglen 3D yw:

  • cynyddu’r gallu i gymryd rhan yn y gwaith o wella’r GIG yng Nghymru
  • gwella’r gallu i weithio mewn timau ac arwain timau
  • adnabod a rheoli’r rhwystrau sy’n atal gwelliant mewn gofal i gleifion
  • datblygu cyfleoedd a all arwain at welliannau yn ansawdd y gofal
  • cymhwyso agweddau ar theori’r sefydliad i’r gweithle a’r prosiect
  • cael cipolwg ar ddatblygiad sefydliadol lleol y GIG, er mwyn gwella’r ffordd y darperir gofal
  • dod yn rhan o rwydwaith o glinigwyr gyda dealltwriaeth ehangach o’r GIG gyda phrofiad o effeithio ar newid ar lefel leol neu genedlaethol.

Mae’r rhaglen yn rhedeg o fis Medi i fis Mai ac mae’n cynnwys chwe modiwl.

“Fe wnaeth y rhaglen 3D fy helpu i ddatrys problemau, rhagweld rhwystrau, helpu i ddarparu atebion, rhoi amser i mi feddwl, a fy nghadw i fynd!”

“Yn ddi-os, bydd y rhaglen 3D yn effeithio ar fy ngweledigaeth yn y dyfodol fel meddyg mewn ffordd gadarnhaol iawn. Rydw i nawr yn teimlo’n fwy parod a gwybodus am sut mae rheoli heriau yn y dyfodol yn fy mywyd proffesiynol.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â gpcpd.

Yn yr adran hon

Pills and medical equipment
Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn datblygu ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau CPD ar-lein i gefnogi anghenion gweithlu GIG Cymru.

Collage of logos
Adnoddau ar-lein

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) wedi cynllunio, datblygu a nawr yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein sy’n cefnogi meddygon a chyrff dynodedig drwy’r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol.

Patient discussing with his GP
Arfarnu Meddygon Teulu

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu ac yn rheoli’r broses arfarnu meddygon teulu ar gyfer oddeutu 2,600 o feddygon teulu yng Nghymru.

Cogs
Cymorth ailddilysu a rheoli ansawdd

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i ddarparu arweiniad, cynorthwyo a gyrru gwelliant parhaus yn ei flaen.