Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Pills and medical equipment

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn datblygu ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau CPD ar-lein i gefnogi anghenion gweithlu GIG Cymru.

Mae ein gweithgarwch DPP wedi'i gynllunio ar gyfer meddygon teulu, i ddiweddaru gwybodaeth glinigol ac i gefnogi dysgu parhaus, ond mae hefyd yn briodol ar gyfer darparwyr gofal iechyd eraill. Rydym yn chwilio am gyfleoedd i gydweithio â’n cydweithwyr ar draws AaGIC, yn ogystal ag asiantaethau allanol, i ddatblygu a hyrwyddo digwyddiadau ac adnoddau addysgol amlddisgyblaethol

E-Fodiwlau DPP

Mae ein gwefan DPP yn cynnwys dros 30 o fodiwlau mynediad agored ar amrywiaeth o bynciau clinigol ac anghlinigol.

Mae adolygiadau rheolaidd o’n modiwlau yn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfredol ac mae ein modiwlau’n cael eu hyrwyddo drwy ddefnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol AaGIC a thrwy eu cysylltu ag ymgyrchoedd ymwybyddiaeth cenedlaethol. Rydym yn monitro tueddiadau a materion gofal sylfaenol cyfredol i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion parhaus y gweithlu ac yn arfarnu ‘llwyddiant’ pob modiwl drwy ddadansoddi data allweddol gan gynnwys adborth gan ddefnyddwyr.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl fodiwlau’n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg y mae AaGIC wedi’u mabwysiadu’n wirfoddol.

Dyddiau astudio DPP

Rydym yn darparu rhaglen o ddigwyddiadau o ansawdd uchel sy’n seiliedig ar anghenion dysgu ac sydd ar gael i bob meddyg teulu ledled Cymru. Mae’r digwyddiadau addysgol wyneb yn wyneb hyn yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, gyda chyfle i feddygon teulu rwydweithio â’u cymheiriaid a chael gwybodaeth a chyngor gan glinigwyr arbenigol.

Mae ein diwrnodau astudio yn gyfle gwych i wneud y canlynol:

  • diweddaru gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau
  • cael gwybodaeth a chyngor gan glinigwyr arbenigol blaenllaw
  • dysgu mwy am bolisïau a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol
  • rhwydweithio â gweithwyr clinigol proffesiynol eraill
  • cefnogi ymarfer a datblygiad proffesiynol
  • bodloni’r gofynion ailddilysu.

Mae rhagor o wybodaeth am ein digwyddiadau a’n modiwlau sydd ar y gweill ar gael ar ein Gwefan DPP i Feddygon Teulu.

Yn yr adran hon

Pills and medical equipment
Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn datblygu ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau CPD ar-lein i gefnogi anghenion gweithlu GIG Cymru.

Collage of logos
Adnoddau ar-lein

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) wedi cynllunio, datblygu a nawr yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein sy’n cefnogi meddygon a chyrff dynodedig drwy’r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol.

Patient discussing with his GP
Arfarnu Meddygon Teulu

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu ac yn rheoli’r broses arfarnu meddygon teulu ar gyfer oddeutu 2,600 o feddygon teulu yng Nghymru.

Cogs
Cymorth ailddilysu a rheoli ansawdd

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i ddarparu arweiniad, cynorthwyo a gyrru gwelliant parhaus yn ei flaen.