Neidio i'r prif gynnwy

Gofynion DPP ar gyfer hyfforddwyr

Bwrdd gwyrdd gyda rhestr

Mae dull Cymru o gydnabod hyfforddwyr yn gofyn am ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Y rheswm am hynny yw bod angen ailedrych yn barhaus ar y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ymwneud â rôl hyfforddwr wrth i gynnwys cwricwla, dulliau asesu a chanlyniadau disgwyliedig newid.

Mae'n rhan o broses barhaus sydd wedi'i chynllunio i gefnogi ac annog hyfforddwyr yn eu hymarfer. Trwy lofnodi'r cytundeb, mae hyfforddwyr yn ymrwymo i ymgysylltiad a hunan-ddatblygiad parhaus yn y dyfodol drwy ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) perthnasol, parhaus mewn perthynas â'u rôl fel hyfforddwyr.

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) yn defnyddio safonau proffesiynol academi addysgwyr meddygol ar gyfer addysgwyr meddygol, deintyddol a milfeddygol (2014) fel y meini prawf y mae'n rhaid i bob hyfforddwr mewn rolau cydnabyddedig ddarparu tystiolaeth o'u datblygiad proffesiynol parhaus. Mae'r safonau'n nodi'r saith maes canlynol o ran datblygiad:

  1. sicrhau gofal diogel ac effeithiol i gleifion drwy hyfforddiant
  2. sefydlu a chynnal amgylchedd ar gyfer dysgu
  3. addysgu a hwyluso dysgu
  4. gwella dysgu drwy asesu
  5. cefnogi a monitro cynnydd addysgol
  6. llywio datblygiad personol a phroffesiynol
  7. datblygiad proffesiynol parhaus fel addysgwr

Mae’r cytundeb hyfforddwyr meddygol (gofal eilaidd ac addysg is-raddedig) yn ei gwneud yn ofynnol i hyfforddwyr ymrwymo i ymgymryd ag isafswm o weithgaredd DPP y flwyddyn a nodir gofynion sylfaenol penodol yn y tabl isod.

Isafswm gweithgaredd DPP y flwyddyn
  Isafswm yr oriau o DPP y mae'n rhaid eu cyflawni mewn perthynas â rôl hyfforddwr y flwyddyn * Meysydd fframwaith y GMC y mae'n rhaid i'r DPP eu cynnwys
Unigolion sy’n gyfrifol am oruchwylio cynnydd addysgol myfyrwyr meddygol israddedig mewn ysgolion meddygol 8

Pob un o'r 7 maes fframwaith dros gylch 5 mlynedd (o leiaf 2 faes Fframwaith y flwyddyn), wedi'u halinio lle bo hynny'n bosibl gyda'r cylch ailddilysu meddygol.

Cydlynwyr arweiniol addysg feddygol israddedig mewn Darparwyr Addysg Leol 8

Pob un o'r 7 maes fframwaith dros gylch 5 mlynedd (o leiaf 2 faes Fframwaith y flwyddyn), wedi'u halinio lle bo hynny'n bosibl gyda'r cylch ailddilysu meddygol.

Goruchwylwyr addysgol

8

Pob un o'r 7 maes fframwaith dros gylch 5 mlynedd (o leiaf 2 faes Fframwaith y flwyddyn), wedi'u halinio lle bo hynny'n bosibl gyda'r cylch ailddilysu meddygol.

Goruchwylwyr clinigol penodol 8* Meysydd fframwaith 1-4 a 7 dros gylch 5 mlynedd (o leiaf 2 faes Fframwaith y flwyddyn}, wedi'u halinio lle bo hynny'n bosibl gyda'r cylch ailddilysu meddygol

*Sylwer mai isafswm yr oriau DPP a argymhellir yn y tabl uchod a chaiff hyfforddwyr eu hannog i ymgymryd â chyfleoedd datblygu proffesiynol ychwanegol a allai fod ar gael iddyn nhw. Caiff Goruchwylwyr Clinigol Penodol eu hannog i anelu at ymgymryd ag o leiaf 8 awr o weithgaredd datblygu proffesiynol bob blwyddyn, sy’n cyfateb i’r hyn a wneir gan y rhai yn y rolau hyfforddi eraill.

Dylai hyfforddwyr gadw cofnod o’u gweithgaredd DPP a'i ddefnyddio i lywio’r trafodaethau yn eu harfarniad ymarfer gyda’r GIG.

Parhewch i gael gwybodaeth am gyfleoedd datblygu proffesiynol i hyfforddwyr. Efallai y bydd eich canolfan addysg leol neu gyfarwyddwr eich rhaglen hyfforddi hefyd yn gallu rhoi gwybodaeth bellach am gyfleoedd datblygu a allai fod ar gael.