Neidio i'r prif gynnwy

Cytundeb hyfforddwyr meddygol Cymru gyfan

Two hands shaking

Yn dilyn gweithredu’r Cytundeb Goruchwyliaeth Addysgol yn llwyddiannus yn 2013 a’r peilot o’r Cytundeb Goruchwyliaeth Glinigol Penodol yn 2016, fe wnaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd ac Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ddatblygu ar y cyd Cytundeb Hyfforddwyr Meddygol (Gofal Eilaidd ac Addysg Is-raddedig) i Gymru, gan ymgorffori pob un o’r pedair rôl hyfforddi sy’n amodol ar gydnabyddiaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC).

Cyflwynwyd y cytundeb ar draws Cymru ym mis Tachwedd 2018. Mae ymgorffori pob un o’r pedair rôl mewn un cytundeb yn cynnig dull symlach a chyson o reoli Cydnabyddiaeth Hyfforddwyr a chefnogi gofal eilaidd a hyfforddwyr israddedig yng Nghymru ac yn galluogi unigolion i symud yn ‘hyblyg’ rhwng y rolau hyfforddi.

Mae’r cytundeb rhwng hyfforddwr cydnabyddedig, Darparwr Addysg Lleol (DALl), a Threfnydd Addysg (AaGIC yw’r Trefnwyr Addysg yng Nghymru a/neu Ysgolion Meddygol Prifysgol Caerdydd neu Abertawe) a dyma'r mecanwaith y mae'r Trefnwyr Addysg yng Nghymru yn ei ddefnyddio i nodi ac argymell unigolion i'w cydnabod yn ffurfiol gan y GMC.

Mae’r cytundeb yn elfen allweddol o ddull Cymru o gydnabod hyfforddwyr yn ffurfiol (fel y diffinnir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol). Mae’n dangos ymrwymiad y llofnodwyr i rôl yr hyfforddwr ac i ddarpariaeth addysg a hyfforddiant meddygol o ansawdd uchel ac yn nodi'r mecanweithiau i gefnogi hyn drwy ddiffinio rolau a chyfrifoldebau pob parti.

Mae llofnodi'r cytundeb hwn a bodloni ei ofynion yn rhoi cydnabyddiaeth fel hyfforddwr yng Nghymru ar gyfer y meddygon hynny sy’n dal mwy nag un o’r pedwar rôl hyfforddi.

Gweler gopi o gytundeb hyfforddwyr meddygol Cymru gyfan (PDF, 608Kb). Er gwybodaeth yn unig yw’r fersiwn hon ac ni ddylid ei llofnodi. Rhaid cofrestru i’r Cytundeb drwy system Porth Cytundeb hyfforddwyr (TAG)

Mae'n ofynnol i hyfforddwyr yng Nghymru sy'n ymgymryd ag un neu fwy o'r rolau hyfforddi y mae angen i'r GMC eu cydnabod drwy'r broses cydnabod hyfforddwyr lofnodi'r cytundeb. Mae’n cynnwys hyfforddwyr is-raddedig a hyfforddwyr meddygol ôl-raddedig ar gyfer hyfforddeion sylfaen, craidd ac uwch (gan gynnwys hyfforddiant llai nag amser llawn). Am fwy o wybodaeth ar sut i gofrestru, gweler sut i ddod yn hyfforddwr.

Yn gyffredinol, nid yw'r cytundeb yn berthnasol i hyfforddwyr mewn ymarfer cyffredinol neu ymarfer deintyddol. Serch hynny, yr eithriad yw'r meddygon teulu hynny sy'n gweithredu fel hyfforddwyr yng nghyd-destun hyfforddiant mewn amgylchedd gofal eilaidd neu fyfyrwyr meddygol is-raddedig (ac nad ydyn nhw eisoes yn amodol ar gymeradwyaeth ar wahân fel Hyfforddwyr Meddygon Teulu gan y GMC o dan y Ddeddf Feddygol). Bydd angen i’r unigolion hyn gofrestru i’r cytundeb.

Mwy o wybodaeth am fuddion y cytundeb.