Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth gyda hyfforddiant a chynnydd

Mae amryw o ffactorau yn dylanwadu ar ddatblygiad a chynnydd drwy hyfforddiant: yr amgylchedd gwaith, arweinyddiaeth a rheolaeth, dyluniad gwaith, digwyddiadau bywyd arwyddocaol, gorbryder, straen ac iselder...ymysg eraill.

Drwy gymorth 1:1 cyfrinachol a phwrpasol, gall yr Uned Cymorth Proffesiynol helpu i adnabod rhwystrau a datrysiadau, cydweithio i roi cynllun gweithredu ar waith a chynnal cyswllt cefnogol er mwyn helpu gyda'r cynllun. Gall hyfforddeion ddefnyddio’r Uned Cymorth Proffesiynol gymaint ag y mae ei hangen arnynt yn ystod eu hyfforddiant – rydyn ni yma i wrando’n ddiduedd a chefnogi’n wrthrychol.

Rheoli perfformiad hyfforddeion

Beth dylid ac na ddylid ei wneud

 • Bod yn barod i gymryd camau gweithredu ar unwaith pan ydych chi’n dod i wybod am bryderon.
 • Gofyn am dystiolaeth wedi'i dogfennu gan gydweithwyr perthnasol ac aelodau o'r tîm.
 • Siarad â'r hyfforddai a chofnodi'r cyfarfod.
 • Ystyried asesiadau priodol i gael gwybodaeth, ee, Adborth Aml-Ffynhonnell (MSF).
 • Mae adborth yn bwysig; rhaid i'r hyfforddai fod yn ymwybodol bod pryderon wedi cael eu codi.
 • Peidio â delio â sefyllfaoedd anodd ar eich pen eich hun; gofynnwch i gydweithiwr ddod i’r cyfarfod gyda chi.
 • Mae adroddiad goruchwyliwr addysg yn hanfodol er mwyn rhoi sail i gynnydd yr hyfforddai.
 • Peidio ag aros tan yr adolygiad blynyddol nesaf i godi pryderon - dim byd annisgwyl yn yr adolygiad blynyddol (ARCP / ARCP).

Arwyddion ac achosion

A yw’ch hyfforddai yn dangos unrhyw rai o’r nodweddion canlynol?

 • dicter
 • bod yn anhyblyg / obsesiynol
 • bod yn emosiynol
 • bod yn absennol
 • ddim yn ymateb i blipiau
 • gwael am drefnu amser neu ddiffyg trefn bersonol
 • gwael am gadw cofnodion
 • diffyg dealltwriaeth
 • diffyg crebwyll
 • ddim yn ymwybodol o gyfyngiadau
 • camgymeriadau clinigol
 • methu arholiadau
 • trafod newid gyrfa
 • problemau cyfathrebu gyda chleifion, perthnasau, cydweithwyr neu staff.

A yw cleifion neu staff wedi cwyno am unrhyw rai o'r canlynol?

 • bwlio
 • ymddygiad trahaus
 • ymddygiad digywilydd
 • diffyg gwaith tîm (ee, teimlo’n ynysig; anfodlon gweithio shifftiau yn lle cydweithwyr)
 • tanseilio cydweithwyr (ee, beirniadu neu ffraeo yn gyhoeddus / o flaen cleifion)
 • methu blaenoriaethu
 • ymateb yn amddiffynnol i adborth
 • ymddwyn yn ymosodol ar lafar neu’n gorfforol
 • ymddygiad eratig neu oriog
 • problemau ag agwedd.

A oes problemau wedi bod o ran unrhyw rai o'r canlynol?

 • absennol oherwydd salwch yn aml (ar ddyddiau Llun a Gwener yn enwedig)
 • gormod neu ddim digon o gymhelliant
 • newid edrychiad corfforol.