Llywodraethu Gwybodaeth

 

Beth yw Llywodraethu Gwybodaeth?
 

Fframwaith yw llywodraethu gwybodaeth sy’n dwyn ynghyd safonau cyfreithiol, moesegol ac ansoddol sy'n berthnasol i'r ffordd yr ymdrinnir â gwybodaeth; Mae'n berthnasol i bob math o wybodaeth. Ar gyfer Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn benodol, gwybodaeth bersonol am gynrychiolwyr, hyfforddeion, dysgwyr, defnyddwyr gwasanaeth a chyflogeion. Gelwir hyn yn Wybodaeth Bersonol Adnabyddadwy (WBA/PII).

Mae llywodraethu gwybodaeth yn cyd-fynd â llywodraethu corfforaethol ac mae'n canolbwyntio ar sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei thrin mewn modd cyfrinachol a diogel.

Yn y cyd-destun addysgol, mae'n ymwneud yn helaeth hefyd â chefnogi'r gwaith o weinyddu a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth gywir ar gael i'r bobl gywir, pryd a ble y mae ei hangen.

Ategir llywodraethu gwybodaeth gan bolisïau a gweithdrefnau penodol i roi sicrwydd i'r rhai sy'n cysylltu ag AaGIC fod sicrwydd a defnydd o wybodaeth yn cael ei reoli o fewn yr egwyddorion hyn.

I gael gwybod mwy neu i drafod unrhyw bryderon mewn perthynas â llywodraethu gwybodaeth, cysylltwch â:

Tim Knifton
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth (Dros-dro)
E-bost: heiw@wales.nhs.uk

 

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghori ac arolygon