Gwerthoedd ac Ymddygiad

Datblygwyd ein gwerthoedd a’n hymddygiad gennym ni, sef yr unigolion sydd wedi dod ynghyd i ffurfio AaGIC.

Maent yn cofnodi’n glir sut y byddwn yn ymddwyn; sut y byddwn yn trin eraill; sut y byddwn yn gweithio; a sut y byddwn yn cefnogi ein cydweithwyr ym maes gofal iechyd i sicrhau bod pobl Cymru yn cael gofal iechyd o’r radd flaenaf.

Maent hefyd yn cofnodi sut na fyddwn yn ymddwyn, a pha ymddygiad a fydd yn annerbyniol i ni. 

Parchu pawb: bob tro y byddwn yn dod i gysylltiad ag eraill Gyda’n gilydd fel tîm: byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr, ar draws GIG Cymru, a chyda sefydliadau partner eraill Syniadau sy’n arwain at welliant: manteisio ar greadigrwydd gan arloesi, gwerthuso a gwella’n barhaus
Byddwn yn: Byddwn yn: Byddwn yn:
 • Gwrando’n astud – gwneud amser i wrando a chlywed syniadau pawb, ac ymateb iddynt;
 • Ceisio deall safbwyntiau gwahanol, a gweld pethau o safbwynt pobl eraill;
 • Herio mewn modd adeiladol a gwrthrychol, ac ymdrin ag anghydfod yn gyflym ac yn barchus, gan gynnal urddas pobl;
 • Parchu arbenigedd pobl eraill, ac ymddiried mewn pobl i gyflawni eu swyddi;
 • Cymryd cyfrifoldeb personol dros ein gweithredoedd, a magu hyder i gyfaddef pan fyddwn yn gwneud camgymeriadau ac ymddiheuro am hyn;
 • Trin pobl yn deg ac yn gyfiawn, yn unol â’u hanghenion;
 • Gwerthfawrogi pob gwahaniaeth, ac nid dim ond cefndiroedd, profiad, a sgiliau proffesiynol. 
 • Ceisio canfod, cydnabod, a gwerthfawrogi’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd gan eraill o fewn AaGIC ac ar draws ein holl randdeiliaid;
 • Croesawu cyfraniadau gan gydweithwyr a phartneriaid;
 • Gweithio’n galed dros ein gilydd, rhoi o’n gorau p’un a ydym yn arwain neu’n cefnogi gwaith;
 • Cydweithio;  
 • Agored a thryloyw, gan weithio tuag at amcanion cyffredin;
 • Cael hwyl.
 • Craedigol, chwilfrydig, a blaengar;
 • Herio’r status quo, ac awgrymu atebion adeiladol;
 • Mabwysiadu dull cadarnhaol o ymdrin â heriau a phroblemau;
 • Hyrwyddo dulliau arloesi a gwella hyddysg i gleifion, staff, a dysgwyr;
 • Grymuso staff, timau, a phartneriaid drwy roi’r sgiliau iddynt wella;
 • Ceisio, ac ymateb i, adborth gan gleifion, dysgwyr, staff, a phartneriaid;
 • Trafod a dathlu llwyddiant;
 • Wynebu ein camgymeriadau, a dysgu ohonynt;
 • Canolbwyntio ar "pam" -  y pwrpas, a’r canlyniad;
 • Creu ac amddiffyn amser a lle i fyfyrio a gwerthuso. 
Ni fyddwn yn: Ni fyddwn yn: Ni fyddwn yn:
 • Caniatáu i heriau, neu wahaniaeth barn, fynd yn bersonol;  
 • Ymddwyn mewn ffordd y gellid ei hystyried yn fwlio;
 • Eithrio eraill;
 • Ymddwyn mewn ffordd y gellid ei hystyried yn niweidiol;
 • Dangos ffafriaeth;
 • Tra-arglwyddiaethu ar drafodaethau neu ddulliau gweithredu.  
 • Cadw gwybodaeth berthnasol yn ôl;  
 • Anghofio cyfathrebu â’n gilydd;  
 • Dangos diffyg teyrngarwch tuag at ein gilydd ac AaGIC;
 • Gweithio’n gaeth ar sail ffiniau diffiniedig. 
 • Ymddwyn mewn ffordd negyddol neu “methu gwneud”;
 • Bod yn amddiffynnol wrth herio ffyrdd presennol o weithio;
 • Meddwl mai ni sy’n gwybod orau; 
 • Caniatáu i rwystrau atal gwelliannau;
 • Beio eraill am gamgymeriadau.