Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Mae deall yr hyn y mae ein partneriaid, rhanddeiliaid, a defnyddwyr gwasanaethau ei angen gennym, a sut y gallwn eu cefnogi orau, yn flaenoriaeth allweddol i AaGIC.

I gyflawni hyn, mae’n bwysig ein bod yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â hwy yn rheolaidd, a thrwy sianelau amrywiol.

Mae ein rhanddeiliaid wedi dweud wrthym sut maen nhw eisiau i’n dulliau o gyfathrebu ac ymgysylltu â hwy edrych:

Cyfathrebu Ymgysylltu
Agored Cydweithredol
Clir Arloesol/calonogol
Cynhwysol Cynrychioliadol
Heb wahanu (e.e. clinigol ac anghlinigol) Rhoi adborth/canlyniadau
Eglur Ymateb i gynulleidfaoedd
Cadarnhaol Mapio rhanddeiliaid i lywio’r fframwaith
Dynamig a rhagweithiol Lefelau gwahanol o berthynas a blaenoriaethau
Cyson Rheoli disgwyliadau
Ysbrydoledig Gwrando
Cyffrous Dwy ffordd
Dylanwadol Negeseuon priodol ar gyfer cynulleidfaoedd penodol

Felly, gwnawn yr ymrwymiad canlynol:

  • Parhau gyda’n bwletin misol i randdeiliaid i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gynnydd;
  • Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hysbysu a diweddaru;
  • Cynnal gweithdai chwarterol yn ystod y 12 mis cyntaf i barhau i roi diweddariad ar gynnydd, cyn i’r dulliau gweithredu ffurfiol gael eu sefydlu;
  • Cynnal rhith-grwpiau gwaith ar bynciau allweddol (e.e. strategaeth y gweithlu);
  • Mynychu a chymryd rhan mewn dulliau gweithredu cenedlaethol allweddol – cyfarfodydd Prif Swyddogion Gweithredol, yr holl gyfarfodydd ar gyfer grwpiau cymheiriaid, Fforwm Partneriaeth Cymru, cysylltiadau i adnoddau cynghori Llywodraeth Cymru;
  • Parhau i gynnwys rhanddeiliaid a phartneriaid yn y gwaith o ddatblygu ein rhaglen/cynllun gwaith blynyddol, gan ddefnyddio dulliau ymgysylltu amrywiol;
  • Sicrhau bod cytundebau a dealltwriaeth ffurfiol yn sail i bartneriaethau allweddol;
  • Datblygu map a model rhanddeiliaid clir erbyn mis Mawrth 2019.