Neidio i'r prif gynnwy

Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 
Pwy y byddwn yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â hwy-rhanddeiliaid a phartneriaid

Rydym yn cydnabod y bydd rhanddeiliaid a phartneriaid yn amrywio o ran pynciau penodol cyfathrebu/ymgysylltu. Dyma restr gyffredinol o randdeiliaid a phartneriaid AaGIC, a gaiff ei fireinio yn dibynnu ar y pwnc ar gyfer cyfathrebu neu ymgysylltu.

• Gweithlu AaGIC

• Myfyrwyr a hyfforddeion iechyd a gofal gan gynnwys nyrsys, meddygon, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gweithwyr cymorth gofal iechyd, fferyllwyr

• Defnyddwyr gwasanaethau – gan gynnwys hyfforddeion a myfyrwyr

• Y gweithlu iechyd a gofal-presennol ac yn y dyfodol

• Darparwyr addysg gan gynnwys prifysgolion, hyfforddwyr a mentoriaid

• Byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau

• Cyrff proffesiynol

• Rheoleiddwyr

• Undebau llafur

• Gofal Cymdeithasol Cymru

• Llywodraeth Cymru

• Byrddau partneriaeth

• Academi Cymru

• Cyfryngau – cyhoeddiadau arbenigol a chyfryngau prif ffrwd

• Cleifion/gofalwyr

• Y cyhoedd

• Y trydydd sector

• Sefydliadau Gyrfa

• Ysgolion

 

Sut y byddwn yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu

Mae deall yr hyn y mae ein partneriaid, rhanddeiliaid, a defnyddwyr gwasanaethau ei angen gennym, a sut y gallwn eu cefnogi orau, yn flaenoriaeth allweddol i AaGIC.

I gyflawni hyn, mae’n bwysig ein bod yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â hwy yn rheolaidd, a thrwy sianelau amrywiol.

Mae ein rhanddeiliaid wedi dweud wrthym sut maen nhw eisiau i’n dulliau o gyfathrebu ac ymgysylltu â hwy edrych:

Cyfathrebu Ymgysylltu
Agored Cydweithredol
Clir Arloesol/calonogol
Cynhwysol Cynrychioliadol
Heb wahanu (e.e. clinigol ac anghlinigol) Rhoi adborth/canlyniadau
Eglur Ymateb i gynulleidfaoedd
Cadarnhaol Mapio rhanddeiliaid i lywio’r fframwaith
Dynamig a rhagweithiol Lefelau gwahanol o berthynas a blaenoriaethau
Cyson Rheoli disgwyliadau
Ysbrydoledig Gwrando
Cyffrous Dwy ffordd
Dylanwadol Negeseuon priodol ar gyfer cynulleidfaoedd penodol

Felly, gwnawn yr ymrwymiad canlynol:

  • Parhau â'n bwletinau rhanddeiliaid y Prif Swyddog Gweithredol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd;
  • Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i hysbysu a diweddaru;
  • Cynnal digwyddiadau rhanddeiliaid cenedlaethol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a llywio gwaith yn y dyfodol;
  • Cynnal gweithgorau ar bynciau allweddol (e.e. strategaeth y gweithlu);
  • Mynychu a chymryd rhan mewn mecanweithiau cenedlaethol allweddol – cyfarfodydd y prif swyddogion gweithredol, pob cyfarfod grŵp cymheiriaid, Fforwm Partneriaeth Cymru, cysylltiadau â pheirianwaith cynghori Llywodraeth Cymru;
  • Parhau i gynnwys rhanddeiliaid a phartneriaid yn y broses o ddatblygu ein rhaglen/cynllun gwaith blynyddol, gan ddefnyddio dulliau ymgysylltu amrywiol;
  • Sicrhau bod cytundebau a dealltwriaethau ffurfiol yn tanategu partneriaethau allweddol, a
  • Ymweld â safleoedd y GIG ledled Cymru fel rhan o sioe deithiol AaGIC  i gyfarfod â myfyrwyr, hyfforddeion, hyfforddwyr, mentoriaid a'r rhai sy'n gyfrifol am ofal iechyd.