Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio ar gyfer S1 Academaidd

Lineup of smiling doctors

Mae Rhaglen Sylfaen Academaidd Cymru yn cynnwys tair set o leoliadau clinigol pedwar mis gydag amser wedi’i neilltuo ar gyfer gweithgareddau academaidd. Mae hyn yn caniatáu i feddygon sylfaen ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau posib heb golli allan ar unrhyw brofiad clinigol.

Mae holl Raglenni S1 Academaidd Cymru yn cynnwys elfen ymchwil, ond mae rhai hefyd yn cynnwys addysg ac arweinyddiaeth. Gellir gweld manylion penodol pob rhaglen yn y llyfryn rhaglenni sylfaen academaidd o dan rhaglenni..

Sylwer, tra bod y ceisiadau ar gyfer rhaglen sylfaen 2 flynedd, dim ond blwyddyn S1 fydd yn cael ei glustnodi’n academaidd. Mae rhaglenni S2 yn cael eu clustnodi drwy'r Cynllun Paru S2, ac nid yw'n ofynnol i raglen S1 academaidd ymgymryd â rhaglen S2 academaidd (neu i'r gwrthwyneb).

Ceisiadau

Unwaith y bydd cais am raglen sylfaen wedi’i gyflwyno, gall ymgeiswyr gwblhau hyd at 2 gais am raglen sylfaen academaidd. Caiff ei gwblhau ar y porth recriwtio Oriel. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y Llawlyfr i Ymgeiswyr ar wefan UKFPO.

Bydd y ffurflen gais i Gymru yn cynnwys tri chwestiwn â gofod gwag, sy’n cael eu rhestru ar wefan UKFPO.

Rhestr hir

Yng Nghymru, rydym yn mynnu bod ein meddygon sylfaen academaidd yn glinigol gryf yn ogystal ag yn academaidd.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr hir ar sail degradd eu hysgol feddygol, a dim ond ymgeiswyr o fewn y 6ed degradd neu’n uwch fydd yn symud ymlaen. Os oes mwy o ymgeiswyr nag sydd o le am gyfweliad ar ôl paratoi’r rhestr hir, bydd y rhestr fer yn seiliedig ar y sgôr degradd a llwyddiannau academaidd nes bod y llefydd am gyfweliad wedi’u llenwi.

Oherwydd yr argyfwng Covid-19, gallai’r broses o greu rhestr hir ar gyfer rhaglenni S1 academaidd o fewn ysgol sylfaen Cymru gael ei heffeithio. Y rheswm am hynny yw na fyddai degradd yr EPM a dderbynnir wrth ysgolion meddygol o bosib yn derfynol adeg paratoi ein rhestr hir. O ganlyniad, mae ysgol sylfaen Cymru yn bwriadu rhoi’r rheini yn y 6 degradd uchaf ar y rhestr hir, yn hytrach na’r 5 degradd uchaf i sicrhau y bydd unrhyw un a allai fod ar drothwy'r 5ed degradd yn cael eu gwahodd am gyfweliad.

Dylai unrhyw ymgeisydd sy’n symud i’r 6ed degradd uchaf yn eu hysgol feddygol ar ôl 14 Rhagfyr 2020, ac sy’n dymuno cael eu hystyried am swydd academaidd S1 o fewn ysgol sylfaen Cymru, gysylltu â’r ysgol sylfaenerbyn 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 18 Rhagfyr, fel y gellir eu hadolygu’n unigol.

Cyfweliadau

Fformat y cyfweliadau fydd trafodaeth sy’n seiliedig ar gwestiynau rhwng dau banel; un yn canolbwyntio ar gyflawniad academaidd a'r llall ar allu clinigol.

Gall ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd am gyfweliad ddewis slot y cyfweliad ar sail cyntaf i'r felin.

Cyn y cyfweliad, gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno llun dilys i aelod o’r ysgol sylfaen.

Pe byddech yn cael eich galw am gyfweliad, cewch wybod bryd hynny am unrhyw beth fydd ei angen.

Oherwydd y pandemig, cynhelir cyfweliadau ar Microsoft teams ar gyfer y broses academaidd yn 2021.

Cynllun wrth gefn

Os bydd angen i’r cyfweliadau gael eu canslo oherwydd y pandemig, bydd yr holl raglenni academaidd yn cael eu cynnwys yn arlwy’r prif raglen sylfaen a bydd y recriwtio’n digwydd ochr yn ochr â’n rhaglenni sylfaen safonol a LIFT. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch a fydd cyfweliadau'n mynd rhagddynt ar ddydd Gwener 20 Tachwedd 2020, ac yn seiliedig ar y sefyllfa ar y pryd. Yn y sefyllfa hon, cewch eich tynnu'n ôl o’r broses ymgeisio ar gyfer rhaglen academaidd Cymru, a bydd angen i chi gael eich clustnodi i Gymru ar gyfer eich rhaglen sylfaen er mwyn ffafrio ein rhaglenni academaidd.

Amserlen recriwtio ar gyfer Rhaglen Sylfaen Academaidd 2021

  • 4 - 12 Tachwedd 2020 – Cyfnod paratoi rhestr hir y Rhaglen Sylfaen Academaidd
  • 13 Tachwedd 2020 – Gwahodd ymgeiswyr am gyfweliad
  • 2 a 3 Rhagfyr 2020 – Cyfweliadau academaidd (drwy Microsoft Teams)
  • 18 Rhagfyr 2020, 12 hanner dydd – Dyddiad cau i apelio i gael eich ail-ystyried am gyfweliad
  • 13 Ionawr - 11 Chwefror 2021 – Cyfnod o gynnig llefydd ar y Rhaglen Sylfaen Academaidd

Proses apeliadau academaidd lleol

Gellir dod o hyd i’r broses ar gyfer cyflwyno apeliadau yn erbyn y broses recriwtio leol yn UKFP 2021: Cwestiynau Cyffredin ynglŷn ag Apelio .