Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ychwanegol

Hands typing on a keyboard

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i ymgeiswyr newydd. Gellir dod o hyd i bolisïau sy'n gymwys i feddygon sylfaen cyfredol o dan polisïau a gweithdrefnau.

Amgylchiadau arbennig

Gall ymgeiswyr wneud cais am gymeradwyaeth ymlaen llaw i ysgol sylfaen oherwydd amgylchiadau arbennig, drwy broses UKFPO ffurfiol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 12 hanner dydd (GMT) ar ddydd Mercher 4 Tachwedd 2020.

Ar ôl ei glustnodi i ysgol sylfaen yng Nghymru, bydd ymgeisydd ag amgylchiadau arbennig cymeradwy yn cael ei baru â lleoliad a chylchdro addas.

Pan fydd amgylchiadau ymgeisydd yn newid ar ôl y dyddiad cau, dylent gysylltu â'r ysgol sylfaen cyn gynted â phosib.

Sylwer nad yw’n bosib gwneud cais ymlaen llaw ar raglen S2 yng Nghymru, serch hynny, os rhoddir lle i feddyg ar raglen S2 sy’n anaddas drwy gynllun paru S2, yna dylent gysylltu â’r ysgol sylfaen i gadarnhau os ydyn nhw'n gymwys i'w clustnodi. Bydd y meini prawf ar gyfer hyn yn unol â chanllawiau’r UKFPO ar amgylchiadau arbennig.

Ceisiadau cysylltiedig

Bydd ceisiadau cysylltiedig yn cael eu cydnabod i’w clustnodi i ysgol sylfaen, serch hynny, ni fyddant yn cael eu hystyried wrth eu clustnodi i raglenni neu fyrddau iechyd.

Cyfnewid llefydd

Nid yw’n bosib “cyfnewid” llefydd gydag ymgeisydd arall ar ôl cael eich clustnodi i ysgol sylfaen, ac nid yw ysgol sylfaen Cymru yn caniatáu meddygon i gyfnewid rhaglenni ar ôl iddynt gael eu clustnodi.

Os bydd amgylchiadau personol ymgeisydd yn newid ar ôl cyflwyno eu cais gwreiddiol, gellir gwneud cais am Drosglwyddiad Ysgol Rhyng-Sefydledig (IFST). Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn o dan polisïau a gweithdrefnau.

Gohirio hyfforddiant sylfaen

Dim ond am resymau statudol y caniateir gohirio (h.y. oherwydd absenoldeb salwch, mamolaeth neu dadolaeth). Cysylltwch â’r ysgol sylfaen cyn gynted â phosib i ofyn i’w ohirio.

Cyflogwr yn ystod Hyfforddiant Sylfaen

O Awst 2021, bydd pob meddyg sylfaen yn cael ei gyflogi gan “Gyflogwr Arweiniol Unigol”, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP).

Mae hynny’n golygu, drwy gydol yr hyfforddiant sylfaen, bydd gan ein meddygon sylfaen gyflogwr cyson a pharhaus, waeth ble maen nhw'n gweithio'n gorfforol yng Nghymru.

Mae NWSSP yn cydlynu’r holl faterion cyflogaeth, gan gynnwys gwiriadau cyn cyflogi, contractau cyflogaeth (gan gynnwys cadarnhad bandio), gwasanaethau Adnoddau Dynol, y gyflogres, gwyliau blynyddol ac iechyd galwedigaethol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y materion hyn, cysylltwch â nwsspsle am fwy o wybodaeth.

Hawl i weithio

Mae'n ofynnol bod gan bob ymgeisydd brawf o'i hawl i weithio yn y DU cyn dechrau ar y lleoliad cyntaf. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwneud cais am unrhyw fisâu perthnasol mewn da bryd cyn y dyddiad cychwyn.

Mae ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 (myfyriwr) yn cael eu noddi gan UKFPO a rhoddir cyfeirnod CAS ar ôl i ysgol sylfaen gael ei chlustnodi. Am ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â thîm fisa Haen 4 ar tier4doctors.

Caiff ymgeiswyr sydd angen Caiff ymgeiswyr sydd angen.

Cyfnod cysgodi

Bydd cyfnod o 4 diwrnod o gysgodi â thâl i bob meddyg S1 yng Nghymru, cyn dechrau’r rhaglen sylfaen. Gellir dod o hyd i ddyddiad y rownd recriwtio hon o dan rhaglenni.

Llety mewn ysbytai

Yng Nghymru, rhoddir llety am ddim mewn ysbytai i feddygon sylfaen yn ystod 12 mis cyntaf yr hyfforddiant. Ar ôl cael eu lleoli yng Nghymru, bydd meddygon sylfaen yn cael manylion cyswllt er mwyn gofyn am y llety hwn.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y math o lety a ddarperir o fewn llyfrynnau’r lleoliadau unigol o dan rhaglenni.

Polisi adleoli a theithio atodol

Manylion y treuliau adleoli a theithio sy'n gymwys i gael eu hawlio wrth symud i Gymru neu yng Nghymru i ymgymryd â swydd hyfforddi. Dylid cyfeirio at unrhyw gwestiynau at adleoli meddygon iau NWSSP.