Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun paru S2

Hand writing

Mae Ysgol Sylfaen Cymru yn defnyddio porth ar-lein i baru meddygon sylfaen blwyddyn 1 (S1) gyda rhaglen sylfaen blwyddyn 2 (S2). Caiff y broses hon ei chynnal tua 5 mis ar ôl dechrau blwyddyn S1, gan ganiatáu i’r meddyg S1 wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â’u dewis o swydd S2.

Caniateir i feddygon wneud cais am unrhyw raglen S2, gan gynnwys rhaglenni academaidd, mewn unrhyw ysbyty yng Nghymru, ond argymhellir yn gryf i beidio ag ailadrodd arbenigeddau yn ystod y 2 flynedd.

Mae manylion proses Cynllun Paru S2 isod:-

 • Mae ymgeiswyr yn cwblhau cais ar-lein sy'n cynnwys CV strwythuredig a datganiad personol wedi'i rannu'n 8 adran fel y rhestrir isod. Mae’r cynllun paru S2 yn anhysbys, felly ni fydd rhai adrannau ar gael i oruchwylwyr addysgol wrth sgorio rhaglenni:-
  1. Manylion personol (ddim ar gael i feddygon ymgynghorol)
   Yn cynnwys gwybodaeth fel enw, dyddiad geni a rhif Cyngor Meddygol Cyffredinol.
  2. Manylion cyswllt (ddim ar gael i feddygon ymgynghorol)
  3. Addysg/cymwysterau (ni fydd manylion ysgol feddygol ar gael i feddygon ymgynghorol, serch hynny, byddant yn gallu gweld yr holl fanylion eraill)
   Yn cynnwys manylion ysgol feddygol, blwyddyn graddio, gwobrau ychwanegol a llwyddiannau academaidd eraill.
  4. Cyflogaeth (Ni fydd yr ysbytai, y meddygon ymgynghorol na'r dyddiadau sydd ynghlwm wrth raglen S1 ar gael i feddygon ymgynghorol, serch hynny, bydd yr holl fanylion eraill ar gael)
   Dylid nodi’r wybodaeth am y rhaglen S1 gyfredol fan hyn.
  5. Sgiliau eraill (ar gael i feddygon ymgynghorol)
   Gellir nodi unrhyw sgiliau a llwyddiannau eraill a hyfforddiant ychwanegol y bernir eu bod yn berthnasol i’r cais fan hyn. Rhestrir “Hamdden a Diddordebau” hefyd.
  6. Datganiad personol (500 gair ar y mwyaf) (ar gael i feddygon ymgynghorol).
   Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gynhyrchu datganiadau personol unigol ac unigryw i gefnogi eu cais.
  7. Geirda (ddim ar gael i feddygon ymgynghorol).
   Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddarparu enwau dau feddyg ymgynghorol sydd wedi bod yn gysylltiedig â'u hyfforddiant clinigol ac sy’n gallu rhoi sylwadau ar eu cymhwysedd proffesiynol, eu gallu a'u haddasrwydd i ddod yn feddyg sylfaen blwyddyn 2. Gwneir ceisiadau am eirda ar ôl clustnodi rhaglenni a chânt eu defnyddio gan Adnoddau Dynol meddygol fel rhan o wiriadau cyn cyflogi felly ni fyddant yn berthnasol adeg clustnodi.
  8. Cymhwysedd
   Rhaid i ymgeiswyr roi tic yn y blychau yn yr adran cymhwysedd a datganiad i gadarnhau eu bod yn gallu cychwyn, eu bod yn cyflwyno cais yng Nghymru yn unig a'u bod yn cytuno â'r polisi preifatrwydd a'r amodau a thelerau.
 • Yna fydd rhaid i ymgeiswyr roi 8 rhaglen S2 ar restr fer a’u sgorio yn nhrefn ffafriaeth.
 • Yna caiff y ceisiadau eu hadolygu a'u sgorio yn nhrefn ffafriaeth, gan y goruchwylwyr addysgol sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni ar y rhestr fer. Mae'r ffurflen gais yn anhysbys ac nid yw goruchwylwyr addysgol yn gwybod ym mha drefn y mae ymgeiswyr wedi sgorio rhaglenni.
 • Yna caiff rhaglenni eu paru gyda’r ymgeiswyr drwy ddefnyddio algorithm penodol gyda phwysoliad 2:1 h.y. rhoddir fwy o bwys ar restr fer yr ymgeiswyr o raglenni na rhestr fer y goruchwylwyr addysg o ymgeiswyr.
 • Bydd rowndiau paru olynol yn digwydd nes bod yr holl ymgeiswyr wedi'u paru â rhaglen.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Ni ddefnyddir system sgorio ar gyfer y cynllun paru. Mae sgorio goruchwylwyr addysgol yn oddrychol, a bydd goruchwylwyr yn seilio eu sgoriau unigol ar nifer o feini prawf gwahanol. Yn ogystal, ni fydd sgoriau ymgeiswyr ar Oriel yn cael eu defnyddio i'ch paru â rhaglen.
 • Cynlluniwyd y rhaglen i ganiatáu i naill ai un neu unrhyw nifer o'r goruchwylwyr addysgol yn y cylchdro i roi enwau ar y rhestr fer. Pan fo mwy nag un goruchwyliwr yn gysylltiedig â swydd, mae'r sgoriau a glustnodir gan bob goruchwyliwr ar gyfer pob ymgeisydd yn cael eu crynhoi'n awtomatig. Gan fod y broses yn gyfrinachol - nid oes gan oruchwylwyr unrhyw syniad sut mae eu cydweithwyr wedi sgorio. Os nad oes un o'r Goruchwylwyr hyn yn rhoi ceisiadau ar restr fer, yna bydd y rhaglen yn cael ei chynnwys yn awtomatig yn y rownd nesaf.

Rhaglenni Academaidd S2

Mae ysgol sylfaen Cymru yn cynnig 7 cylchdro S2 Academaidd a 4 rhaglen academaidd cymheiriaid agos. Mae’r cylchdroadau hyn nid yn unig yn cynnig hyfforddiant clinigol ond hyfforddiant academaidd hefyd, wedi’u gwasgaru ar draws cyfnod o 12 mis. Dylai'r rhaglenni hyn nid yn unig fod o ddiddordeb i'r rhai sy'n awyddus i ddilyn gyrfa mewn meddygaeth academaidd, ond hefyd i'r rheini sy'n dymuno profi'r arbenigedd beth bynnag yw eu bwriad o ran gyrfa. Y gobaith yw y bydd meddygon Sylfaen ar gylchdroadau academaidd yn cyflawni canlyniadau diriaethol, fel cyhoeddiadau a chyflwyniadau neu gymwysterau ôl-raddedig yn ystod y flwyddyn. Serch hynny, mae'r elfen academaidd yn agored i drafodaeth rhwng y meddyg sylfaen a’r goruchwyliwr. Caiff ymgeiswyr a glustnodir i gylchdro academaidd (neu a fydd yn cael y cyfle) eu hannog i drafod eu meysydd o ddiddordeb a chyfleoedd am brosiectau ymchwil unwaith y bydd y cynllun paru wedi cau.

Bydd yr holl raglenni academaidd a’r rhaglenni cymheiriaid agos yn cael eu rhestru ochr yn ochr â rhaglenni anacademaidd ar y cynllun paru S2. Mae'r broses recriwtio ar gyfer rhaglenni academaidd ac anacademaidd union yr un peth. Gall ymgeiswyr lunio rhestr fer o raglenni academaidd neu anacademaidd o fewn eu rhestrau byrion, p'un a ydynt wedi cynnal rhaglen academaidd o'r blaen neu beidio.

Bydd rhestr o raglenni S2 ar gael o dan rhaglenni..

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod rhaglenni yn gywir adeg ymgeisio, serch hynny, gall rhaglenni newid.

Amgylchiadau arbennig

Sylwer nad yw clustnodi ymlaen llaw ar sail amgylchiadau arbennig yn opsiwn wrth wneud cais am raglenni S2.