Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio ar gyfer y rhaglen sylfaen

Smiling doctor

Mae’r broses recriwtio ar gyfer y rhaglen sylfaen yn broses ddethol gystadleuol deg ac agored i raddedigion meddygol o'r DU a thu allan i'r DU, sy'n cael ei goruchwylio gan Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU (UKFPO). I gael gwybodaeth fanwl am y rownd recriwtio gyfredol, ewch i

Gofynnir i ymgeiswyr ddarllen y canllawiau ar wefan yr UKFPO yn ofalus i sicrhau bod yr holl derfynau amser a gofynion yn cael eu bodloni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys ar y wefan hon, e-bostiwch Ysgol Sylfaen Cymru gyda’ch ymholiad.

Y broses ymgeisio 

Cwblheir ceisiadau drwy'r porth recriwtio ar-lein Oriel. Bydd angen i ymgeiswyr cymhwystra gofrestru eu hunain er mwyn llenwi'r ffurflen gais Cymhwystra. Bydd graddedigion ysgolion meddygol y DU yn cael eu henwebu gan eu hysgolion meddygol a’u gwahodd i gofrestru ar e-bost.

Gweler gwefan Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU (UKFPO) am ddyddiadau cau ar gyfer y rownd recriwtio bresennol, a gwybodaeth bellach am y broses ymgeisio genedlaethol.

Bydd gweminarau ar y broses ymgeisio yn cael eu cynnal gan Ysgol Sylfaen Cymru ym mis Medi a byddant ar gael yma yn fuan wedyn.

Dyraniad i Raglen Sylfaen yng Nghymru

Oni bai eu bod yn cael eu dyrannu'n uniongyrchol i swydd trwy brosesau recriwtio SFP a FPP ar wahân, bydd Meddygon Sylfaen yn cael eu dyrannu i Ysgol Sylfaen i ddechrau gan ddefnyddio algorithm Oriel. Gweler canllawiau UKFPO i gael rhagor o fanylion am hyn.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr a ddyrennir i Ysgol Sylfaen Cymru gymryd rhan mewn proses ddewis “dau gam”. Mae hyn yn golygu y bydd ymgeiswyr yn graddio yn gyntaf ac yn cael eu dyrannu i “grŵp”, ac yna'n cael eu graddio ac yn cael eu dyrannu i raglen o fewn y “grŵp hwnnw”. 

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu ar wahân i'r rhai sy'n gymwys ar gyfer rhag-ddyrannu neu unrhyw un sy'n cael ei ddyrannu i raglen deiliad lle i ddechrau.

Rhaglen Sylfaen (FP)

Mae ein rhaglenni sylfaen yn cynnwys 3 lleoliad 4 mis ym mlynyddoedd S1 a S2.

Ceir rhagor o fanylion am raglenni unigol ar y dudalen Rhaglenni.

Rhaglen Sylfaen Arbenigol (SFP)

Sylwch nad yw Cymru yn cymryd rhan mewn recriwtio ar wahân ar gyfer y Rhaglen Sylfaen Arbenigol, ac mae ein holl swyddi SFP wedi'u cynnwys yn y brif Raglen Sylfaen. 

Mae Cymru yn cynnig SFP mewn ymchwil, addysg feddygol a phrofiadau arbennig eraill (fel Meddygaeth Mynydd ac Arfordirol). Mae'r rhain yn digwydd naill ai yn y flwyddyn F1 neu F2 ochr yn ochr â'r lleoliadau 4 mis a neilltuwyd. 

Rhaglen Flaenoriaeth Sylfaen (FPP)

Prif nod RhFS yw cynyddu'r cyfle i ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu clustnodi i feysydd sydd fel arfer yn cael eu tan-recriwtio ac felly'n gwella'r cyflenwad i hyfforddiant arbenigol a thu hwnt.

Yng Nghymru, mae ein RhFS wedi'u lleoli yn nhref glan môr Aberystwyth ac mae ganddynt gysylltiadau â Rhaglen CARER Ysgol Feddygol Caerdydd, sy'n addysgu myfyrwyr meddygol 3ydd flwyddyn mewn lleoliad cymunedol gwledig. 

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr sydd â diddordeb ffafrio rhaglenni unigol yn hytrach nag Ysgolion Sylfaen, fel rhan o'r broses recriwtio RhFS ar wahân. Mae unrhyw swyddi nad ydynt wedi'u llenwi gan y broses recriwtio RhFS wedi'u cynnwys ym mhrif swydd wag y Rhaglen Sylfaen.

Hyfforddiant Sylfaen Integredig Hydredol (LIFT)

Lansiwyd model peilot “LIFT” yng Nghymru yn 2020, gyda'r nod o wella cynnydd clinigol ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar y claf, yn ogystal ag ansawdd y profiad addysgol.Yn y rhaglenni hyn, ymgymerir ag arbenigedd ychwanegol (e.e Ymarfer Cyffredinol) am 1 diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn F1 neu F2, ochr yn ochr â'r lleoliadau 4 mis. Mae hyn yn caniatáu i Feddygon Sylfaen brofi arbenigedd ychwanegol yn ogystal â chael profiad mwy hirdymor yn yr arbenigedd hwnnw.