Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio ar gyfer y rhaglen sylfaen

Smiling doctor

Mae’r broses recriwtio ar gyfer y rhaglen sylfaen yn broses ddethol gystadleuol deg ac agored i raddedigion meddygol o'r DU a thu allan i'r DU, sy'n cael ei goruchwylio gan Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU (UKFPO). I gael gwybodaeth fanwl am y rownd recriwtio gyfredol, ewch i wefan UKFPO.

Gofynnir i ymgeiswyr ddarllen yn ofalus i sicrhau bod yr holl derfynau amser a gofynion yn cael eu bodloni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys ar y wefan hon, e-bostiwch Ysgol Sylfaen Cymru gyda’ch ymholiad.

Y broses ymgeisio (UKFP, Rhaglen Sylfaen Academaidd a Rhaglen Flaenoriaeth Sylfaen)

Cwblheir ceisiadau drwy'r porth recriwtio ar-lein Oriel. Bydd angen i ymgeiswyr cymhwystra gofrestru eu hunain er mwyn llenwi'r ffurflen gais Cymhwystra. Bydd graddedigion ysgolion meddygol y DU yn cael eu henwebu gan eu hysgolion meddygol a’u gwahodd i gofrestru ar e-bost.

Ar gyfer rownd recriwtio 2021, rhaid cyflwyno pob cais rhwng dydd Llun 19 Hydref 2020 a dydd Mercher 4 Tachwedd 2020 (12 hanner dydd).

Rhaglen Sylfaen y DU (gan gynnwys LIFT)

Mae ein rhaglenni sylfaen safonol yn cynnwys 3 lleoliad 4 mis ym mlynyddoedd S1 a S2.

Yng Nghymru, mae rhaglenni “Hyfforddiant Sylfaen Integredig Hydredol” (LIFT) hefyd yn gynwysedig yn arlwy’r rhaglenni sylfaen safonol. Bwriad model LIFT yw gwella cynnydd clinigol ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar gleifion, yn ogystal ag ansawdd y profiad addysgol. Yn hytrach na derbyn un bloc 4 mis o arbenigedd (e.e. Ymarfer Cyffredinol), mae meddygon sylfaen LIFT yn profi 2 sesiwn yr wythnos (1 diwrnod) o fewn yr arbenigedd drwy gydol eu blwyddyn S1. Mae hyn yn cyd-redeg â'r lleoliadau 4 mis traddodiadol, sy’n caniatáu i feddygon brofi arbenigedd ychwanegol o’i gymharu â’r rhaglenni sylfaen safonol.

Bydd ein rhestr o Gwestiynau Cyffredin am LIFT (PDF, 157Kb) yn helpu i ateb y rhan fwyaf o gwestiynau.

Rhaglen Sylfaen Academaidd (RhSA)

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am RhSA Cymru yn adran Recriwtio S1 Academaidd.

Rhaglen Flaenoriaeth Sylfaen (RhFS)

Prif nod RhFS yw cynyddu'r cyfle i ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu clustnodi i feysydd sydd fel arfer yn cael eu tan-recriwtio ac felly'n gwella'r cyflenwad i hyfforddiant arbenigol a thu hwnt. Gellir gweld llyfryn y rhaglen flaenoriaeth sylfaen genedlaethol o dan rhaglenni.

Ffafrio rhaglenni

Ar gyfer y rhaglen sylfaen academaidd a’r rhaglen flaenoriaeth sylfaen, gofynnir i ymgeiswyr sgorio rhaglenni (yn hytrach nag ysgolion sylfaen) yn eu cais ar-lein. Ni ellir newid y rhain ar ôl eu cyflwyno.

Ar gyfer y rhaglen sylfaen safonol (gan gynnwys rhaglenni LIFT), bydd ymgeiswyr yn sgorio ysgolion sylfaen o fewn eu cais ar-lein. Gall rhain gael eu newid ar ôl eu cyflwyno, hyd at y dyddiad cau ar gyfer sgorio ysgolion sylfaen.

Gofynnir i ymgeiswyr a glustnodir i Gymru fel rhan o brif restr y rhaglen sylfaen sgorio’r rhaglenni S1 yn nhrefn ffafriaeth, a chânt eu hysbysu o'u degradd gymharol o fewn y garfan i helpu gyda'r broses hon - bydd y wybodaeth hon ar gael yn adran y broses ffafrio yn ystod y cyfnod o ddewis rhaglenni.

Mae Cymru yn cwblhau proses ffafrio “un cam”, sy’n golygu bod ymgeiswyr yn sgorio’r holl raglenni yng Nghymru.

Mae cael lle ar raglen sylfaen yn seiliedig ar sgôr gyffredinol yr ymgeisydd EPM+ Cyflawniad Addysgol + sgôr SJT). Mae meddalwedd cydweddu awtomatig yn symud drwy ymgeiswyr (o'r sgôr uchaf i'r isaf) ac yn eu paru â'r rhaglen sydd â’r sgôr uchaf. Os nad oes rhaglenni wedi'u sgorio ar gael, clustnodir rhaglen ar hap i'r rhai sy'n weddill ar ôl i'r paru gael ei gwblhau.

Gellir dod o hyd i fanylion am raglenni S1 a S2 o dan rhaglenni.

Yng Nghymru, rhoddir lle i feddygon sylfaen ar raglen sylfaen 2 flynedd, serch hynny, dim ond eu blwyddyn gyntaf o leoliadau sy'n dibynnu ar recriwtio. Mae lleoliadau S2 yn cael eu dewis drwy Gynllun Paru S2.