Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio hyfforddiant arbenigol

Cadair oren rhwng cadeiriau gwyn

Yn gyffredinol, dim ond am resymau statudol y caniateir gohirio'r dyddiad cychwyn ar gyfer rhaglenni hyfforddiant arbenigol (e.e. absenoldeb mamolaeth, absenoldeb salwch, absenoldeb tadolaeth). O ganlyniad i’r pandemig Covid-19, mae’n debygol y bydd nifer o ymgeiswyr llwyddiannus yn methu â dechrau hyfforddiant ar y dyddiad cychwyn a hysbysebwyd, am nifer o resymau anstatudol.

Dylai unrhyw hyfforddai sy'n ceisio gohirio cysylltu â HEIW.Recruitment@wales.nhs.uk gan fanylu ar y rhesymau dros ohirio. Sylwch, er y gall hyfforddeion ofyn am ohiriad, mater i ddisgresiwn Addysg a Gwella Iechyd Cymru yw cytuno.

Canfyddwch isod y llinellau amser cenedlaethol ar gyfer y rowndiau recriwtio sydd ar ddod:

Rownd 3
 
Ceisiadau ar agor 10am Dydd Mawrth 25 o Orffennaf 2023
Ceisiadau yn cau 4pm Dydd Mawrth 15 o Awst 2023
Ffenest Cyfweld Dydd Mawrth 29 o Awst 2023 - Dydd Gwener 20 o Hydref 2023
Rhyddhawyd cynigion cychwynnol Erbyn 5pm Dydd Llun 23 o Hydref 2023
Dyddiad Cau Oedi 1pm Dydd Mercher 25 o Hydref 2023
Dyddiad cau uwchraddio

4pm Dydd Gwener 27 o Hydref 2023

Dyddiad cau hierarchaidd

4pm Dydd Mawrth 31 o Hydref 2023

 

Canfyddwch niferoedd arwyddol ar gyfer AaGIC. Gallwch glicio drwodd at y prif recriwtwyr rhestredig i ddarganfod mwy o wybodaeth am bob arbenigedd gan gynnwys gofynion mynediad. 
 

***Mae'r rhain yn niferoedd arwyddol ac yn parhau i fod yn destun newid trwy gydol y rownd recriwtio.

I wneud cais am unrhyw un o'r swyddi gwag hyn ewch i www.oriel.nhs.uk 

Rownd 3
Hyfforddiant Rhifau Dangosol Arweinydd Recriwtio
Meddygaeth fewnol acíwt  5 HEE West Midlands
Anesthetyddion  14-16 ANRO West Midlands
Patholeg cemegol 0 HEE East of England
Seiciatreg plant a phobl ifanc 3 HEE North West
Oncoleg glinigol 2 HEE London and South West
Ffarmacoleg glinigol  1 HEE London and South West
Hyfforddiant Anesthetyddion 08 - '10 ANRO West Midlands
Combined Infection Training 01 - '02 HEE East of England
Dermatoleg  0 HEE North West
Endocrinoleg a diabetes mellitus 2 HEE South West
Seiciatreg fforensig 01 - '02 HEE West Midlands
Gastroenteroleg  01 - '02 NHS Scotland
GUM 2 HEE West Midlands
Seiciatreg gyffredinol 02 - '04 HEE West Midlands
Meddygaeth Geriatrig 05 - '06 HEE North West
Haematoleg  0-1 HEE South West
Oncoleg feddygol 2 HEE London and Kent Surrey Sussex
Niwroleg 4 HEE Thames Valley
Obstetreg a gynaecoleg  0-1 HEE South West
Seiciatreg henaint 2 HEE North West
Llawdriniaeth lafar a'r genau 1 HEE Yorkshire and the Humber Deanery
Meddygaeth liniarol 1 HEE West Midlands
PEM 3 HEIW (local)
Pediatreg ST3 2 RCPCH Recruitment
Seiciatreg anabledd dysgu 2 HEE West Midlands
Meddygaeth arennol 0 HEE North West
Meddygaeth anadlol 3 HEE South West
Rhiwmatoleg 0 HEE London and Kent Surrey Sussex

Canllawiau Ymgeiswyr

Mae canllawiau i ymgeiswyr a gwybodaeth ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr i'r swyddi gwag yng Nghymru yn unig i'w gweld isod.

Dolenni Defnyddiol:

Dogfennau Cysylltiedig:

Gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE

Ewch i wefan GOV.UK am y wybodaeth ddiweddaraf i ddinasyddion yr UE sy'n symud i'r DU yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE (Brexit).

Gwybodaeth i ymgeiswyr o'r tu allan i'r UE

O 6 Hydref 2019, mae pob ymarferwr meddygol wedi'i ychwanegu at y Rhestr Galwedigaeth lle ceir Prinder yn y DU. Golyga hyn bod ymarferwyr meddygol yn esgusodedig rhag y Prawf Preswylwyr Marchnad Lafur (RLMT) wrth ymgeisio am raglenni hyfforddiant sylfaen ac arbenigedd, ac eithrio Iechyd y Cyhoedd, yn amodol ar gymhwysedd.