Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant uwch seiciatreg henoed

Mae Seiciatreg Henoed yn arbenigedd mewn Seiciatreg sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant pobl hŷn. Mae nifer o feysydd sy’n caniatáu ar gyfer profiad clinigol ac academaidd ar y rhaglen, gan gynnwys:

  • gofal ac asesiadau dementia ar gyfer pobl hŷn
  • asesiadau gwybyddol a mewnbwn i bobl iau â ffactorau cyfrannol organig, gyda’r opsiwn i weithio’n agos ochr yn ochr â chydweithwyr seiciatreg oedolion cyffredinol a chydweithwyr camddefnyddio sylweddau mewn achosion cymhleth gan weithio â llwybrau dementia cynnar arbenigol
  • asesiadau gweithredol a mewnbwn i bobl hŷn
  • gwaith yn y gymuned gyda thimau arloesol, datblygu profiad ym meysydd modelau cymorth ymddygiadol arbenigol, modelau newydd o gartrefi gofal mewn cyrraedd, ac yn natblygiad gwasanaethau ymyraethau mewn argyfwng sydd wedi’u targedu at bobl hŷn
  • gwaith â chleifion mewnol mewn amrywiaeth o leoliadau, gan weithio â chleifion dementia a gweithrediad. Mae cyfle i ddatblygu modelau arloesol i ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys cynlluniau cleifion gweithrediad mewnol mewn rhai byrddau iechyd, yn ogystal â Wardiau Rhannu Gofal a gweithio’n glos a Chydweithwyr Meddygaeth Geriatrig ar gylchdroeon eraill
  • cyfle i weithio mewn cysylltiad â swyddi seiciatrig ledled Cymru ac i brofi gwahanol fodelau o ddarparu gwasanaethau cyswllt. Byddai hyn yn helpu hyfforddeion i sicrhau’r ardystiad cyswllt henoed sydd newydd ei gymeradwyo ac i gael profiad mewn maes sy’n datblygu’n gyflym i ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn.

Mae hyfforddeion yn cylchdroi rhwng amrywiaeth o leoliadau gwahanol i sicrhau eu bod yn cael ystod o brofiadau mewn gwahanol dimau a phatrymau gweithio, i helpu i ddatblygu arddull unigol ac i hybu diddordebau personol.

Mae cyfleoedd i weithio ochr yn ochr â chydweithwyr seicoleg i gael profiad mewn amrywiaeth o therapïau seicolegol sydd wedi’u targedu’n benodol at, ac y gwelwyd sy’n effeithiol i bobl hŷn. Hefyd, mae cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth am brofion Niwroseicomatrig trylwyr gan gynnwys profion gwybyddol sy’n gysylltiedig â’r gallu i yrru.

Mae cysylltiadau ar gael i gydweithio’n glos ag Ysgolion Meddygol Caerdydd ac Abertawe, yn ogystal â phrofiad addysgol yng Ngogledd Cymru, Hefyd, mae cwrs sydd wedi ennill bri’n genedlaethol wedi’i leoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd sy’n gweithio â meddygon sy’n ymgeisio am Ddiploma mewn Meddygaeth Geriatrig.

Mae Seiciatreg Henoed yn faes cyffrous a heriol, sy’n annog datblygiad ystod o sgiliau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddyliol a chorfforol.

Bydd Goruchwyliwr Addysgol yn cael ei ddyrannu i bob hyfforddai, a fydd yn goruchwylio eu holl hyfforddiant uwch. Bydd ganddynt hefyd Oruchwyliwr Clinigol ar gyfer pob un o’u lleoliadau clinigol

Dr Amrita Varanasi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Rhaglen Hyfforddi Seiciatreg Henoed ac mae’n Seiciatrydd Henoed Ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.