Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y modiwl Ffiseg

Diben y cwricwlwm yw rhoi i’r sawl sy’n dilyn hyfforddiant arbenigol mewn radioleg glinigol wybodaeth briodol am yr egwyddorion ffisegol sy’n sail i ddelweddu meddygol diagnostig.

Wrth ei gysylltu â hyfforddiant arall mewn radioleg glinigol dylai hyn arwain at gymhwyso delweddu diagnostig mewn modd diogel ac effeithiol er budd y cleifion.

Bwriedir i’r cwricwlwm gael ei gyflwyno yn ystod blwyddyn gyntaf hyfforddiant arbenigol. Disgwylir i hyn gymryd tua 40-45 awr o addysgu ffiseg ffurfiol, yn ystod misoedd cynnar yr hyfforddiant arbenigol, wedi’i ategu gan hyfforddiant ymarferol ac astudio preifat o ddeunydd a argymhellir gan hyfforddwyr. Tybir fod gan ymgeiswyr wybodaeth sylfaenol o ffiseg a mathemateg.

Mae asesiad ar ffurf papur cwestiynau aml ddewis (MCQ) ysgrifenedig. Mae rhagor o fanylion yn yr Asesiad ar gyfer y Modiwl Ffiseg ac yn y “Canllawiau ar gyfer Ymgeiswyr”, sydd wedi’u cyhoeddi ar wefan Coleg Brenhinol y Radiolegwyr.

Nodau

 1. Cyflwyno gwybodaeth briodol am yr egwyddorion ffisegol sy’n sail i’r moddau delweddu meddygol diagnostig: radiograffeg x planol (taflunio), fflworosgopi pelydr-x, tomograffi gyfrifiadurol pelydr-x (CT), delweddu uwchsain, delweddu cyseinedd magnetig, delweddu radioniwclid planol (taflunio) (MRI), tomograffi gyfrifiadurol allyriad ffoton sengl (SPECT) a thomograffi allyriad positron sengl (PET).
 2. Disgrifio sut mae cysyniadau risg, diogelwch ac ansawdd yn cael eu cymhwyso yn y moddau delweddu hyn gan gynnwys cyfrifoldebau unigolion a sefydliadau.
 3. Dangos dealltwriaeth ddigonol o’r egwyddorion sy’n sail i bob modd delweddu i allu dethol y modd mwyaf priodol ar gyfer sefyllfa glinigol benodol, i ddethol y ffactorau gweithredu optimaidd, i ddehongli’r delweddau a gynhyrchwyd, i gyfleu’r canlyniadau a thrafod y broses ddelweddu gyflawn â chydweithwyr proffesiynol.
 4. Cynorthwyo hyfforddwyr i fodloni’r gofynion ar gyfer hyfforddiant digonol er mwyn cyflawni rolau proffesiynol mewn delweddu diagnostig meddygol fel y nodir yn neddfwriaeth a chanllawiau’r DU.

Amcanion dysgu

Dylai’r sawl sydd wedi dilyn y cwricwlwm allu:

 1. Disgrifio strwythur a nodweddion mater, ffenomena ymbelydredd a magnetedd, natur ymbelydredd ïoneiddio, ymbelydredd amledd radio ac uwchsain a sut maent yn rhyngweithio â mater.
 2. Gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o ddelweddau meddygol diagnostig a deall sut mae delweddau o’r fath yn cael eu creu, eu hadlunio, eu prosesu, eu trawsyrru, eu storio a’u harddangos.
 3. Disgrifio adeiladwaith a swyddogaeth cyfarpar delweddu meddygol gan gynnwys ffynhonnell yr ymbelydredd neu uwchsain, y cydrannau ffurfio delweddau a delweddau neu dderbynnydd signalau.
 4. Dangos sut mae cyfarpar delweddu’n cael ei weithredu a disgrifio’r technegau delweddu sy’n cael eu cyflawni â chyfarpar o’r fath.
 5. Adnabod y math o wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn delweddau o foddau gwahanol.
 6. Gwahaniaethu rhwng gwahanol fynegeion o ansawdd delweddau, egluro’r gydberthynas rhyngddynt a dangos sut maent yn cael eu heffeithio drwy newid ffactorau gweithredu cyfarpar delweddu.
 7. Adnabod cyfryngau a ddefnyddir i wella contract delweddau ac egluro eu gweithrediad.
 8. Egluro sut mae perfformiad cyfarpar delweddu’n cael ei fesur a’i fynegi.
 9. Disgrifio egwyddorion sicrhau ansawdd ac amlinellu sut mae profion rheoli ansawdd cyfarpar delweddu’n cael eu cyflawni a’u dehongli.
 10. Adnabod arteffactau mewn delweddau meddygol a deall sut maent yn cael eu dileu neu sut y gellir lleihau eu heffaith.
 11. Adnabod y peryglon a’r risgiau i gleifion, staff a’r cyhoedd sy’n gysylltiedig â delweddu meddygol a disgrifio sut y gellir lleihau eu heffaith heb beryglu ansawdd y delweddau diagnostig.
 12. Deall y prif ddarnau deddfwriaeth a chanllawiau’r DU sy’n effeithio ar ymarfer delweddu meddygol a dehongli eu gofynion.