Neidio i'r prif gynnwy

Ymgeiswyr newydd

Mae paediatreg wedi’i rhannu’n ddwy raglen; raglen Gogledd Cymru / Mersi a rhaglen De Cymru. Mae’r ddwy raglen yn cynnig cyfleoedd i weithio mewn lleoliadau gwledig a threfol yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi ar draws ystod yr is-arbenigeddau pediatrig.

Mae rhaglen Gogledd Cymru/Mersi yn cynnig hyfforddiant mewn pediatreg gyffredinol a chymunedol ar bob lefel, a hyfforddiant newyddenedigol ar lefel un ym Mwrdd Iechyd Gogledd Cymru (Betsi Cadwaladr), gyda hyfforddiant newyddenedigol ar lefel dau a hyfforddiant is-arbenigol yn rhanbarth Mersi.

Mae rhaglen De Cymru’n cynnig hyfforddiant mewn pediatreg gyffredinol a chymunedol, newyddenedigol ac is-arbenigol mewn unedau hyfforddi dynodedig mewn pum bwrdd iechyd (Hywel Dda, Bae Abertawe, Cwm Taf, Caerdydd a’r Fro ac Aneurin Bevan). Os byddwch yn dewis byw yn yr ardal rhwng Caerdydd ac Abertawe, yna bydd eich holl leoliadau ar gyfer y rhaglen hyfforddi gyfan o fewn pellter cymudo o’ch cartref.

Mae cyfleoedd ar gael i uwch hyfforddeion fanteisio ar gymrodoriaethau tramor neu yn y DU fel rhan o’u rhaglen hyfforddi. Mae hyfforddiant mewn arbenigeddau, i’r sawl a hoffai fod yn is-arbenigwyr trydyddol, ar gael drwy broses ddethol y grid cenedlaethol pediatreg sy’n cael ei redeg gan yr RCPCH. Mae nifer o gylchdroeon grid arbenigol wedi’i lleoli yn Ne Cymru. Mae cyfleoedd hefyd i wneud ymchwil ac i gael hyfforddiant academaidd.

Hyfforddiant lefel un

Mae hyfforddiant lefel un (ST1-3) yn cynnwys 12 mis o bediatreg gyffredinol, 12 mis neonatoleg, chwe mis cymunedol a chwe mis o is-arbenigedd. Bydd union drefn y lleoliadau’n amrywio a bydd hyn yn cael ei gadarnhau gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi.

Hyfforddiant lefel dau

Mae hyfforddiant lefel dau (ST4-5) yn 12 mis o bediatreg gyffredinol, chwe mis neonatoleg, chwe mis cymunedol.

Hyfforddiant lefel tri

Mae hyfforddiant lefel tri (ST6-8) wedi’i seilio ar nodau gyrfa’r hyfforddai. Mae rhaglenni Gogledd Cymru/Mersi a De Cymru’n cynnwys cylchdroeon sydd wedi’u seilio ar nodau gyrfa’r hyfforddai.

Mae’r rhaglen hyfforddi yn ST6-8 yn cynnwys cyfleoedd hyfforddi i ddatblygu:

 • ymgynghorwyr pediatreg gyffredinol – mewn unedau cleifion mewnol acíwt llai gydag uned newyddenedigol lefel dau, gydag ymrwymiadau cymunedol
 • ymgynghorwyr pediatreg gyffredinol – mewn unedau cleifion mewnol acíwt
 • ymgynghorwyr pediatreg gymunedol
 • ymgynghorwyr newydd-anedig- drwy broses y grid cenedlaethol
 • arbenigwyr trydyddol- drwy broses y grid cenedlaethol.

Yn ychwanegol ar swyddi pediatreg gyffredinol a phediatreg gymunedol mae swyddi ar gael yn yr is-arbenigeddau canlynol:

 • Cardioleg
 • Meddygaeth Frys
 • Endocrinoleg
 • Gastroenteroleg
 • Neonatoleg
 • Arenneg
 • Niwroanabledd
 • Niwroleg
 • Oncoleg
 • Gofal dwys pediatrig
 • Meddygaeth gofal lliniarol
 • Anadlol

Mae opsiwn hefyd i gymryd amser allan o’r rhaglen ar gyfer ymchwil neu leoliadau tramor.

Llwybrau hyfforddi

Ymgynghorwyr pediatreg gyffredinol

Bydd hyfforddeion sydd am fod yn ymgynghorwyr pediatreg gyffredinol mewn unedau cleifion mewnol acíwt llai gydag uned newyddenedigol lefel dau ac ymrwymiadau cymunedol fel arfer yn gwneud y lleoliadau canlynol ar lefel dau:

 • un flwyddyn o bediatreg gyffredinol
 • un flwyddyn o bediatreg gymunedol (cyfle i ganolbwyntio ar ddiogelu)
 • chwe mis o ofal dwys pediatrig
 • chwe mis o ofal dwys newyddenedigol.

Bydd hyfforddeion sydd am fod yn ymgynghorwyr pediatrig gyffredinol mewn unedau cleifion mewnol acíwt fel arfer yn gwneud y lleoliadau canlynol ar lefel dau:

 • Naill ai
  • 18 mis o bediatreg gyffredinol (gyda gofal dibyniaeth uchel)
  • chwe mis o ofal dwys pediatrig
  • chwe mis o feddygaeth frys
  • chwe mis o is-arbenigedd (bydd yr is-arbenigeddau fydd ar gael yn dibynnu ar ba rai sydd wedi’u llenwi gan hyfforddeion ar y grid).
 • Neu
  • 18 mis o bediatreg gyffredinol
  • chwe mis o ofal dwys pediatrig
  • dau x chwe mis o is-arbenigedd (bydd yr is-arbenigeddau fydd ar gael yn dibynnu ar ba rai sydd wedi’u llenwi gan hyfforddeion ar y grid)

Ymgynghorwyr pediatreg gymunedol

Bydd hyfforddeion sydd am fod yn ymgynghorwyr pediatreg gymunedol fel arfer yn gwneud y lleoliadau canlynol ar lefel dau:

 • 24 o bediatreg gymunedol (lleiafswm o 12 mis mewn un lleoliad daearyddol)
 • chwe mis o niwroanabledd neu niwroleg
 • chwe mis wedi’u teilwra i ddiddordeb arbennig yr hyfforddai a all gynnwys hyfforddiant CAMH

Ymgynghorwyr newyddenedigol

Bydd hyfforddeion sydd am fod yn ymgynghorwyr newyddenedigol fel arfer yn gwneud y lleoliadau canlynol ar lefel dau:

Proses y Grid Cenedlaethol - gweler gwefan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i ymgeisio.

 • 24 mis o hyfforddiant newyddenedigol (swyddi’r grid cenedlaethol)
 • chwe mis o drafnidiaeth newyddenedigol
 • chwe mis o is-arbenigedd

Ymgynghorwyr arbenigol trydyddol

Proses y Grid Cenedlaethol – gweler gwefan yr RCPCH am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i ymgeisio.

Noder, enghreifftiau’n unig yw’r cylchdroeon uchod, a bydd yr union gylchdroeon yn cael eu cadarnhau gan gyfarwyddwr y rhaglen. Bydd trefn y lleoliadau’n amrywio.

Mae’r Ysgol yn ymgysylltu’n llawn â’r fenter 'Goruchwylio’r llwybr i ragoriaeth' sydd â’r nod o broffesiynoleiddio rôl y Goruchwyliwr Addysgol. Mae gan yr Ysgol broses Sicrhau Ansawdd gadarn ar waith gan weithio ag Uned Ansawdd AaGIC. Bydd hyfforddeion sy’n cael anawsterau gyda’u hyfforddiant yn gallu troi am help gan yr Arweinydd Perfformiad yn yr Ysgol yn ogystal ag Uned Cymorth Proffesiynol AaGIC.

Mae gennym nifer sylweddol o hyfforddeion llai nag amser llawn ar y rhaglen ar bob lefel o ST sy’n cael eu cynorthwyo gan Swyddog Arweiniol Llai nag Amser Llawn a'r uned hyfforddi Llai nag Amser Llawn (LTFT). Mae gan y Pwyllgor Hyfforddiant Arbenigedd Pediatreg rôl hanfodol o ran rheoli’r rhaglen hyfforddi ac mae cylch gorchwyl y grŵp hwn i’w weld yn y ddogfen Paediatric STC governance (Word, 134Kb).

Yn achos hyfforddeion ar raglen De Cymru, mae rhaglen addysgu ranbarthol gynhwysfawr yn cael ei chynnal yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Mae croeso i hyfforddeion ar raglen Gogledd Cymru fanteisio ar addysgu rhanbarthol De Cymru, ond mi allant hefyd fanteisio ar addysgu a ddarperir gan Ddeoniaeth Mersi.

Yn ychwanegol at y rhaglen addysgu ranbarthol, mae hyfforddeion yn elwa ar addysg leol o safon uchel yn eu hunedau a thrwy sesiynau hyfforddi ad hoc eraill. Hefyd mae Grŵp Efelychiad Cymru gweithgar.