Neidio i'r prif gynnwy

Rhiwmatoleg

Mae rhiwmatoleg yn un o arbenigeddau meddygaeth ac mae wedi cadw dibyniaeth gref ar sgiliau clinigol cadarn er gwaethaf datblygiadau pwysig yn ein dealltwriaeth o sail folecwlaidd clefydau rhiwmatolegol.

Mae galw mawr am arbenigedd rhiwmatoleg. Ar hyn o bryd, mae dros 470 o ymgynghorwyr a 210 o hyfforddeion yn gweithio yn yr arbenigedd, sy’n cyfateb i tua un ymgynghorydd am bob 165,000 o boblogaeth y DU.

Beth yw rhiwmatoleg?

Mae rhiwmatoleg yn cynnwys ymchwilio, rheolaeth gyfannol ac adsefydlu cleifion ag ystod eang o anhwylderau o’r system gyhyrysgerbydol sy’n cynnwys y cyfarpar symud, esgyrn a meinwe gysylltiol a phibellau gwaed. Mae anhwylderau rhiwmatig yn cynnwys arthritis llidiol, clefyd rhiwmatig awto imiwn ac aml system cymhleth, cyflyrau’r meinwe feddal gan gynnwys anafiadau, osteoarthritis, poen yn yr asgwrn cefn, syndromau poen cronig a chlefydau metabolaidd yr esgyrn. Mae ymchwilio a rheolaeth optimwm cyflyrau o’r fath felly’n aml yn heriol a boddhaus ac mae angen dull amlddisgyblaethol sy’n cysylltu cymhwyso egwyddorion pathoffisioleg clefydau a therapiwteg ddatblygedig gydag egwyddorion adsefydlu cadarn.

Mae’r cwricwlwm rhiwmatoleg yn seiliedig ar gael cymhwystra mewn nifer o barthau gan gynnwys:

 • gwybodaeth gadarn am epidemioleg, hanes natur, pathoffisioleg a thriniaeth y cyflyrau hyn ynghyd â gallu i gymhwyso gwyddoniaeth sylfaenol sy’n berthnasol i riwmatoleg
 • y gallu i gyflawni a dehongli hanes llawn ac archwiliad clinigol o gleifion sy’n arddangos cyflyrau o’r fath
 • y gallu i ddethol a dehongli canlyniadau ymchwiliadau craidd a ddefnyddir mewn rhiwmatoleg, gan gynnwys profion gwaed a thechnegau delweddu
 • y gallu i ddewis a gweithredu’n briodol yr ystod lawn o driniaethau, ffarmacolegol, biolegol, corfforol neu eraill, sydd ar gael i reoli cleifion â chyflyrau cyhyrysgerbydol a chysylltiedig
 • cymhwystra mewn ystod eang o chwistrelliadau cymalau a meinwe feddal
 • y gallu i gyfathrebu’n dda â chleifion ac aelodau’r tîm amlddisgyblaethol
 • y gallu i reoli cleifion â chyflyrau cyhyrysgerbydol a chysylltiedig mewn ffordd gyfannol
 • hwyluso gweithio effeithiol fel tîm ac arddangos sgiliau arweinyddiaeth sy’n rhychwantu gofal sylfaenol ac eilaidd
 • dylunio a gweithredu archwiliadau clinigol perthnasol ac ymateb i ganlyniadau archwiliadau
 • y sgiliau rheoli sy’n ofynnol i gyfranogi mewn ac arwain tîm rhiwmatoleg
 • arfarnu a dehongli ymchwil glinigol gyhoeddedig yn feirniadol
 • hwyluso dysgu effeithiol gan staff clinigol eraill.

Dewis gyrfa mewn rhiwmatoleg

Mae rhiwmatoleg yn gyfle ardderchog i ymarfer meddygaeth glinigol yn yr ystyr ehangaf gydag egwyddorion rheolaeth clefydau acíwt a chronig yn ganolog. Gall hyn yn aml arwain at feithrin perthnasoedd therapiwtig ac addysgol tymor hir boddhaus a chryf â chleifion.

Gall yr arbenigedd hwn gael ei gysylltu â dyletswyddau mewn GIM, yn enwedig mewn lleoliadau DGH a bydd digonedd o gyfleoedd i ddatblygu diddordebau is-arbenigol ac ymchwil gan ddatblygu llwybr gyrfaol academaidd sy’n dilyn cynigion Walport. Mae cysylltiadau cynyddol gryf yn cael eu meithrin â gofal sylfaenol drwy waith yn y rhyngwyneb sylfaenol/eilaidd. Gall hwn fod yn bwyslais a fydd yn datblygu ymhellach yn y dyfodol.

Cysylltiadau

Dolenni defnyddiol