Neidio i'r prif gynnwy

Niwroleg

Mae niwroleg yn arbenigedd sy’n newid yn gyflym. Yn draddodiadol, roedd niwroleg yn cael ei weld fel diddordeb deallusol, a oedd yn ymwneud â diagnosis o gyflyrau prin y system nerfol.

Mae dyfodiad delweddu hygyrch, a datblygiad therapïau posibl, wedi arwain at niwrolegwyr sy’n ymdrin â thrin a gofal parhaus anhwylderau sydd mewn gwirionedd yn rhai cyffredin iawn fel strôc, epilepsi, sglerosis ymledol a chlefyd Parkinson.

Ar hyn o bryd mae hyfforddiant meddygol uwch yn para am bum mlynedd, ac mi all un ohonynt fod mewn ymchwil berthnasol. Fel arfer mae’r hyfforddiant wedi’i leoli mewn canolfannau niwrowyddorau rhanbarthol gan gylchdroi ag unedau eraill. Mae amlygiad i niwroleg math DGH yn orfodol. Ceir mynediad i HMT yn dilyn cyfnod o hyfforddiant proffesiynol (fel arfer ar ôl cwblhau MRCP neu gymhwyster tramor cyfatebol). Mae cwricwlwm yr hyfforddiant, cymeradwyo swyddi a chylchdroi hyfforddiant yn cael eu goruchwylio gan Bwyllgor Cynghori’r Arbenigedd (SAC) mewn niwroleg sy’n atebol i’r JRCPTB. Mae agweddau ar yr hyfforddiant, addysg ac asesu’n cael eu datblygu ar y cyd ag Is-bwyllgor Addysgol Hyfforddiant Cymdeithas Niwrolegwyr Prydain. Mae aelodaeth o’r SAC drwy enwebiad drwy Goleg Brenhinol y Meddygon, Cymdeithas Niwrolegwyr Prydain, arsylwr o Iwerddon, swyddogion o’r JRCPTB gan gynnwys y Cyfarwyddwr Meddygol a’r Deon arweiniol ar gyfer niwroleg.

Yn ddiweddar gwelwyd cynnydd cyflym yn niferoedd y niwrolegwyr ymgynghorol ac mae’n debygol y bydd swyddi newydd yn dal i gael eu datblygu. Bydd angen o leiaf ddau niwrolegydd ar y rhan fwyaf o ysbytai cyffredinol dosbarth a fydd yn gyfrifol am atgyfeiriadau meddygon teulu ac am weld atgyfeiriadau cleifion mewnol gan arbenigwyr eraill. Ar hyn o bryd mae gan lawer o niwrolegwyr sesiynau mewn canolfannau niwrowyddorau rhanbarthol, lle mae ganddynt fynediad at welyau cleifion mewnol, gwasanaethau ymchwilio arbenigol (niwroddelweddu, niwroffisioleg, patholeg) ac atgyfeirio ymlaen at wasanaethau niwrolawfeddygol. Bydd rhai’n datblygu gwasanaethau is-arbenigol rhanbarthol mewn strôc, epilepsi, clefydau niwrogyhyrol, dementia, geneteg ac anhwylderau symud.

Yn y dyfodol mae’n debygol y bydd newid ym mhwyslais y gwaith tuag at ysbytai cyffredinol dosbarth fel y bydd niwrolegwyr yn cyfrannu mwy at atgyfeiriadau niwrolegol acíwt ac yn cynnig gwasanaethau niwrolegol lleol ar gyfer anhwylderau cyffredin fel epilepsi, MS a strôc. Bydd cwblhau hyfforddiant arbenigol mewn niwroleg yn sicrhau cymhwystra ym mhob agwedd ar niwroleg gyffredinol fel y gall hyfforddeion dderbyn swyddi mewn niwroleg mewn ysbytai cyffredinol dosbarth a chanolfannau rhanbarthol. Bydd cyfleoedd i ddilyn pob agwedd ar hyfforddiant is-arbenigol fel cofrestrydd arbenigol, ond i ymarfer hefyd mewn is-arbenigedd disgwylir y bydd hyfforddeion wedi cael rhagor o hyfforddiant, naill ai o fewn eu swyddi ymchwil neu o fewn neu ar ôl cymrodoriaethau CCT.

Dolenni defnyddiol

Cysylltiadau