Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth fewnol gyffredinol

Gwybodaeth am y cwricwlwm meddygaeth (fewnol) gyffredinol (GIM)

Cafodd y Cyfrifiannell Crynodeb o Hyfforddiant (Excel, 82Kb) ei lunio i alluogi hyfforddeion i gyfrifo eu profiad o feddygaeth acíwt a chleifion allanol (neu gleifion allanol cyfatebol) mewn ffordd sy’n gydnaws â chymorth penderfynu 2009 y GIM (diwygiwyd yn 2012); a fydd yn cael ei ddefnyddio mewn adolygiadau blynyddol o gynnydd mewn cymhwysedd (ARCP) a PYA. Mae Pwyllgor Cynghori Arbenigedd (SAC) meddygaeth fewnol yn argymell hyn i hyfforddeion ac aseswyr fel ffordd rwydd o gael gwybodaeth sy’n ofynnol i gynnal yr asesiadau hyn. Ar ôl ei gwblhau, rhaid i’r cyfrifiannell gael ei lofnodi gan eich goruchwyliwr addysgol (ES) a’i gadw o dan y 'Llyfrgell Bersonol' yn eich E-Bortffolio (defnyddiwch ffolder ar wahân gyda’r teitl Crynodeb o Hyfforddiant.

Cafodd cwricwlwm Meddygaeth Fewnol Gyffredinol 2009 (GIM) ei ddiwygio, a daeth i rym ym mis Awst 2012. Bydd disgwyl i’r holl gyflogeion sy’n dilyn cwricwlwm GIM 2009 fabwysiadu’r newidiadau isod.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan y Cydbwyllgor Hyfforddi Colegau Brenhinol y Meddygon (JRCPTB) - GIM .

Cysylltiadau

  • Dr Biju Mohamed - Cadeirydd STC – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
  • Dr John Butler - Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

GIM ARCP terfynol / cymeradwyaeth

Bydd eich cymeradwyaeth derfynol i ymgeisio am eich Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant GIM (CCT) yn golygu y bydd yn rhaid i Gadeirydd STC (Dr Biju Mohamed) neu’r TPD (Dr John Butler) adolygu’r targedau a amlinellwyd yn eich GIM PYA. Hefyd bydd angen i ni sicrhau bod eich e-bortffolio yn gyfoes a’ch bod wedi cyrraedd eich targedau WPBA ar gyfer eich blwyddyn olaf.

Mae wedi dod i’n sylw bod nifer o hyfforddeion yn ei gadael yn hwyr iawn cyn cychwyn y broses gymeradwyaeth derfynol. Hefyd, rydym yn aml yn canfod diffygion sy’n rhaid eu cywiro a all oedi eich CCT. Yr un fydd dyddiad y CCT ar gyfer GIM a’ch arbenigedd ac felly bydd angen cynllunio a sylw gofalus i sicrhau bod y broses yn cael ei chwblhau ar amser er mwyn i’ch CCT deuol gael ei ganiatáu.

Oherwydd hyn, byddem yn argymell y canlynol ar gyfer eich ARCP ymadael GIM:

  1. 1. Dylai hyfforddeion ymdrechu i gysylltu â Rhian Bartle dri mis cyn eu cymeradwyaeth, ac yn ddelfrydol wedi cwblhau argymhellion eu PYA gydag e-bortffolio wedi’i gwblhau. Ar yr adeg honno bydd naill ai Dr Mohamed neu Dr Butler yn adolygu eich e-bortffolio ac yn gwneud argymhellion/ yn cymeradwyo fel bydd yn briodol. Byddwn wedyn yn ymdrechu i gymeradwyo’r e-bortffolios o leiaf 6 wythnos ymlaen llaw a fyddai’n caniatáu digon o amser i chi i gwblhau’r broses CCT gyda JRCPTB
  2. Mae JRCPTB - Cwblhau hyfforddiant yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y broses hon.
  3. Rhaid i hyfforddeion sicrhau bod ganddynt adroddiad ES GIM sy’n egluro sut a pha bryd y cafodd yr holl dargedau PYA gorfodol ac a argymhellwyd eu cyrraedd cyn gwneud cyswllt. Rhaid cofnodi ffactorau / rhesymau lliniarol rhesymol yn achos unrhyw dargedau a argymhellwyd sydd heb eu cyrraedd yn yr adroddiad ES a ddogfennwyd.
  4. I osgoi oedi ac i hwyluso’r adroddiad GIM ES a’r ARCP Ymadael, cynghorir hyfforddeion i gael ffolder ar wahân o dan y teitl ‘GIM Exit ARCP’ yn eu llyfrgell gyda’r targedau a thystiolaeth briodol gyda dyddiadau cwblhau.
  5. Noder pan fydd yr asesydd allanol yn argymell QIP neu archwiliad, byddwn yn gorfodi hynny. Ni allwch gynnal archwiliad neu QIP yn eich is-arbenigedd eich hun gyda gogwydd GIM.
  6. Yn olaf, dylech sicrhau bod eich e-bortffolio GIM wedi cael ei hunan-ardystio a bod eich ES wedi eich cymeradwyo i lefel CCT ym mhob cymhwysedd. Byddwn yn disgwyl peth tystiolaeth - WPBA / Myfyrio / cyrsiau yn erbyn pob cymhwysedd.
  7. Fel arfer gallwn gymeradwy’r e-bortffolio o bell, ond os yw’n anodd cael yr wybodaeth ofynnol o’r portffolio, bydd angen trefnu cyfarfod rhwng yr hyfforddai a’r Cadeirydd / TPD, ac mae hyn yn debygol o achosi oedi yn y broses

Cysylltwch â Rhian Bartle yn swyddfa Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) neu un ohonom ni os oes angen rhagor o gyngor neu eglurhad arnoch.

Dolenni defnyddiol