Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth anadlol

Mae’r rhaglen hyfforddi meddygaeth anadlol yng Nghymru’n awr wedi’i rhannu rhwng y de a’r gogledd. Mae rhaglen y Gogledd yn cynnwys hyfforddiant ar dri safle o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Bangor, Wrecsam a Glan Clwyd) a Chanolfan Ysgyfaint gogledd orllewin Lloegr yn Ysbyty Wythenshawe ym Manceinion.

Mae rhaglen y De, sy’n cynnwys hyfforddiant ar bob safle yn y De o’r Gorllewin i’r De Ddwyrain. Ni ddisgwylir i ymgeiswyr sy’n gwneud cais i’r rhaglen Anadlol gylchdroi rhwng y Gogledd a’r De, a byddant yn aros naill ai yn y De neu’r Gogledd drwy gydol yr hyfforddiant.

Apêl Meddygaeth Anadlol yw ei chwmpas eang. Mae llawer o wahanol glefydau’r sylfaenol yr ysgyfaint, ac mae’r ysgyfaint hefyd yn gysylltiedig â llawer o glefydau systemig eraill. Hefyd, mae’r meysydd ymchwil yn amrywiol, gan gynnwys y maes clinigol ac imiwnoleg sylfaenol a bioleg foleciwlaidd. Mae patholeg yr ysgyfaint yn amrywiol ac mae’n cynnwys clefyd y llwybr anadlu, canser, clefydau heintus a phrosesau llidiol / fasgwlitig.

Mae cyfle i foddloni eich awydd am driniaethau ymarferol yn y rhestr broncosgopi ac am yr uwch dechnoleg yn yr ITU, maes y mae Meddygaeth Anadlol yn meithrin cysylltiadau clos ag ef. Mae hwn yn sicr yn arbenigedd sydd â rhywbeth i’w gynnig i bawb.

Beth yw meddygaeth anadlol?

Mae Meddygaeth Anadlol yn un o’r ddau brif arbenigedd Meddygaeth (Fewnol) Gyffredinol (G(I)M). Mae tua 30% o’r holl dderbyniadau acíwt mewn G(I)M am broblem anadlol sylfaenol, ffigurau tebyg i Gardioleg, ac mae Meddygon Anadlol yn hanfodol ac yn gyfranwyr pwysig at y gwasanaeth meddygaeth acíwt yn ysbytai acíwt pob Bwrdd Iechyd. Mae cysylltiad agos rhwng Meddygaeth Anadlol a Meddygaeth Gofal Critigol.

Mae’r rhan fwyaf o Feddygon Anadlol yn goruchwylio cymorth anadlu anfewnwthiol wrth helpu cleifion â methiant anadlol acíwt yn yr amgylchedd Dibyniaeth Uchel, ac mae gan lawer sesiynau i helpu i redeg gwasanaethau Gofal Dwys ac arbenigedd mewn rheoli Syndrom Trallod Anadlol Oedolion. Mae gan Feddygon Anadlol sgiliau technegol sylweddol. Maent yn cynnal broncosgopi (diagnostig ac, yn gynyddol, ymyriadol), triniaethau plewrol (gan gynnwys biopsi plewrol a mewnosod draen yn y frest), thorasgopi meddygol ar gyfer ymchwiliad mwy mewnwthiol o allrediad plewrol a chymorth anadlu anfewnwthiol. Mae ganddynt arbenigedd sylweddol mewn ffisioleg cardio-anadlol ac maent yn rhedeg labordai gweithrediad yr ysgyfaint yn y rhan fwyaf o ysbytai i ddehongli profion cymhleth o weithrediad yr ysgyfaint, sy’n gonglfaen diagnosis anadlol.

Mewn lleoliadau cleifion allanol mae Meddygon Anadlol yn rhedeg y gwasanaethau ar gyfer canser yr ysgyfaint a thwbercwlosis yn y rhan fwyaf o Fyrddau Iechyd. Mae cleifion yn cael eu hatgyfeirio ag ystod eang o gyflyrau’r ysgyfaint ac eraill, gydag atgyfeiriadau am y lleill am fod yr ysgyfaint yn gysylltiedig â chymaint o gyflyrau systemig nad ydynt yn ysgyfeiniol. Mae cyfran helaeth o’r gwaith â chleifion allanol yn cynnwys ymchwilio, gwneud diagnosis a rheoli cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio â chwynion amhenodol o boen yn y frest, peswch a diffyg anadl sydd heb achos hysbys sy’n golygu bod gan y rhan fwyaf o Feddygon Anadlol gryn arbenigedd wrth ddelio ag ansicrwydd diagnostig. Oherwydd hyn, mae ymarferwyr meddygol eraill yn aml yn cysylltu â hwy lle bydd symptomau mwy amhenodol, cyffredinol lle nad oes esboniad diagnostig amlwg.

Maent hefyd yn rhedeg gwasanaethau rhyddhau cynnar, ysbyty yn y cartref ac adsefydlu ysgyfeiniol ar gyfer COPD ac mae ganddynt arbenigedd sylweddol i reoli cleifion â salwch terfynol. Mae rhai Meddygon Anadlol yn rhedeg gwasanaethau ar gyfer trawsblannu ysgyfaint. Ymhlith y clefydau penodol sydd o fewn prif gylch gwaith Meddygon Anadlol mae amrywiaeth enfawr o glefydau a etifeddir (e.e. Ffeibrosis Systig), cynhenid, heintus (e.e. niwmonia, empyema, heintiau manteisiol gan gynnwys trawsblannu ac anhwylderau sy’n gysylltiedig â HIV, bronciectasis, TB), llidiol (e.e. clefyd eosinoffilig yr ysgyfaint, fasgwlitis, clefyd interstitaidd yr ysgyfaint), fasgwlaidd (e.e. emboledd ysgyfeiniol, pwysedd gwaed uchel ysgyfeiniol), malaen (e.e. canser yr ysgyfaint, mesothelioma, tiwmorau mediastinal), alergaidd, cysylltiedig â chwsg, niwrogyhyrol, a’r llwybr anadlu (asthma, COPD, bronciolitis difodol).

Dolenni defnyddiol

Cysylltiadau

 • Dr Dan Menzies – Cadeirydd STC
 • Dr Carol Llewellyn-Jones - un - Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi
  • yn gyfrifol am:
   • adroddiad y GMC
   • arolwg o hyfforddiant
   • dyrannu goruchwylwyr addysgol
   • cynnal a diweddaru’r llawlyfr hyfforddi
   • croesawu hyfforddeion newydd i’r cylchdro.
 • Dr Helen Davies - dau - Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi
  • yn gyfrifol am:
   • rheoli cylchdroi a recriwtio
   • prosesu a chymeradwyo ceisiadau OOP.