Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth Acíwt

Mae meddygaeth fewnol acíwt (AIM) yn arbenigedd meddygol gymharol newydd a dim ond ers 2009 y mae’n cael ei chydnabod. Mae meddygon AIM yn gyfrifol am asesiadau cychwynnol, ymchwiliadau, gwneud diagnosis a rheoli cleifion sydd â salwch meddygol acíwt (fel arfer yn ystod 72 awr gyntaf eu harhosiad mewn ysbyty). Bydd hyn fel arfer yn digwydd mewn AMU (Uned Feddygaeth Acíwt), ond gall llawer o gleifion gael gofal mewn gofal dydd, sy’n golygu eu bod yn gallu cael eu rhyddhau ar yr un diwrnod.

Ers 2005 bu newidiadau mawr yn y ffordd mae gofal acíwt yn cael ei ddarparu ac yn y tîm sy’n ei ddarparu. Gwelwyd fod presenoldeb Meddygon Acíwt mewn ysbytai gyda gofal heb ei drefnu wedi lleihau’r risg o farw a hyd yr arhosiad yn yr ysbyty heb gynyddu cyfraddau aildderbyn. Mae AIM yn arbenigedd ifanc sy’n ehangu ac yn esblygu’n gyflym i wneud cyfraniad pwysig at ddarpariaeth gofal iechyd yn y DU yn y dyfodol. Mae arweinyddiaeth glinigol a rheolaeth tîm amlddisgyblaethol arbenigol dros ben sy’n darparu gofal heb ei drefnu yn un o sgiliau hanfodol Meddyg Acíwt.

Pam ddylwn i ddewis meddygaeth acíwt?

  • Byddwch yn cael eich hyfforddi i allu ymchwilio, gwneud diagnosis a thrin cleifion ag amrywiaeth enfawr o broblemau’n yn gyflym
  • Byddwch yn flaenllaw yn natblygiad a gwelliant gwasanaethau i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal gorau
  • Mae natur sesiynol AIM yn addas ar gyfer gweithio Llai nag Amser Llawn (LTFT) a hyfforddiant hyblyg
  • NI FYDDWCH ar alw’n fwy nag unrhyw arbenigedd arall fel Hyfforddai AIM
  • Mae AIM yn neilltuo amser penodol i chi i ddilyn diddordeb arbennig
  • Mae gofal dydd yn rhan allweddol o AIM ac mae’n cynnig her unigryw a newid o ran cyflymder.

Sut un yw’r rhaglen hyfforddi?

Bydd hyfforddeion ar yr Uned Meddygaeth Acíwt yn ymdrin â derbyniadau acíwt, gofal dydd, clinigau mynediad cyflym a dilynol, a gofal cleifion mewnol sy’n aros ar yr uned am ddiagnosis a thriniaeth. Mae cylchdroeon pellach mewn Meddygaeth Anadlol, Cardioleg, Gofal Henoed a Gofal Critigol wedi’u cynllunio i roi ystod eang o sgiliau a gwybodaeth arbenigol i hyfforddeion.

Mae sgiliau ymarferol hefyd yn faes allweddol i’r Meddyg Acíwt gan fod triniaethau’n cael eu cynnal yn ddyddiol fel rhan o ofal acíwt cleifion. Mae hyn yn cynnwys sgiliau fel pigiad yn y meingefn, draenio’r frest, a draenio asgetig, mewn lleoliad AMU ac fel rhan o wasanaethau gofal dydd. Mae amser neilltuedig a chymorth ar gael i hyfforddeion i ddysgu sgil arbenigol. Mae hyn yn ofynnol i gael dyfarniad mewn meddygaeth fewnol acíwt ac mae’n gyfle unigryw yn ystod hyfforddiant arbenigol uwch lle mae sesiynau’n cael eu neilltuo i hyfforddeion i roi sylw i agwedd ar feddygaeth sydd o ddiddordeb arbennig iddynt. Mae’r rhestr lawn o sgiliau arbenigol cydnabyddedig ar gael ar wefan Cyd-fwrdd Hyfforddiant Graddedigion y Colegau Brenhinol (JRCPTB) a cheir dolen ati isod. Mae hyfforddeion blaenorol yng Nghymru wedi cael hyfforddiant mewn ecocardiograffi trawsthorasig, uwchsain, gofal dwys, tocsicoleg feddygol, y diploma mewn Niwroleg, meddygaeth strôc, ac addysg feddygol. Rydym yn fwy na pharod i gynnwys diddordebau newydd hefyd. Rhaid pasio hefyd yr Arholiad Tystysgrif Arbenigedd mewn meddygaeth acíwt yn ystod hyfforddiant arbenigol uwch.

Mae gan Gymru 12 swydd hyfforddi ar hyn o bryd sy’n arwain at Dystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCT) mewn Meddygaeth Fewnol Acíwt a Meddygaeth Fewnol Gyffredinol. Mae’r rhaglen hyfforddi’n bum mlynedd o hyd fel arfer (er bod rhai sgiliau arbenigol fel gofal dwys a meddygaeth strôc yn ychwanegu at hyd yr hyfforddiant). Mae blwyddyn yn cael ei threulio yng Ngogledd Cymru fel arfer gyda gweddill y rhaglen wedi’i lleoli yn Ne Ddwyrain Cymru ar hyn o bryd. Cynhelir ysgol haf flynyddol lle mae hyfforddeion a hyfforddwyr yn treulio wythnos gyda’i gilydd yn un o rannau brafiaf Cymru i ganolbwyntio ar eu haddysg.

A hoffech chi wybod mwy?

Dolenni defnyddiol