Neidio i'r prif gynnwy

Geneteg glinigol

Mae geneteg glinigol yn arbenigedd sy’n cynnwys gwneud diagnosis a rheoli anhwylderau genetig sy’n effeithio ar unigolion a’u teuluoedd. Mae’r cynnydd cyflym mewn dealltwriaeth o amrywiad biolegol a’i rôl mewn iechyd a chlefydau yn ei wneud yn arbenigedd cyffrous ac yn un sy’n tyfu.

Mae’r rhan fwyaf o’r cleifion yn rhai allanol, gyda rhai atgyfeiriadau ward ar gyfer barn arbenigol. Mae genetegyddion yn gweithio gan amlaf mewn Canolfannau Genetig Rhanbarthol mewn cydweithrediad agos â gwyddonwyr labordy, cwnselwyr genetig a chydweithwyr academaidd.

Prif rolau’r genetegydd clinigol yw gwneud diagnosis o anhwylderau a etifeddir a namau geni, amcangyfrif risgiau genetig, trefnu profion genetig priodol, a chynghori unigolion a all fod ag, neu sydd mewn perygl o fod ag, anhwylder genetig.

Gan fod rhai anhwylderau genetig yn gallu effeithio ar bobl o bob oed a chynnwys holl systemau’r corff, mae genetegyddion clinigol yn cydweithio’n glos ag ystod eang o arbenigeddau eraill, yn aml mewn clinigau amlddisgyblaethol. Mae rhai is-arbenigeddau (e.e. dysmorffoleg, geneteg canser, niwrogeneteg, geneteg cardioleg) felly’n gyffredin.

Mae’r rhaglen hyfforddi mewn geneteg glinigol yn bedair blynedd o hyd fel Hyfforddai Arbenigol ac mae profiad o ymchwil yn rhywbeth sy’n cael ei annog. Mae mynediad i’r arbenigedd fel arfer ar lefel ST3, naill ai fel hyfforddai clinigol neu academaidd. Mae recriwtio’n cael ei drefnu’n flynyddol gydag ymgeiswyr yn cystadlu ar lefel genedlaethol. Mae gan y rhan fwyaf o hyfforddeion gefndir mewn meddygaeth oedolion neu bediatrig a rhaid meddu ar MRCP(UK) neu MRCPCH cyn mynediad ar ST3.

Daw’r rhan fwyaf o hyfforddeion yn ymgynghorwyr gyda’r GIG ond gall y rhai sydd â diddordeb mewn ymchwil gael swydd fel ymgynghorwyr academaidd llawn neu ran amser, gyda llai o ymrwymiadau clinigol. Mae addysgu hefyd yn rhan bwysig o lwyth gwaith y rhan fwyaf o enetegyddion clinigol.

Bydd geneteg glinigol yn arbennig o addas i hyfforddeion sy’n gyfathrebwyr da ac sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm, sy’n chwilfrydig ac yn mwynhau amrywiaeth, ac sy’n gallu gweithio gydag elfen o annibyniaeth.

Dolenni geneteg glinigol

Cysylltiadau geneteg glinigol