Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth

Stethoscope on a table

Mae meddygaeth yn arbenigedd sy’n cynnwys ystod hynod o eang o gyfleoedd hyfforddi. I wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn rydym yn cynnig rhaglen gyda sicrwydd ansawdd sy’n dechrau drwy roi sylfaen gref mewn meddygaeth. Mae hon yn arwain at nifer o ganghennau penodol sydd wedi’u llunio i gynnig cyfleoedd hyfforddi a’r cyfeiriad sydd ei angen i wneud y gorau o yrfa mewn meddygaeth ysbyty. Y rhain yw:

 • Hyfforddiant meddygaeth fewnol (IMT) neu lwybr craidd gofal acíwt (meddygaeth acíwt) - Meddygaeth mewn cydweithrediad ag ACCS Arweiniol.
 • Hyfforddiant uwch mewn meddygaeth – mae Cymru’n cynnig 22 o is-arbenigeddau mewn meddygaeth

Mae pob grŵp o hyfforddeion yn cael ei oruchwylio gan Bwyllgor Hyfforddi Arbenigedd (STC).

Drwy weithio â’r pwyllgorau hyn, rydym yn:

 • trefnu rhaglenni hyfforddi’n unol â gofynion y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC)
 • recriwtio a dethol hyfforddeion
 • sicrhau trefniadau cynefino priodol ar gyfer y rhaglen hyfforddi i bob hyfforddai newydd
 • hybu darpariaeth a defnydd o’r e-bortffolio gan yr hyfforddeion a’u goruchwylwyr addysgol
 • gweithio ag addysgwyr arweiniol lleol (arweinyddion cyfadrannau, trefnwyr cyrsiau, tiwtoriaid colegau) i sicrhau bod pob swydd yn y rhaglen yn cynnig profiad o ansawdd uchel
 • sicrhau bod goruchwyliaeth addysgol reolaidd ar gael
 • sicrhau bod yr holl oruchwylwyr addysgol wedi cael hyfforddiant priodol (gan gynnwys sgiliau addysgu, sgiliau arfarnu ac asesu a hyfforddiant mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth) ar gyfer eu rôl fel addysgwyr ac aseswyr
 • sicrhau bod gan hyfforddeion fynediad at wybodaeth, cyngor, a chwnsela ar yrfaoedd sy’n briodol ac yn seiliedig ar wybodaeth
 • rhagweithiol wrth ganfod a oes ar hyfforddeion angen help neu arweiniad ychwanegol a sicrhau bod camau cywirol yn cael eu cymryd
 • monitro asesiad o hyfforddiant gan gynnwys adolygiadau blynyddol o gynnydd mewn cymhwysedd (ARCP) ac Asesiadau Blwyddyn
 • Olaf ond Un (PYA).

Rydym yn adrodd i’r Deon Meddygaeth ac rydym hefyd mewn cysylltiad â’r Chyd-fwrdd Hyfforddiant Graddedigion y Colegau Brenhinol (JRCPTB) a’i Bwyllgorau Cynghori Arbenigol (SAC), yn bennaf drwy Goleg Brenhinol Meddygon Llundain. Pennaeth yr Ysgol yw Dr Shaun Smale.

E-bortfolio’r GIG

Mae’r e-bortffolio ar gael i’r holl feddygon dan hyfforddiant (a’u goruchwylwyr) ar raglenni hyfforddiant meddygaeth fewnol (IMT), llwybr craidd gofal acíwt (meddygaeth) a phob rhaglen hyfforddi uwch. Mae’r JRCPTB yn disgwyl y bydd pob IMT, ACCS (meddygaeth) a hyfforddeion hyfforddiant uwch yn defnyddio’r e-bortffolio i gofnodi eu hasesiadau, arfarniadau a’u cynnydd drwy’r hyfforddiant.

Arolwg cenedlaethol o hyfforddeion y GMC

Yn 2016, Cymru oedd y rhanbarth â’r sgôr uchaf o ran bodlonrwydd hyfforddeion ledled y DU, sef rhanbarth uchaf y DU! Mae gennym hefyd ddau safle hyfforddi sydd wedi’u sgorio yn y deg uchaf o ran ‘baneri gwyrdd’ bodlonrwydd cyffredinol a dim un safle hyfforddi yn y deg isaf.

IMT yw cam cyntaf hyfforddiant mewn Meddygaeth a’r pwynt mynediad i’r hyfforddeion hynny a hoffai ddilyn gyrfa yn yr arbenigeddau meddygol fel cardioleg, dermatoleg, gastroenteroleg ac ati. Bydd cylchdroeon yn galluogi hyfforddeion i gael profiadau amrywiol ac amlygiad i ystod o arbenigeddau meddygol, i’r modd y mae ysbytai a Byrddau Iechyd o feintiau a strwythurau gwahanol yn gweithio; yn ogystal â chyfle i weithio gydag ac i amrywiaeth llawer mwy o gydweithwyr a chleifion o gefndiroedd gwahanol gyda lefelau gwahanol o brofiad; yn ogystal â’r cyfle i gael cysylltiad mwy clos ag addysgu a hyfforddiant meddygol.

Rydym yn cynnig cyrsiau PACES am ddim i’n hyfforddeion IMT yn ogystal â rhaglen addysgu strwythuredig, yn unol â’r cwricwlwm cenedlaethol. Gall hyfforddeion hefyd gadw’r un Goruchwyliwr Addysgol drwy gydol eu rhaglen tair blynedd. Mae Rhan 1 MRCP yn gwrs penwythnos gydag arholwyr PACES a chleifion go iawn. Mae’r lleoliad yn union yr un fath ag yn achos arholiad PACES a rhoddir adborth ar berfformiad i’r holl gyfranogwyr. Archebir lle ymlaen llaw a darperir gwasanaeth arlwyo ar gyfer y penwythnos cyfan. Bydd gwahoddiadau’n cael eu hanfon ar ôl i’r dyddiadau gael eu cadarnhau.

Cwricwlwm hyfforddiant cam un meddygaeth fewnol

Gweithredu cwricwlwm newydd hyfforddiant cam un meddygaeth fewnol

Blociau tri mis o ICU – Mae blociau tri mis penodedig o ICU wedi’u gwarantu yng Nghymru. Mae’r profforma ar gyfer y tri mis ar gael isod. Bydd gan bob hyfforddai dri mis yn ystod IMT Blwyddyn Dau.

Cafodd cam un cwricwlwm Meddygaeth Fewnol (IM) ei gymeradwyo gan y GMC ar 8 Rhagfyr 2017 gan ddisodli hyfforddiant meddygol craidd (CMT) ym mis Awst 2019. Mae’r cwricwlwm, cwestiynau cyffredin hyfforddeion a chanllaw gweithredu ar gael ar wefan y JRCPTB. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar hyn o bryd yn gweithio’n glos â’r holl Fyrddau Iechyd yng Nghymru i sicrhau ein bod yn cynnig rhaglen hyfforddi gynhwysfawr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn neu CMT, cysylltwch â Rheolwr yr Ysgol, Mrs Hilary Williams.

Lleoliadau ITU a warentir

Gan weithio ag IM Arweiniol a’n cydweithwyr ITU, gallwn yn awr gadarnhau lleoliadau ITU gwarantedig ar bob cylchdro (tri mis) a hefyd chwe mis o geriatreg ar bob cylchdro, sy’n cynnwys gofynion gorfodol y cwricwlwm.

Dyddiau astudio gorfodol IMT

Oherwydd y pandemig Covid-19, rydym yn gweithio ar fersiwn 'ar-lein' o’r dyddiau astudio. Bydd rhagor o fanylion ar gael cyn gynted â phosibl.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Ysgol Feddygaeth, cysylltwch â Mrs Hilary Williams neu ffoniwch 01443 824247 (llinell uniongyrchol).