Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth frys bediatrig

Hyfforddiant is-arbenigedd meddygaeth frys bediatrig

Mae rhai hyfforddeion meddygaeth frys yn teimlo yr hoffent feithrin sgiliau pellach mewn meddygaeth frys bediatrig, a dewisant fynd am achrediad deuol gan ennill Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCTs) mewn meddygaeth frys (EM) ac mewn meddygaeth frys bediatrig (PEM) ar ddiwedd yr hyfforddiant. Mae’r hyfforddiant is-arbenigedd PEM yn cynnwys blwyddyn ychwanegol (a gymerir yn aml rhwng ST4 ac ST5) ac mae’n cynnwys chwe mis mewn ED bediatrig, tri mis ar ward bediatrig gyffredinol, a thri mis mewn uned gofal dwys (ICU) bediatrig. Mae mynediad i’r hyfforddiant yn gystadleuol ac nid oes angen ichi feddu ar brofiad pediatrig blaenorol, er bod dangos diddordeb yn yr is-arbenigedd yn fanteisiol.

Y ganolfan a achredwyd ar gyfer yr hyfforddiant is-arbenigedd hwn yng Nghymru yw Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, lle caiff dros 34,000 o blant eu gweld bob blwyddyn a lle ceir chwe ymgynghorydd PEM a dau ymgynghorydd EM ar hyn o bryd lle cynhelir sesiynau at y pwrpas i helpu i gefnogi addysg a goruchwyliaeth. Mae’r adran frys bediatrig yn gweithredu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ac fe’i lleolir ger yr ED i oedolion gyda gweithlu nyrsio pediatrig sydd wedi hen sefydlu, gan gynnwys arbenigwr chwarae. Yn Ysbyty Plant Cymru sydd ar y safle, ceir llawer o gyfleoedd dysgu, gan gynnwys uned asesu acíwt ar gyfer yr holl gleifion sydd wedi trefnu i weld meddyg teulu, gwasanaeth pediatrig cyffredinol eilaidd mawr ar gyfer cleifion mewnol ac allanol, gan gynnwys gofal critigol a dibyniaeth fawr, gydag amrywiaeth eang o wasanaethau llawfeddygol a meddygol pediatrig trydyddol.

Yn ystod yr amser a dreulir yn y maes pediatreg gyffredinol rhoddir sylw i wneud asesiadau acíwt a rheoli cleifion yn yr uned asesu ac ar y wardiau, gyda mynediad i glinigau cyffredinol ac is-arbenigedd. Bydd yr hyfforddeion yn cadw cysylltiad â’u goruchwyliwr EM gydol yr amser hwn. Os oes gan yr hyfforddai brofiad blaenorol fel SHO pediatrig, mae’n bosibl y gall weithio ar lefel cofrestrydd.

Gwasanaeth rhanbarthol ar gyfer de Cymru yw’r gwasanaeth gofal critigol pediatrig yn Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW). Mae’n uned gofal critigol bediatrig sydd â 15 gwely (cyfuniad o PICU a HDU) ac at ei gilydd mae dros 700 o gleifion yn pasio drwodd bob blwyddyn.

Ceir rhaglen addysgu wythnosol ym mhob adran sy’n cynnwys addysgu drwy sgiliau ymarferol ac efelychu, gyda chyfleoedd rheoli drwy fynychu a chyfranogi yng nghyd-gyfarfodydd adborth PICU a Q&S misol a chyfarfodydd diogelu aml-ddisgyblaeth wythnosol. Mae disgwyl i hyfforddeion gyfranogi yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau, canllawiau clinigol ac archwilio. Disgwylir i’r holl hyfforddeion weithio at gyflwyno gwaith yn un o’r cyfarfodydd cenedlaethol blynyddol a chânt gefnogaeth lawn i wneud hyn. Mae’r adran yn cyfranogi’n weithgar mewn ymchwil lleol a chenedlaethol.

Bydd hyfforddeion llwyddiannus yn cyfranogi yn y gwaith o addysgu a goruchwylio myfyrwyr meddygol, cydweithwyr iau a staff nyrsio. Ceir nifer o gyfleoedd ar gyfer addysgu, yn is-raddedig ac yn ôl-raddedig, yn lleol ac yn rhanbarthol a gyda chysylltiadau clos â Phrifysgol Caerdydd, anogir yr hyfforddeion i gynorthwyo â’r gwaith o redeg y modiwl pediatrig ar y BSc meddygaeth frys. Mae profiad rheoli yn cynnwys delio â digwyddiadau critigol a chwynion, cyfrifoldeb dros y rota, rolau arweiniol a rheoli prosiectau.

Gall pediatregwyr hefyd gael achrediad deuol (mewn pediatreg a meddygaeth frys bediatrig) drwy gwblhau rhaglen hyfforddiant dwy flynedd sydd hefyd yn cynnwys arbenigeddau llawfeddygol ac anestheteg. Mae swyddi ar gyfer y swydd hyfforddiant grid hon hefyd ar gael yn UHW, Caerdydd.

I gael gwybodaeth bellach am y cwricwlwm a’r gofynion asesu a bennir gan y Coleg Meddygaeth Frys, ewch i’r adran ar is-arbenigedd PEM ar ei wefan.