Neidio i'r prif gynnwy

Polisi seibiant astudio Trac Academaidd Clinigol Cymru

Diben seibiant astudio

Caniateir seibiant astudio ar gyfer datblygiad addysgol graddedigion. Gall hyn gynnwys cyrsiau neu gynadleddau cymeradwy sy’n ymwneud yn benodol ag ymchwil, addysg a pharatoi ar gyfer arholiadau. Nid yw ffioedd arholiadau yn cael eu talu gan gronfeydd seibiant astudio. Caniateir seibiant astudio fel arfer i gynnal datblygiad proffesiynol; ond, fodd bynnag, nid yw’n hawl.

Ffactorau i’w hystyried wrth ddewis seibiant astudio

Wrth ystyried ceisiadau am seibiant astudio, dylai’r hyfforddai a’r goruchwyliwr addysgol gadw’r ffactorau canlynol mewn cof:-

 1. A yw’r cwrs neu’r gynhadledd yn cydymffurfio â’r amcanion seibiant astudio a nodwyd gan y goruchwyliwr addysgol a’r hyfforddai yn y cyfarfod nodau ac amcanion ar ddechrau’r lleoliad.
 2. A fydd cymeradwyo’r seibiant astudio yn cael effaith andwyol ar y gwasanaethau clinigol a ddarperir. Cyfrifoldeb yr hyfforddai yw sicrhau bod ymrwymiadau clinigol / gwaith wedi’u llenwi’n lleol.
 3. A yw cost y seibiant astudio yn dod o fewn y terfynau cyllidebol (£600 y flwyddyn hyfforddi. Ni ellir ei gario drosodd.)
 4. A yw’r cwrs / cynhadledd / cyfleuster ar gael yn rhywle arall am lai o gost?
 5. A yw’r cwrs / cynhadledd / cyfleuster ar gael yn rhywle arall am lai o gost?

Faint o seibiant astudio a ganiateir?

Uchafswm y lwfans seibiant astudio ar gyfer Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) yw 30 diwrnod mewn blwyddyn hyfforddi. Gall hyn gynnwys pum niwrnod o absenoldeb preifat os bydd angen ond rhaid datgan y rhesymau a rhaid cael cymeradwyaeth.

Beth ellir ei hawlio?

Gellir hawlio am y canlynol o’r lwfans seibiant astudio:-

 1. Ffioedd y cwrs.
 2. Teithio a llety dros nos i Gyfarfodydd Cenedlaethol a Rhyngwladol.[1]
 3. Teithio i arholiadau yn y DU.
 4. Cyfarfodydd WCAT.

[1] Byddem yn argymell y ffordd rataf o deithio, fel y byddwch yn osgoi’r angen am wariant diangen o’ch lwfans.

Noder, ni ellir hawlio ffioedd arholiadau  na thâl aelodaeth cyrff proffesiynol

Y weithdrefn i hawlio am seibiant astudio

 • Bydd yn rhaid i chi’n gyntaf fod wedi cytuno ar Gontract Addysgol â’ch Goruchwyliwr Addysgol
 • Rhaid cyflwyno Ffurflen Dreuliau Seibiant Astudio WCAT (Excel, 21Kb) i’r Ymgynghorydd / Goruchwyliwr Addysgol i gael eu cymeradwyaeth.
 • Dylid anfon y ffurflen gais seibiant astudio wedi’i chwblhau i Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ddim hwyrach na 6 wythnos cyn y dyddiad pan fydd eich seibiant astudio yn cychwyn. Dylid ei hanfon i’r cyfeiriad canlynol neu ei e-bostio i heiw.wcat@wales.nhs.uk (Noder, rhaid i gopïau wedi eu e-bostio gael ei llofnodi a’u sganio)
 
Addysg a Gwella Iechyd Cymru
WCAT
Ty Dysgu
Cefn Coed
Nantgarw
CF15 7QQ
 • Bydd Cyfarwyddwr rhaglen WCAT yn cymeradwyo addasrwydd y cais am seibiant astudio ac edrychir ar gyllideb y seibiant astudio ar gyfer yr hyfforddai i sicrhau bod digon o arian i dalu am y cyfnod. Os nad oes digon o arian ar gael efallai yr hoffai’r hyfforddai chwilio am gymorth allanol neu ei ariannu eu hunain.
 • Byddwch yn cael cadarnhad ysgrifenedig, dylech wedyn gyflwyno Ffurflen Dreuliau Seibiant astudio WCAT (Excel, 21Kb) i’r ddeoniaeth ar ôl digwyddiad y diwrnod astudio. Rhaid cael ac amgáu pob derbynneb gyda’r ffurflenni hawlio. Mae hyn yn berthnasol i ffi’r cwrs yn ogystal â biliau gwesty, tocynnau ac ati.
 • Rhaid cyflwyno hawliadau o fewn tri mis  i ddyddiad y cwrs. Ni fydd hawliadau a wneir y tu allan i’r broses hon yn cael eu hawdurdodi na’u hariannu.