Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth

Dentist material

Mae Ysgol Llawfeddygaeth Cymru yn gyfrifol am hyfforddiant craidd yng Nghymru ac am hyfforddiant llawfeddygol uwch ar draws deg arbenigedd.

Yn ogystal â hyfforddiant traddodiadol mewn sgiliau diagnosteg feddygol, therapiwtig a chyfathrebu, fel arbenigedd crefft mae angen inni sicrhau bod sgiliau generig ac arbenigol yn cael eu meithrin. Mae’r hyfforddiant yn symud ymlaen o feithrin sgiliau llawfeddygol generig sylfaenol yn y blynyddoedd craidd i sgiliau sy’n benodol i arbenigedd a gaiff eu dysgu mewn cyfnodau hyfforddiant pwrpasol yn diweddarach. Mae angen i gam cyntaf yr hyfforddiant baratoi’r llawfeddyg ifanc at fanylrwydd ymarfer clinigol ar lefel ymgynghorydd.

Er mwyn sicrhau bod yr addysg lawfeddygol o’r ansawdd uchaf yn cael ei chyflwyno gydol y broses hon, mae’r ysgol yn gweithio â Deoniaeth Cymru a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon i wella’n barhaus ac i fodloni’r safonau a bennir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC).

Mae WIMAT, y ganolfan a achredwyd gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon a leolir yng Nghaerdydd ac mewn lleoliadau eraill ar draws Cymru, yn cynnig cyrsiau efelychu llawfeddygol sydd o ddiddordeb i hyfforddeion. Mae’r rhain yn cynnwys BSS a CCRISP. I gael rhestr lawn o’r cyrsiau a achredir gan yr RCS a gynhelir gan Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT):

Rhaglen addysgol ategol

Rhaid i’r hyfforddeion fynychu Adran Gardiothorasig y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol ddwywaith y flwyddyn, ac mae’n cynnwys dau o’r deg cyfle i wneud gweithgaredd diwrnod astudio llawn ar gyfer yr holl Hyfforddeion Llawfeddygaeth Gardiothorasig yng Nghymru. Bydd hyfforddiant labordy gwlyb integredig (seiliedig ar y cwricwlwm gan ddefnyddio canllawiau RCS / SCTSGBI ar hyfforddiant labordy gwlyb) a gweithgaredd addysgu theori mewn grwpiau bach (seiliedig ar gwricwlwm ISCP ar lawdriniaethau cardiothorasig) yn cyplysu â’i gilydd, gyda phob safle yn cynnal y rhaglen ac yn trefnu’r gefnogaeth bob yn ail i gyflenwi’r cynnwys addysgol.

Bwriedir i Raglen Addysgol Cylchdro Llawfeddygaeth Gardiothorasig Cymru ddarparu addysgu strwythuredig ar sail y cwricwlwm mewn theori a thechnegau llawfeddygol mewn fformat sy’n creu dysgu â chefnogaeth a chyfleoedd ar gyfer asesu y tu allan i’r amgylcheddau clinigol a llawdriniaethol. Rhaid i’r holl hyfforddeion sy’n Arbenigo mewn Llawfeddygaeth Gardiothorasig fynychu, a chânt eu rhyddhau oddi wrth eu gweithgareddau clinigol am y diwrnod.

Fformat y diwrnod fydd hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan wedi’i dreulio yn y Labordy Gwlyb, yn datblygu sgiliau llawdriniaethol yn unol â chanllawiau’r RCS a’r SCTS ar gyfer hyfforddiant labordai gwlyb, ynghyd â hanner diwrnod o addysgu didactig a thiwtorialau yn seiliedig ar Gwricwlwm yr ISCP ar gyfer Llawfeddygaeth Gardiothorasig. Bydd gofyn i bob hyfforddai gyflawni llawdriniaethau yn y labordy gwlyb sy’n briodol i’w lefel o hyfforddiant dan oruchwyliaeth hyfforddwr, gorau oll os mai eu Goruchwyliwr Addysgol neu’u Hyfforddwr Clinigol penodedig yw hwnnw. Bydd gofyn i’r hyfforddai gadw cofnodlyfr o’r llawdriniaethau a wnaed ac o’r asesiadau a gwblhawyd dan ofal eu hyfforddwr. Caiff uwch hyfforddeion hefyd eu hannog i ddatblygu eu sgiliau ‘Hyfforddwr’ drwy oruchwylio hyfforddeion iau wrth iddynt gyflawni llawdriniaethau mwy sylfaenol.

Cyflwynir addysgu strwythuredig ar y Cwricwlwm ar Lawfeddygaeth Gardiothorasig, sy’n cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, ac arddangosiadau yn y sesiwn labordy gwlyb cysylltiedig. Bydd disgwyl i uwch hyfforddeion (ST7 ac 8) gyfranogi yn y gwaith o baratoi a chyflwyno’r sesiynau addysgol hyn. Yn ogystal, bydd pob Uned yn cynnal ei Chlwb Cyfnodolion, Adolygu Ymchwil, Archwiliadau, ac MaM ei hun, ar adegau cyfleus yn lleol. Bydd rheidrwydd ar Hyfforddeion Arbenigol i fynychu’r gweithgareddau addysgol hyn, a bydd disgwyl iddynt gynnal o leiaf un prosiect archwilio y flwyddyn gyda chylch archwilio wedi’i gwblhau: prif gyfrifoldebau uwch hyfforddeion fydd cefnogi a chyfarwyddo hyfforddeion llawfeddygol craidd a hyfforddeion arbenigol iau.

Unigolion allweddol

  • Cadeirydd y Pwyllgor Hyfforddiant Arbenigedd: Mr Peter O'Keefe
  • Cyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddiant: Mr Dheeraj Mehta
  • Arweinydd Arbenigedd Llawfeddygaeth: Mr Wyn Lewis
  • Rheolwr Arbenigedd AaGIC: Mrs Elenor Williams

Mae dau ysbyty yn rhan o gydran Gymreig y cylchdro:

  • Yr Adran Llawfeddygaeth Gardiothorasig yn Ysbyty Treforys, Abertawe Arweinydd Addysgol: Pankaj Kumar
  • Yr Adran Llawfeddygaeth Gardiothorasig yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Arweinydd Addysgol: Dheeraj Mehta