Neidio i'r prif gynnwy

Gyrfa mewn anesthesia?

Pam ddylwn i ddod yn anaesthetydd?

Fel un o'r arbenigeddau ysbyty mwyaf mae'r ateb hwnnw'n amrywiol iawn.   Dyma rai o'r ymatebion gan ein hyfforddeion a'n hymgynghorwyr:
  • mae'n arbenigedd ymarferol. Ymhlith y sgiliau ymarferol arferol a gafwyd mae mewnblannu tracheal a mewnosod llinellau prifwythiennol, llinellau canolog ac ati. Mae defnyddio technegau anesthetig lleol gan gynnwys epidwral, troellau a blociau nerfau eraill yn rhan arferol o ymarfer anaesthetig
  • mae yna amrywiaeth enfawr o waith; Mae anaesthetyddion yn ymwneud â meysydd amrywiol gan gynnwys poen cronig, obstetreg, Uned Gofal Dwys (ICU), cardioleg bediatreg, radioleg ymledol ac wrth gwrs, disgyblaeth graidd llawfeddygaeth lawdriniaethol
  • fy swydd o ddydd i ddydd yw ffisioleg a ffarmacoleg ar waith; mae anaesthetyddion yn gofyn am ddealltwriaeth fanwl o ffisioleg gymhwysol a ffarmacoleg
  • mae'r her o edrych ar ôl y cleifion mwyaf sâl yn yr ysbyty yn werth chweil
  • yn caniatáu imi ddatblygu fy sgiliau addysgu. Mae anaesthetyddion yn chwarae rhan fawr wrth ddysgu staff meddygol ac anfeddygol. Maent yn hyfforddwyr ar gyrsiau fel ATLS, ALS, APLS. Maent hefyd yn ymwneud â hyfforddiant efelychu. Mae hyfforddiant yn unigryw gan ei fod yn 1: 1 gyda hyfforddwr ymgynghorol bob dydd!
  • cyfle i weithio'n rhan amser
  • cyfleoedd ymchwil; un o atyniadau Ysgol Anaesthesia Cymru yw'r adran academaidd gref yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Am ddarganfod mwy?

Os ydych chi'n fyfyriwr meddygol neu'n hyfforddai sylfaen sydd eisiau darganfod mwy, cadwch lygad am ein nosweithiau gyrfa a / neu cysylltwch â thiwtor y coleg lleol yn eich lleoliad ysbyty. Mae rhestr ar gael ar wefan ysgol anaesthesia Cymru. Ceisiwch drefnu rhai diwrnodau blasu israddedig neu ôl-raddedig i gael gwir deimlad am yr arbenigedd. Mae'r dyddiau hyn yn rhoi amlygiad i anaesthesia i chi ac yn caniatáu profiad ymarferol am 'Ddiwrnod ym mywyd Anaesthetydd'. Nod y rhain yw dangos i fyfyrwyr rolau amrywiol niferus anaesthetyddion yn yr ysbyty, sy'n anodd oni bai bod myfyriwr wedi cwblhau Cydran a Ddetholwyd fel Myfyriwr (SSC) fel rhan o'u gradd feddygol.

Mae'r rhagflaswyr anaesthetig yn ffordd effeithiol o ennill pwyntiau mewn cyfweliadau craidd a dangos ymrwymiad i'r arbenigedd.

Yn ystod y dyddiau blasu bydd myfyrwyr yn cylchdroi rhwng theatr frys a dyletswyddau ar alwad, llawfeddygaeth arhosiad byr dewisol, gofal dwys, anaesthesia arbenigol mewn pediatreg, obstetreg, niwrolawdriniaeth a llawfeddygaeth gardiaidd. Mae'r adborth gan bob myfyriwr wedi bod yn 100% positif.

Recriwtio

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am recriwtio, ewch i'r swyddfa recriwtio genedlaethol Anaestheteg yn Health Education England (HEE). Bydd hyfforddeion sy'n gwneud cais am hyfforddiant Anaesthesia Craidd ar y rhestr fer ar ôl cwblhau'r Asesiad Recriwtio Aml-Arbenigol (MSRA). Ar ôl cyrraedd y rhestr fer, byddant yn cynnal cyfweliad ffurfiol i gael ei ystyried yn atodol i'r rhaglen hyfforddi graidd

Gwybodaeth bellach

Coleg Brenhinol yr Anaesthetyddion

Tŷ Churchill

35 Red Lion Square

Llundain

WC1R 4SG

Ffôn: 020 7092 1500

E-bost: info@rcoa.ac.uk

Gwefan: Coleg Brenhinol yr Anaesthetyddion

 

Cymdeithas yr Anaesthetyddion

21 Portland Place

Llundain

W1B 1PY

Ffôn: 020 7631 1650

E-bost: info@anaesthetists.org

Gwefan: Cymdeithas yr Anaesthetyddion