Neidio i'r prif gynnwy

Gyrfa mewn anesthesia?

Pam bod yn anesthetydd? 

Fel un o’r arbenigeddau mwyaf mewn ysbytai, mae’r ateb yn amrywiol iawn! 

  • mae’n arbenigedd ymarferol iawn.  Ymysg y sgiliau ymarferol arferol sy’n cael eu meithrin y mae mewndiwbio’r tracea a gosod leiniau rhydwelïol, leiniau canolog ayb. Mae defnyddio technegau anestheteg lleol gan gynnwys epidwral, atal nerfau’r asgwrn cefn a thechnegau atal nerfol eraill yn rhan arferol o ymarfer anestheteg 

  • yr amrywiol fathau o waith sydd ar gael i anesthetydd. Mae anesthetyddion yn gweithio mewn amrywiol feysydd megis poen cronig, obstetreg, ITU, cardioleg pediatrig, radioleg ymyrrol ac wrth gwrs, y ddisgyblaeth graidd sef llawdriniaethau 

  • diddordeb mewn gwyddorau ffisiolegol.  Mae gofyn i anesthetyddion feddu ar dealltwriaeth drylwyr o ffarmacoleg a ffisioleg gymhwysol 

  • yr her o ofalu am bobl ddifrifol wael 

  • diddordeb mewn addysgu. Mae anesthetyddion yn chwarae rhan bwysig mewn addysgu staff meddygol ac anfeddygol. Maent yn hyfforddwyr ar gyrsiau megis ATLS, ALS, APLS; yn gysylltiedig â hyfforddiant efelychu ac wrth gwrs yn addysgu eu hyfforddeion eu hunain 

  • rhwyddineb gweithio’n rhan amser 

  • diddordeb mewn ymchwil. Un o atyniadau Ysgol Anestheteg Cymru yw’r adran academaidd gryf iawn yn Ysbyty Athrofaol Cymru. 

Eisiau gwybod rhagor? 

Sefydlwyd Rhaglen Cysgodi Anestheteg Cymru (WASP) yn 2014. Nod sefydlu’r cynllun oedd rhoi mynediad hawdd ar gyfer hyfforddeion sylfaen a myfyrwyr meddygol i hyfforddiant Anestheteg. 

Un o’r hyfforddeion craidd yw cydlynydd WASP fel arfer ac ef/hi yw’r cyswllt ar gyfer myfyrwyr meddygol a hyfforddeion sylfaen. Maent yn cydlynu rhaglenni tri i bump diwrnod o ‘ddyddiau rhagflas anestheteg’. Mae’r dyddiau hyn yn dod â’r hyfforddeion i gysylltiad ag anesthesia gan roi iddynt brofiad ymarferol o ‘Ddiwrnod ym mywyd Anesthetydd”. Y nod yw dangos i fyfyrwyr y rolau amrywiol sydd gan anesthetyddion yn yr ysbyty, ac mae’n anodd gwneud hynny ar gyfer is-raddedigion. 

Mae’r dyddiau rhagflas ar anestheteg hefyd yn ffordd effeithiol o ennill pwyntiau mewn cyfweliadau am swyddi anestheteg ac o gael cyngor ac addysg ‘un wrth un’ gan ymgynghorydd ar y broses ymgeisio. 

Bydd myfyrwyr yn cylchdroi rhwng dyletswyddau ar alwad ac yn y theatrau brys, llawdriniaethau arhosiad byr dewisol, gofal dwys, anesthesia arbenigol ym maes pediatreg, obstetreg, niwrolawdriniaethau a llawdriniaethau cardiaidd.   Cafwyd adborth cadarnhaol 100% gan yr holl fyfyrwyr. 

Cysylltwch â chydlynydd WASP ar welshanaesthesiashadowing@gmail.com ac fe wnaiff drefnu wythnos ragflas ichi neu gallech gysylltu â Dr Caroline Evans, Anesthetydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddiant Craidd os oes gennych ddiddordeb. 

Recrwitio 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am recriwtio ewch i swyddfa recriwtio genedlaethol Anestheteg Addysg Iechyd Lloegr 

Gwybodaeth bellach 

Royal College of Anaesthetists
Churchill House
35 Red Lion Square
London
WC1R 4SG

Ffôn: 020 7092 1500
E-bost: info@rcoa.ac.uk
Gwefan: Royal College of Anaesthetists

The Association of Anaesthetists
21 Portland Place
London
W1B 1PY

Ffôn: 020 7631 1650
E-bost: info@anaesthetists.org
Gwefan: The Association of Anaesthetists