Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad addysgol

Stethoscope on top of books

Mae AaGIC yn cydweithio’n rheolaidd â GIG Cymru i ddatblygu unedau neu gymwysterau achrededig penodol i hybu datblygiad staff a ffyrdd newydd o weithio. Gall hyn fod ar gyfer staff ar bob lefel e.e.

Colonograffeg CT Lefel 6

Datblygwyd y cymhwyster hwn gan Radiograffwyr i roi i Radiograffwyr yr wybodaeth a’r sgiliau i gynnal archwiliadau delweddu penodol a ddefnyddir i wneud diagnosis o ganser y coluddyn. Mae AaGIC yn cydweithio â’r Academi Delweddu ac arbenigwyr pwnc i gyflwyno’r cymhwyster hwn.

Gofal Cymhleth Lefel 4

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ddatblygu ar gyfer cynorthwywyr gofal iechyd sy’n gofalu am oedolion a phlant sy’n byw ag anghenion gofal cymhleth fel, gofal traceostomi, cymorth anadlu, gweinyddu ocsigen, gweinyddu meddyginiaethau, gofal am gastrostomi. Er bod Byrddau Iechyd GIG Cymru’n defnyddio rhaglenni hyfforddi lleol sy’n seiliedig ar gymhwysedd, bydd y cymhwyster hwn yn gweithredu fel safon Cymru gyfan, a chydnabyddiaeth ffurfiol o’r sgiliau cymorth hyn. Bydd y cymhwyster yn cwmpasu gofal oedolion a phlant yn y gymuned ac Unedau Gofal Dwys.

Mae AaGIC yn cydweithio ag arbenigwyr pwnc GIG Cymru i ddatblygu a chyflwyno’r cymhwyser hwn

Dolenni at Gymwysterau Iechyd y GIG:

Dolenni at Gymwysterau Iechyd a Chymdeithasol

Dolenni at Gymwysterau Gofal Plant

Dolenni at Gymwysterau Gwyddor Gofal Iechyd

Gwybodaeth berthnasol arall

Yn 2011, datblygodd Llywodraeth Cymru, yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain at Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH) a’r gwasanaeth God ymddygiad ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru a Chod ymarfer ar gyfer cyflogeion GIG Cymru. Mae’r ddau God yn ategu egwyddorion sylfaenol diogelwch defnyddwyr gwasanaeth a diogelwch y cyhoedd ac maent yn ategu arferion gweithio o ddydd i ddydd Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn GIG Cymru.

Rydym yn deall bod y pandemig wedi golygu bod llawer o heriau o ran darparu hyfforddiant a gobeithiwn eich bod i gyd yn gwneud yn dda ar yr adeg anodd hon.Rydym yn deall y gallai nifer ohonoch fod yn ceisio ailgychwyn hyfforddiant ac efallai ein bod yn defnyddio llwyfannau ar-lein fel Zoom neu Teams i'ch helpu.  Nid yw hyn bob amser yn hawdd, felly i'ch helpu mae Tîm Hyfforddi Dementia Caerdydd a'r Fro wedi gweithio gyda Hyfforddiant Dementia Cofio i gynhyrchu fideo defnyddiol gydag awgrymiadau, syniadau a chyngor ar sut i ddarparu ein pecyn hyfforddi dementia One in a Million ar-lein. 
Mae'r fideos ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar y dolenni isod. 
Gobeithiwn y bydd y rhain yn ddefnyddiol i chi ac yn croesawu unrhyw adborth.