Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Hyfforddeion Deintyddol Sylfaen

Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw darparu tryloywder o ran pa ddata personol y bydd AaGIC yn ei gasglu amdanoch, sut y caiff ei brosesu a'i storio, pa mor hir y caiff ei gadw a phwy fydd yn gallu gweld eich data.

Mae AaGIC yn rheolwr data mewn perthynas â'r data personol sydd ganddo ynghylch Deintyddion Sylfaen yng Nghymru.

Mae data personol yn wybodaeth y gellir adnabod unigolyn naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol pan ddarllenir y wybodaeth ar y cyd â data arall y mae rheolwr data yn ei gadw.

O 25 Mai 2018 bydd Deddf Diogelu Data 1998 yn cael ei disodli gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a dyma fydd prif ddarn deddfwriaeth y DU sy'n ymwneud â data personol. Bydd AaGIC yn ddarostyngedig i'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Dylai Deintyddion Sylfaen fod yn ymwybodol bod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i holl brosesu eich data personol gan AaGIC mewn perthynas â'ch rôl neu sy'n deillio ohoni.

Pam mae eich data personol yn cael ei gasglu?

Caiff eich data personol ei gasglu a'i gadw at ddibenion:

 • Cefnogi'r gwaith o reoli'r rhaglenni hyfforddi – bydd data personol a gesglir at y diben hwn yn cael ei gadw yn eich ffeil hyfforddi, a fydd fel arfer yn cynnwys eich data recriwtio (ffurflen gais, dogfennau recriwtio ac unrhyw gofnodion mewnfudo), Crynodeb Dilyniant Cymwyseddau Cofnodion Interim (IRCP) a Chofnod Terfynol Dilyniant Cymwyseddau (FRCP) ac unrhyw gyfathrebu a gwybodaeth sylweddol sy'n berthnasol i reoli eich hyfforddiant a'ch addysg yn effeithiol.
 • Sicrhau ansawdd rhaglenni hyfforddi a sicrhau bod safonau'n cael eu cynnal - drwy dimau sicrhau ansawdd lleol a cenedlaethol fel cyfleoedd adborth yn dilyn pob diwrnod Astudio gyda Chyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddi (TPDs) ac arolwg cenedlaethol y Bwrdd Cynghori ar Hyfforddiant Sylfaen Deintyddol (ABFTD).
 • Nodi targedau cynllunio'r gweithlu – defnyddir eich data i bennu meysydd y gallwn ganolbwyntio arnynt i helpu i adeiladu'r gweithlu deintyddol yng Nghymru.
 • Cynnal diogelwch cleifion drwy reoli pryderon perfformiad – gellir rhannu eich manylion personol â'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol os oes pryderon sylweddol ynghylch eich addasrwydd i ymarfer.
 • Cyfathrebu â chi am gyfleoedd hyfforddi, digwyddiadau, arolygon, gweithgaredd Portffolio Datblygiad Personol Electronig (DSDP) a gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb i chi.
 • Hwyluso dull tryloyw o ymdrin â DFT yng Nghymru.
 • Cefnogi a chynghori'r holl randdeiliaid sy'n ymwneud â Hyfforddiant Sylfaen Deintyddol (DFT) yng Nghymru.
 • Sicrhau y gallwn ddarparu gofal lles / bugeiliol FD os oes angen.
 • Gwybodaeth ddiogelu.
 • Cael mynediad i systemau TG perthnasol y GIG a systemau DGDP.

Cyflawnir swyddogaethau AaGIC er budd y cyhoedd. Mae prosesu data personol FDau yn angenrheidiol at ddibenion y swyddogaethau hynny. Mae data personol sensitif y gallai fod angen i ni ei rannu yn cynnwys gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch iechyd neu gofnod troseddol pe bai angen i'ch cyflogwr neu'r GDC fod yn ymwybodol.

Sut cesglir eich data personol

Cesglir data personol pan fyddwch yn ymuno â phroses Recriwtio Genedlaethol DFT, yn mynychu ac yn cymryd rhan yn y digwyddiad Cwrdd â'r Goruchwyliwr Addysgol(MES), ac yn y cynllun sefydlu. Caiff data personol ei gasglu a'i storio hefyd ar y DG yn unol â pholisi rheoli cofnodion Addysg Iechyd Lloegr (HEE) ac amserlen cadw cofnodion y GIG o fewn cod ymarfer rheoli cofnodion y GIG.

Sut mae eich data personol yn cael ei gadw'n ddiogel

Mae mynediad i'ch data personol wedi'i gyfyngu i'r tîm awdurdodedig o fewn Addysg Iechyd Lloegr (HEE), y Tîm DFT o fewn AaGIC, a'r cyflogwr Deintyddion Sylfaen Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP).

Bydd eich data personol yn cael ei gadw am saith mlynedd ar ôl i chi adael eich rôl FD, ac ar yr adeg honno bydd eich data personol yn cael ei ddinistrio'n gyfrinachol ac yn ddiogel.

Sut a pham y gellir rhannu eich data personol

Cedwir y wybodaeth hon mewn cronfa ddata electronig gudd gyda mynediad cyfyngedig.
Efallai y bydd eich data personol yn cael ei rannu â:

 • Y Goruchwyliwr Addysgol penodedig a'r Practis – at ddibenion hyfforddi
 • Llywodraeth Cymru - ar gyfer cynllunio'r gweithlu, ariannu, cadw a darparu gwasanaethau yng Nghymru
 • Cydwasanaethau'r GIG (NHSSS) - Fel cyflogwr Deintyddion Sylfaen
 • Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG (NHSBSA)
 • Gwasanaethau Gofal Sylfaenol - at ddibenion perfformwyr yn rhestru ymholiadau
 • Byrddau Iechyd Lleol (BILl)
 • Addysg Iechyd Lloegr (HEE) – ar gyfer y Portffolio Datblygu Personol Electronig (DSDP)
 • Pwyllgor y Deon deintyddol a'r Cyfarwyddwyr Ôl-raddedig (COPDEND)
 • Trydydd partïon at ddibenion adrodd neu ymchwil a rheoli gwasanaethau fel portffolios
 • Siaradwyr yn cyflwyno sesiynau ar-lein, at ddiben sefydlu'r sesiynau, a rhannu adnoddau ategol sy'n berthnasol i'r sesiwn.

Bydd AaGIC ond yn trosglwyddo eich data personol i drydydd partïon gan ddefnyddio sianeli diogel a lle mae ei angen i reoli eich rôl Hyfforddiant Sylfaen Ddeintyddol, er enghraifft materion yn ymwneud â pherfformiad a chofrestru proffesiynol ac uniondeb neu faterion sy'n ymwneud â thaliadau.

Ni fydd AaGIC yn trosglwyddo eich data oni bai ei fod yn fodlon ar y materion canlynol:

 1. Bod sail deg a chyfreithlon i rannu eich data personol gyda'r trydydd parti.
 2. Bydd y trydydd parti yn ymdrin â'r data yn unol â'r gyfraith ar ddiogelu data

Pan ddefnyddir y data i'w ddadansoddi a'i gyhoeddi gan dderbynnydd neu drydydd parti, bydd unrhyw gyhoeddiad ar sail ddienw ac wedi'i agregu ac ni fydd yn ei gwneud yn bosibl adnabod unrhyw unigolyn. Bydd hyn yn golygu bod y data'n peidio â dod yn ddata personol.

Gall trydydd partïon gynnwys y rhestr ddi-gynhwysfawr ganlynol: Cymdeithas Ddeintyddol Prydain (BDA), Llywodraeth Cymru, GDC, Iechyd Galwedigaethol, Arolygiaeth Iechyd Cymru (HIW).

Diogelwch eich Gwybodaeth

Mae AaGIC yn cymryd y cyfrifoldeb i ofalu am eich gwybodaeth bersonol o ddifrif. Mae hyn yn wir p'un a yw'n electronig neu ar bapur.

Rydym hefyd yn cyflogi rhywun sy'n gyfrifol am reoli gwybodaeth a'i chyfrinachedd i sicrhau:

 • bod eich gwybodaeth wedi'i diogelu; a
 • rhoi gwybod i chi sut y caiff ei ddefnyddio
 • mae'n ofynnol i'r holl staff ymgymryd â hyfforddiant yn rheolaidd. Mae angen hyfforddiant cynhwysfawr i helpu i ddiogelu'r wybodaeth a roddwyd, a ddefnyddiwyd, a broseswyd gan AaGIC
 • mae'r hyfforddiant yn sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio yn AaGIC (gan gynnwys y GIG ehangach), yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau ynghylch ymdrin â'ch gwybodaeth waeth beth fo'r adran y maent yn gweithio ynddo.

Eich hawliau a'ch cyfrifoldebau

Mae'n bwysig eich bod yn gweithio gyda ni i sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfoes felly rhowch wybod i AaGIC ar unwaith os oes angen diweddaru neu gywiro unrhyw ran o'ch data personol.

Fel arfer, bydd yr holl wneud gohebiaeth gan AaGIC drwy e-bost. Felly, mae'n hanfodol i chi gynnal cyfeiriad e-bost effeithiol a diogel neu efallai na fyddwch yn derbyn gwybodaeth.

Os ydych am gael copi o'ch data personol a gedwir gan AaGIC ar unrhyw adeg, gallwch gyflwyno cais gwrthrych am wybodaeth ysgrifenedig.

Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig, mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu sy'n debygol o achosi niwed neu ofid i chi, neu i unrhyw benderfyniadau a wneir drwy ddulliau awtomataidd sy'n effeithio'n sylweddol arnoch.

Mae gennych hawl hefyd i gael data personol anghywir wedi'i gywiro, ei rwystro, ei ddileu neu ei ddinistrio.

Os ydych yn dymuno arfer unrhyw un o'r hawliau hyn neu os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut y caiff eich data personol ei brosesu, cysylltwch ag AaGIC.
Os hoffech ddysgu rhagor o wybodaeth am ddiogelu data, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth( ICO). Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ymdrin â chwynion am sut y mae rheolwyr data wedi ymdrin â materion gwybodaeth ac yn rhoi arweiniad defnyddiol.

Diddordeb ddilys

Mae gan AaGIC a'i holl wasanaethau "ddiddordeb dilys" mewn parhau i brosesu data personol lle:

 • mae diddordeb busnes gwirioneddol yn cael ei ddilyn wrth barhau i brosesu'r data personol;
 • mae angen y prosesu er mwyn i'r busnes ddilyn y diddordeb hwnnw (h.y. ni ellir mynd ar drywydd y buddiant mewn ffordd arall sy'n gymesur); a
 • mae'r prosesu'n cael ei gydbwyso yn erbyn yr effaith y bydd prosesu o'r fath yn ei chael ar hawliau sylfaenol a rhyddid pynciau data

Mae'n bwysig eich bod yn deall pwy sy'n gyfrifol am gadw eich data'n ddiogel. Rydym yn casglu eich data personol gyda'ch caniatâd datganedig at ddibenion a nodir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

Nodir y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu yn Erthygl 6 GDPR. Yn yr achos hwn, swyddogaeth y system hon yw darparu gwasanaeth recriwtio y mae angen prosesu data personol ar ei gyfer. O ganlyniad, nid oes gennych yr hawl i ddileu.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at wefan Erthygl 6 GDPR yr UE "Cyfreithlondeb prosesu".

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â sut y caiff eich data personol ei brosesu, cysylltwch â thîm Deintyddol AaGIC

Os hoffech ddysgu rhagor o wybodaeth am ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â chyfrinachedd, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ymdrin â chwynion am sut mae rheolwyr data wedi ymdrin â materion gwybodaeth ac yn darparu canllawiau defnyddiol. Gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Gwneud cwyn

Os hoffech wneud cwyn am unrhyw faterion rydych wedi'u profi ynglŷn â'ch gwybodaeth, cysylltwch â:

Dafydd Bebb
Ysgrifennydd y Bwrdd
Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Os ydych yn dal heb fod yn anhapus yn dilyn eich cwyn a’i fod dal heb ei ddatrys, mae gennych hawl i wneud cwyn i'r:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,
2il Lawr,
Tŷ Churchill,
17 Ffordd Churchill,
Caerdydd, CF10 2HH

Mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu gwestiynau ar y cynnwys, cysylltwch â:

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)