Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad o ddatblygiad cymhwysedd (RCP)

Abstract figure

Ers mis Medi 2016, mae’r cynnydd drwy Hyfforddiant Deintyddol Sylfaen wedi cael ei fesur drwy fecanwaith ‘Adolygiad o Ddatblygiad Cymhwysedd’ (RCP).

Beth yw RCP?

Mae RCP yn rhaglen strwythuredig sy’n seiliedig ar dystiolaeth, sydd wedi’i llunio i gofnodi a dadansoddi cynnydd drwy’r DFT er mwyn sicrhau dangos cymwyseddau craidd drwy gwblhau hyfforddiant. Mae blwyddyn hyfforddi’r DFT yn cael ei monitro’n drylwyr drwy strategaethau asesu wedi’u llunio’n dda a chwblhau portffolio ar-lein, sef eich cofnod o hyfforddiant. Bydd offer fel ADEPT (Erfyn Gwerthuso Perfformiad Deintyddol), Trafodaethau yn Seiliedig ar Achosion (CbDs), Adborth o Amryw Ffynonellau (MSFs) ymysg eraill, yn olrhain eich cynnydd drwy’r DFT.

Sut mae cynnydd yn cael ei fesur?

Bydd tystiolaeth o’ch cynnydd yn cael ei hasesu’n ffurfiol ddwywaith y flwyddyn; yn gyntaf yng nghyfarfod Interim y Panel RCP (adolygiad interim o gynnydd mewn cymhwysedd (ITRCP) – chwe mis i mewn i’ch blwyddyn hyfforddi) ac yn y Panel RCP Terfynol (adolygiad terfynol o gynnydd mewn cymhwysedd (FRCP) – tuag at diwedd eich blwyddyn hyfforddi). Yn y cyfarfodydd panel hyn, bydd eich portffolio ar-lein yn cael ei ddefnyddio i ddadansoddi’r dystiolaeth rydych chi wedi’i chasglu i gefnogi eich cynnydd ochr yn ochr ag adroddiadau a gyflwynir gan eich Goruchwyliwr Addysgol a Chyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi. Ar ôl cyfarfod y panel, byddwch yn cael canlyniad yn seiliedig ar eich cynnydd.

Yn yr IRCP, dyma’r deilliannau posibl:

Deilliant 1 – Dangos cynnydd a datblygu cymwyseddau ar y gyfradd ddisgwyliedig.

Deilliant 2 – Datblygu cymwyseddau penodol a / neu elfennau penodol sy’n ofynnol.

Deilliant 5 – Cyflwyno tystiolaeth anghyflawn, angen tystiolaeth ychwanegol.

Yn yr FRCP, dyma’r deilliannau posibl:

Deilliant 6 – Dangos yr holl gymwyseddau gofynnol.

Deilliant 6R – Dangos yr holl gymwyseddau gofynnol ond yn amodol ar gwblhau’r camau a nodwyd.

Deilliant 5 – Cyflwyno tystiolaeth anghyflawn, angen tystiolaeth ychwanegol.

Deilliant 7 – Cyfeirio at Banel FRCP Cam 2 i’w ystyried ymhellach.

Os ceir deilliant 7 yn y FRCP, rhaid cynnull Panel Cam 2 . Byddai Panel Cam 2 yn cynnwys y Deon Cysylltiol (sydd hefyd yn bresennol yng Ngham 1 y FRCP), Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi neu Ddeon Cyswllt o Ddeoniaeth arall (nad yw’n bresennol yng Ngham 1 y FRCP), Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi neu swyddog cyfatebol o gynllun DFT arall (nad yw’n bresennol yng Ngham 1 y FRCP) a chynrychiolydd lleyg (hefyd ddim yn bresennol yng Ngham 1 y FRCP). Mae hyn yn sicrhau bod Panel Cam 2 yn cyrraedd y lefel ofynnol o annibyniaeth er mwyn sicrhau bod penderfyniadau cyson a chadarn yn cael eu gwneud.

Gall Panel FRCP Cam 2 ddyfarnu’r deilliannau canlynol:

Deilliant 3 – Cynnydd annigonol, angen mwy o amser hyfforddi.

Deilliant 4 – Wedi’i ryddhau o’r rhaglen hyfforddi gyda’r cymwyseddau wedi’u dangos / heb eu dangos.

Deilliant 6 – Dangos yr holl gymwyseddau gofynnol.

Deilliant 6R – Dangos yr holl gymwyseddau gofynnol ond yn amodol ar gwblhau’r camau a nodwyd.

Gallwch ddarllen mwy am y broses RCP drwy bwyllgor o ddeonau a chyfarwyddwyr deintyddol ôl-radd (COPDEND) ‘Dental Blue Guide’.

Bydd gan Ddeintyddion lefel Sylfaen yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad Panel Cam 2 sy’n arwain at argymhelliad ar gyfer estyniad i hyfforddiant (Deilliant 3) neu argymhelliad i’r Deintydd lefel Sylfaen adael y rhaglen hyfforddi gyda meysydd cymhwysedd penodol sydd wedi’u dangos ond heb gwblhau’r rhaglen (Deilliant 4).

Caiff apeliadau eu trefnu a’u rheoli gan y tîm Llywodraethu Dilyniant Hyfforddeion (TPG).

Gallwch lwytho'r westiynau a ofynnir yn aml (PDF, 320 Kb) sy'n ymwneud ag apeliadau yn ogystal â'r ffurflen gais ar gyfer apeliadau (Word, 111 Kb).

I gael rhagor o wybodaeth am RCP, cysylltwch â Rachel Morgan.